Program for Årskonferansen 2023

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer medlemmer i komiteer og utvalg til årskonferanse 14.februar 2023 om veilederrollen og internasjonalt samarbeid.

Tid: 14. februar 10:00-17:00. Aperitiff fra 1900, middag fra 19:30
Sted: Sommerro, Oslo (Solli plass)

Program:

10:00: Velkommen v/ Helene Ingierd, Direktør FEK og ordstyrer.

10:10 – 12:00 DEL I: VEILEDERROLLEN 

Veileders rolle er sentral når det gjelder opplæring i forskningsetikk. Men hvor langt går egentlig veilederens ansvar for de forskningsetiske problemer som oppstår i deres studenters prosjekter? Og hvilken opplæring bør veiledere selv få i forskningsetikk? Asymmetrien i relasjonen mellom student og veileder byr på egne forskningsetiske utfordringer. Hvordan kan vi bidra til at veiledere etterlever retningslinjer om medforfatterskap og respekterer studenters bidrag, så vel som deres privatliv og integritet?   

10:10 - 10:25: Kari Milch Agledahl (UiT og NEM) 
10:25 - 10:40: Sean Dexter Denham (UiS og SKJ) 
10:40 – 10:55: Hallvard Fossheim (UiB og NENT) 
10:55 – 11:10: Heidi Østbø Haugen (UiO og NESH)
11:10 – 11:25: Geir Sverre Braut (SUS/HVL og GRU) 
11:25– 12:00: Diskusjon og spørsmål 

12:00-13:00: LUNSJ 

13:00 – 14:30: DEL II: NYE VEILEDERE FRA FEK 

FEK skal bistå forskningsinstitusjonene i deres arbeid med forskningsetikk. Nye ressurser til forskningsinstitusjonene presenteres her. 

Veileder om opplæring
13:00 – 13:45: Erik Thorstensen (Høgskolen i Østfold) og Laura Drivdal (Universitetet i Bergen) 

Veileder om håndtering av saker
13:45 – 14:30: Vidar Enebakk (NESH/FEK) og Thomas Østerhaug (NENT/FEK) 

14:30 – 15:00: Pause med lett servering  

15:00 – 17:00: DEL III: INTERNASJONALT FORSKNINGSSAMARBEID 

Internasjonalt forskningssamarbeid er avgjørende for utviklingen av ny kunnskap og en del av vitenskapens etos. Forskningens resultater skal i hovedsak gjøres tilgjengelig for alle, og det internasjonale forskningsfellesskapet bør være preget av gjensidig respekt, inkludering og mangfold. Internasjonalt forskningssamarbeid kan også reise særegne forskningsetiske problemstillinger. Forskningsetikken formuleres og forvaltes ulikt i ulike deler av verden, og det kan oppstå uklarheter om hvilke lovverk og retningslinjer som gjelder. I en skjerpet global sikkerhetssituasjon og i en tid der mange forskere er under press og på flukt, oppstår også større spenninger mellom behovet for å sikre akademisk frihet på den ene siden, og å ivareta sikkerhetshensyn, på den andre siden. Forskning i lav - og mellominntektsland kan gi opphav til egne utfordringer knyttet til prinsippene rettferdighet, respekt og gode konsekvenser. 

15:00-15:30: Camilla Bø Iversen (NEM/FEK), Ingrid Miljeteig (UiB og NEM): Om forskningssamarbeid i lav- og mellominntektsland 
15:30– 16:00: Deborah Oughton (NMBU og DNVA): Om ALLEAs Code of Conduct for Research integrity. Kommentar ved Irene Vanja Dahl (UiT og GRU) 
16:00 – 16:30 Hege Toje (HK-Dir.) og Magnus Løken Bain (Forskningsrådet): Nye retningslinjer for ansvarlig kunnskapssamarbeid. Kommentar ved Heidi Østbø Haugen (UiO og NESH).   

16:30 – 16:55: Spørsmål og diskusjon 

16:55 – 17:00: Avslutning 

19:00: Middag på Sommerro (Aperitiff fra 1900, middag 1930)