Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018

Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Tid: 1000 - 1430
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Ragna Aarli, Jan G. Bjålie, Rani Lill Anjum, Per-Henrik Zahl, Anne I. Myhr, Nina Johannesen, Øyvind K. Arnesen, Arild Underdal, John-Arne Skolbekken, Ida Skaar
Forfall: Lise Wogensen Bach
Fra sekretariatet: Annette Birkeland (referent)

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Forslag til dagsorden ble godkjent med tillegg av informasjon om møteverktøyet Decisions under punkt 8. Eventuelt.

Sak 2: Godkjenning av offentlig protokoll og internt referat fra forrige møte (fast punkt)

Offentlig protokoll og internt referat fra møte 4/2018 ble godkjent.

Sak 3: Vurdering av habilitet (fast punkt)

Habilitet ble vurdert, og medlemmene i Granskingsutvalget anså seg habile til å behandle sakene på dagsorden.

Sak 4: Orienteringer

Det ble orientert om følgende:
• Saksnr. 2017/163 – Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer i rapport utgitt av De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte. Ragna Aarli refererte fra møtet med De Facto 16. oktober 2018. De Facto er på nåværende tidspunkt ikke en forskningsinstitusjon etter definisjonen i forskningsetikkloven. Møtet synliggjorde at institusjonskravene i forskningsetikkloven kan være krevende for små virksomheter.
• Saksnr. 2018/199 – BI
E-post fra rektor ved BI med informasjon om at institusjonen har iverksatt behandling av henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som var videresendt fra Granskingsutvalget.
• Saksnr. 2018/338 – Kopi av henvendelse til Redelighetsutvalget ved Høgskulen i Volda (HiVo) om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Granskingsutvalget avventer behandlingen ved HiVo.
• Agenda for møte i Samarbeidsutvalget i FEK 23. november 2018. Det er bedt om innspill til mulige produkter av de faglige prioriterte temaene Big Data og Forskningsfinansiering. Granskingsutvalget diskuterte ulike aspekter ved temaene som kan ha betydning for Granskingsutvalgets arbeid. Utvalget signaliserte at det kan være interesse for å delta i felles produkter med de øvrige komiteene.
• Presseklipp – Granskingsutvalget ba sekretariatet avklare hvilke lover og regler som gjelder for forsøk på ville dyr, for eksempel krav om godkjenning osv., samt høre med NENT om de er involvert i saken som er omtalt i presseklipp om brunbjørn som hadde omkommet i et forskningsprosjekt.

Sak 5: Diskusjonssaker

A. Saksnr. 2018/248 Fossilet IDA, henvendelse nr. 3
Granskingsutvalget fikk fremlagt den nyeste korrespondansen fra B.K. Nævdal, inkludert saksfremstilling og anførsler oversendt i e-post 21. november 2018. Utvalgets vurdering er at det ikke er fremlagt opplysninger som tilsier en omgjøring av avgjørelsen om å avvise henvendelsen fra videre behandling.

Granskingsutvalgets beslutning: Granskingsutvalget opprettholder avvisningen datert 4. oktober 2018. Beslutningen kan ikke påklages.

B. Saksnr. 2018/166 – Bruk av data i tilsyn
Granskingsutvalget har gjennomgått svarene og dokumentasjonen som er oversendt fra hhv. NAV og NORCE på Granskingsutvalgets spørsmål datert 15. august 2018.

Granskingsutvalgets avgjørelse: Henvendelsen om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer fra Esad Mulabecirovic avvises fra videre behandling i Granskingsutvalget. Granskingsutvalget anmoder NESH om å vurdere forskningsetiske aspekter ved Forsøket. Granskingsutvalget melder fra til Datatilsynet om mulige avvik/brudd på personvernreglene.

C. Saksnr. 2018/308 – Henvendelse om mulig plagiat av idé/metode/algoritme
Henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal som hovedregel behandles av forskningsinstitusjonen der den innklagede forskeren er ansatt, jf. forskningsetikkloven § 6. Granskingsutvalget finner ikke grunnlag for å fravike lovens hovedregel.

Granskingsutvalgets beslutning: Henvendelsen oversendes Universitetet i Oslo for behandling, jf. forskningsetikkloven § 6 første ledd.

D. Saksnr. 2018/330 – Henvendelse om behandling av uredelighetssak ved UiO om medforfatterskap til katalog

Granskingsutvalget gjennomgikk dokumentasjonen som har vært oversendt i saken. Utvalget finner at saksbehandlingen ved UiO kan ha vært mangelfull, og viser til at saken har vært behandlet som en uredelighetssak uten at det fremgår tydelig hvilke anerkjente forskningsetiske normer som er brutt, UiOs konklusjon er uklar og det er ikke avgitt uttalelse i tråd med § 8 første ledd i forskningsetikkloven.

Granskingsutvalgets beslutning: Granskingsutvalget tar saken til behandling med hjemmel i forskningsetikkloven § 7 andre ledd andre punktum.

E. Saksnr. 2018/327 – Rapport fra NTNU om behandling av sak som er omtalt i Forskningsetisk utvalgs årsrapport for 2017

Granskingsutvalget diskuterte den oversendte rapporten, og tok den til orientering.

Granskingsutvalgets beslutning: Rapporten tas til orientering.

F. Saksnr. 2018/344 – Rapport fra Redelighetsutvalget ved Møreforskning, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda

Granskingsutvalget diskuterte den oversendte rapporten. Utvalget tar rapporten til orientering, men gjør oppmerksom på at personene som er omtalt i rapporten kan identifiseres ved å sammenstille opplysningene som fremgår selv om personnavnene er fjernet («bakveisidentifisering»). Behandling av uredelighetssaker og rapporteringsplikten til Granskingsutvalget er lagt til forskningsinstitusjonene. Når flere institusjoner har felles redelighetsutvalg, tilrår Granskingsutvalget at det er den ansvarlige institusjonen for saken som ivaretar rapporteringsplikten til Granskingsutvalget.

Granskingsutvalgets beslutning: Rapporten tas til orientering med enkelte merknader.

Sak 6: Evaluering av seminaret om behandling av uredelighetssaker

Medlemmene i Granskingsutvalget delte sine opplevelser av seminaret. Det var enighet om at denne typen arrangement bør gjentas. Det tas sikte på å avholde neste seminar våren 2020.

Sak 7: Møtedatoer for 2019

Det ble avtalt møter i Granskingsutvalget på følgende datoer:
31. januar
27. mars
20. juni
16. september
6. november

Sak 8: Eventuelt

FEK vil gå over til et nytt møteverktøy i løpet av kort tid, og sekretariatet informerte kort om verktøyet.