Hopp til hovedinnhold

Skjelettutvalget søker nytt medlem

Er du opptatt av forskningsetikk? Skjelettutvalget søker ett nytt medlem for perioden 2022-2025.

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er et faglig uavhengig organ tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). FEK skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Skjelettutvalget gir råd og veiledning, i dialog med institusjoner og enkeltforskere, i forskningsetiske spørsmål relatert til forskning på menneskelige levninger. Utvalget behandler enkeltsaker, utarbeider og reviderer veiledere og bidrar med opplæring, undervisning og formidling på feltet.

Utvalget består av ni medlemmer med ulik faglig kompetanse, ett lekmedlem og én vara. Tre av medlemmene skal være fra henholdsvis Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Ett medlem skal ha bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. Medlemmene representerer ikke institusjonen de jobber ved, men er i utvalget basert på sin faglige kompetanse og erfaringer.

Det er særlig ønskelig med kompetanse innen fagområder som antropologi, bioarkeologi, etikk, filosofi, kulturhistorie, molekylærbiologi, religionsvitenskap og vitenskapshistorie. Det er også behov for å rekruttere fagpersoner med kompetanse på samlingsforvaltning. Ved oppnevnelse av nye medlemmer tas det hensyn til sammensetning av faglig kompetanse i utvalget, men også til sammensetning av kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Utvalget møtes 4–6 ganger i året på dagtid, og medlemmene må regne med noe arbeid i for- og etterkant av hvert møte. I tillegg er det forventet at medlemmene deltar på årskonferanse i FEK. Medlemmene mottar honorar iht. statens satser for utvalgsarbeid og får dekket reisekostnader i forbindelse med møtene.

For ytterligere informasjon om Skjelettutvalget og FEK, se nettsidene.

Er du interessert i å være medlem i utvalget, send en kort søknad (maks 1 side) og CV med opplysninger om deg selv og din erfaring, eventuelle verv og andre relevante opplysninger innen 01.11.2021 til post@forskningsetikk.no.

Har du spørsmål om vervet eller om Skjelettutvalget, ta kontakt med sekretær for utvalget, Lene Os Johannessen per e-post eller telefon 419 28 851.

Personvernerklæring for søkere:

Informasjon som du oppgir når du sender en søknad til De nasjonale forskningsetiske komiteene vil lagres for å kunne behandle din søknad om å bli medlem i Skjelettutvalget. Noen eksempler på hva som blir lagret er: Navn, kontaktinformasjon, CV, søknad.

Når utvelgelsen er foretatt og nye medlemmer oppnevnt, vil informasjonen bli slettet innen 3 mnd.