Møte i Granskingsutvalget 18. juni 2018

Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Tid: 1000-1540
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Ragna Aarli, Jan G. Bjålie, Lise Wogensen Bach, Øyvind K. Arnesen, Per-Henrik Zahl, Ida Skaar, Arild Underdal, Anne I. Myhr
Forfall: Rani Lill Anjum, Nina Johannesen, John-Arne Skolbekken
Fra sekretariatet: Annette Birkeland og Torkild Vinther

Granskingsutvalget fikk en presentasjon av den første delrapporten i forskningsprosjektet Research Integrity in Norway (RINO) av prosjektleder Mathias Kaiser og statistiker Johs. Hjellbrekke.

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 2: Godkjenning av offentlig protokoll og internt referat fra forrige møte (fast punkt)

Protokoll og referat ble godkjent uten endringer.

Sak 3: Vurdering av habilitet (fast punkt)

Det forelå ingen inhabilitet til sakene på dagsorden.

Sak 4: Orienteringer

 • FEKs høringssvar til retningslinjer for samisk helseforskning var lagt frem for Granskingsutvalget.
 • KDs etatsstyringsmøte med FEK 12. juni 2018. Sekretariatet orienterte kort fra møtet, som først og fremst gjaldt økonomi og overordnet styring av FEK.
 • Møte mellom FEK og Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) på grunnlag av brev fra FFA til KD om manglende tillit til FEK etter komité-oppnevningene. Sekretariatet orienterte om saken og om videre samarbeid.
 • Opphavsrettsutvalget i Forskerforbundet om forskningsetiske utfordringer med vitenarkiv. Sekretariatet orienterte om saken. Granskingsutvalget kommenterte at det er en tydelig melding fra myndighetene om mer transparens i forskning i form av Open Access og Open Data, men det gjenstår å finne ut hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Implementering av systemene krever at forskningsinstitusjonene selv må lage rutiner. Hva som skal deles og når det er relevant å dele kan variere fra fagområde til fagområde. Det vil antakeligvis være vanskelig å lage felles retningslinjer som skal gjelde for all forskning.
 • Forskning og GDPR. Åpent møte 8. juni 2018 og FAQ på etikkom.no
 • Sekretariatet orienterte fra møtet. GDPR trer i kraft når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, antakeligvis i løpet av juli 2018.
 • Presseklipp. Presseklipp var tatt inn under sak 5B og ble behandlet der.

Sak 5: Diskusjonssaker

A. Saksnr. 2018/11 – Dahl-saken. KDs klagevedtak.

Granskingsutvalget tok KDs klagevedtak til orientering og forholder seg til departementets avklaring av at det ikke er klageadgang på Granskingsutvalgets avvisningsavgjørelser.

B. Saksnr. 2018/192 – Rapport fra Universitetet i Sørøst-Norge om behandling av sak som gjelder brudd på anerkjente forskningsetiske normer; personvern, interessekonflikter, formidling av forskning

Granskingsutvalget besluttet å ta rapporten til orientering. Sakens dokumenter må kunne anses som taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13 da de kan røpe personlige forhold om en av informantene i studien.
Granskingsutvalget følger opp saken med brev til tidsskriftet Psykologi i kommunen, med oppfordring om å synliggjøre at artiklene er trukket tilbake i de elektroniske utgavene og publisere informasjon om tilbaketrekkingen i neste papirutgave.

C. Saksnr. 2018/166 - Henvendelse om mulig vitenskapelig uredelighet i forskningsprosjekt utført som samarbeid mellom Uni Research og NAV; mulige brudd på personvern, deling av data, hensynet til tredjepart mv.

Granskingsutvalget anser at forsøket er et forskningsprosjekt som er underlagt forskningsetikkloven. Granskingsutvalget sender saken til Uni Research og NAV med spørsmål om forskningsetikk og om forskningsprosjektet. Uni Research som forskningsinstitusjon må behandle saken i tråd med forskningsetikkloven, herunder undersøke eventuelle systemfeil.

Sekretariatet lager utkast til brev som sendes på sirk. til utvalget.

D. Saksnr. 2018/199 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer i bokmanuskript

Granskingsutvalget besluttet å oversende saken til BI, og ber BI vurdere om prosjektet er forskning og om det i så fall foreligger brudd på anerkjente forskningsetiske normer. I brevet til BI gir Granskingsutvalget en kort oppsummering av institusjonsansvaret etter forskningsetikkloven.

Sak 6: Statistikklovutvalget

Statistikklovutvalget har avgitt en rapport (NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå) om virksomheten til Statistisk Sentralbyrå og forslag til ny statistikklov. Rapporten er sendt på høring med høringsfrist 30. juni 2018.

Rapportens definisjon av forskning som kan ha betydning for virkeområdet for forskningsetikkloven er relevant for Granskingsutvalget. I høringsuttalelsen må det forutsettes at forskningen i SSB skal gjennomføres i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, herunder frihet ved valg av metode osv. Granskingsutvalget overlater utformingen av høringsuttalelsen til FEK (administrasjonen og de øvrige komiteene), og kan gi støtte der det er relevant for Granskingsutvalgets mandat.

Granskingsutvalget legger opp til følgende program:

 • Velkommen v/Ragna Aarli
 • Innledninger v/ representanter for hhv. UH-sektoren og instituttsektoren, evt. felles redelighetsutvalg med.fak/OUS/Ahus. Sekretariatet sender henvendelser til USN v/ viserektor FoU Pål Augestad og FFA v/Agnes Landstad. Invitere til paneldebatt med spørsmål.
 • Gruppeoppgaver. Mulige temaer for caser:
  Medforfatterskap. Macchiarini-saken. Internasjonale prosjekter.
  Skyldig eller uskydig inntil det motsatte er bevist – hvordan går man frem?
  Karimi-saken som case – medforfatterskap, tellekanter, publiseringsklubber, salamisering, lav kvalitet
  I invitasjonen oppfordre til å komme med innspill til temaer innen en gitt tidsfrist.
 • Oppsummering av gruppeoppgavene i plenum.

Sak 8: WCRI 2019

Sekretariatet informerte om deltakelse gjennom FEK.

Sak 9: Arbeidet i Granskingsutvalget

Granskingsutvalget diskuterte erfaringer fra utvalgsarbeidet.

Sak 10: Eventuelt

Det var ikke meldt saker til eventuelt.