Forskningsetisk forum 2023: Veileders rolle i arbeidet med forskningsetikk

Litteraturhuset i Oslo 19. september. Tema for årets forum var veileders ansvar for forskningsetikk.

Litteraturhuset i Oslo 19. september. Tema for årets forum var veileders ansvar for forskningsetikk.

Veiledere har en viktig rolle i arbeidet med å etablere en god forskningsetisk kultur og praksis. Veiledere er sentrale både som rollemodeller og for å bidra til bevisstgjøring om forskningsetiske spørsmål i kandidatenes prosjekter. Veiledere må også være oppmerksom på det asymmetriske maktforholdet, og ikke utnytte det til egen fordel, f.eks. i forbindelse med publisering.

Forskningsinstitusjonene må sørge for at veiledere er kjent med sitt ansvar og i stand til å ivareta det. Samtidig er det viktig å understreke at både studenter og Ph.d.-kandidater har et selvstendig ansvar for sitt arbeid.

Veileders rolle er et av de faglig prioriterte temaene for De nasjonale forskningsetiske komiteene i år, og det var hovedtema under årets forskningsetiske forum. Vi tok opp følgende spørsmål: 

  • Hvordan kan veiledere bidra til god opplæring i forskningsetikk?
  • Hvor langt går veilederes ansvar for forskningsetikken i kandidatenes prosjekter?
  • Hvordan kan institusjonene sikre at veiledere har tilstrekkelig kompetanse i forskningsetikk?
  • Hvordan kan institusjonene sikre at veiledere selv etterlever forskningsetiske retningslinjer?   

Program

10.00-10.15: Om arbeidet med veilederrollen i De nasjonale forskningsetiske komiteene ved Helene Ingierd, direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

10.15-11.15: Superb supervision. International perspectives on responsible supervision ved Tamarinde Haven, assistant professor, Tilburg University

11.15-12.00: Lansering av veileder for institusjonenes arbeid med forskningsetikk ved Vidar Enebakk og Thomas Østerhaug, FEK

12.00-12.45: Lunsj

12.45-13.15: Veilederforholdet sett fra kandidatenes ståsted ved Ole Kristian Dyskeland, leder for Stipendiatorganisasjonen i Norge (SiN)

13.15-14.15: Hvordan sette veilederne i stand til å ivareta det forskningsetiske ansvaret? Erfaringer fra norske institusjoner:

  • Hanne Hagtvedt Vik, Den nasjonale forskerskolen i historie
  • Anne Line Wittek, Universitetet i Oslo
  • Geir Afdal, Høgskolen i Østfold

14.15-14.30: Pause

14.30-15.50: Diskusjon i grupper: 

  • Hvordan kan veiledere bidra til en god forskningsetisk kultur og praksis?
  • Hva kan institusjonene gjøre for å støtte og sikre dette arbeidet?
  • Hva kan FEK gjøre?

15.50-16.00: Oppsummering ved Helene Ingierd

16.00-17.00: Mingling og enkel servering

Om forskningsetisk forum

Forskningsetisk forum er særlig aktuelt for deg som underviser i forskningsetikk, eller på annet vis jobber med forskningsetikk ved en forskningsinstitusjon, men arrangementet er åpent for alle.

Les mer om forskningsetisk forum: Forskningsetisk forum