Møte i Granskingsutvalget 14. desember 2016

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Sted: Universitetet i Oslo
Tid: Møte med forskningsetisk utvalg ved UiO 10.00-12.30, deretter møte i Granskingsutvalget fra 12.30 til 16.30. 
Til stede: Tore Lunde, Tone Fløtten, Tor Hauken, Astrid Lægreid, Hallvard Tjelmeland, Dag Slotfeldt-Ellingsen, Sighild Westman-Naeser, Per-Henrik Zahl, Øyvind K. Arnesen 
Forfall: Berit Rokne
Fra sekretariatet: Torkild Vinther, Annette Birkeland (referent)

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden for møtet ble godkjent.

Sak 2: Godkjenning av referat og protokoll fra forrige møte

Referat og protokoll fra forrige møte ble godkjent.

Sak 3: Habilitet

Astrid Lægreid erklærte seg inhabil til å behandle klagen i BS 5/2016 fordi hun er styremedlem ved involvert institutt. Granskingsutvalget godkjente at Lægreid fratrådte under behandlingen av klagen.

Sak 4: Orienteringer

Sekretariatet orienterte om aktuelle saker.

Sak 5: Beslutningssaker

BS 6/2016 – Henvendelse fra to institusjoner om mulig vitenskapelig uredelighet. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Avgjørelse: Saken avvises. Avgjørelsen var enstemmig.

BS 7/2016 – Henvendelse om mulig vitenskapelig uredelighet i en rapport

Avgjørelse: Saken avvises fordi den faller utenfor Granskingsutvalgets mandat. Avgjørelsen var enstemmig.

BS 8/2016 – Henvendelse fra Det Norske Healerforbund

Avgjørelse: Saken avvises fra behandling da det ikke er anført forhold som gjelder vitenskapelig uredelighet. Avgjørelsen var enstemmig.

BS 9/2016 – Henvendelse om mulig vitenskapelig uredelighet i rovdyrforskning

Beslutning: Saken utsettes til et senere møte for å innhente mer informasjon, jf. forvaltningsloven § 17. Beslutningen var enstemmig. Sakens dokumenter unntas offentlighet til saken er ferdig behandlet, jf. forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

BS 2/2016 – Gransking av sak om publiseringspraksis. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Utkast til uttalelse ble gjennomgått i plenum. Det avholdes nytt møte medio januar 2017 med hovedformål å ferdigstille uttalelsen.

BS 5/2016 – Nye opplysninger i sak om mulig vitenskapelig uredelighet. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Det ble enstemmig besluttet at avgjørelsen fattet i møtet 27. oktober 2016 opprettholdes. Saken oversendes KD.

Sak 6: Eventuelt

Ingen saker var meldt til eventuelt.