Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin 7.-8. mai 2007

Sakene var blant andre placebo vs sammenligning i kliniske utprøvinger, den gjennomførte evalueringen av Forskningsetiske komiteer, samt ny mal for informasjonsskriv.

Til stede: Beate Indrebø Hovland, Ola Dale, William Johnsen, Tore Lunde, Patricia Melsom, Vigdis Songe-Møller, John-Arne Skolbekken, Annetine Staff, Åge Wifstad

Forfall: May Thorseth, Hanne Gulbrandsen, Kjersti Bakken

Fra sekretariatet: Knut W. Ruyter

Til halvdagsmøtet første dag var SLV invitert. De møtte med Ingvild Aaløkken, Therese Bakke, Elin Bjørnhaug og Erik Hviding

Program:

12.00 Lunsj

13.00 Seminar med Statens legemiddelverk om placebokontrollerte studier: noen funn etter gjennomgang av studier vurdert av REK Sør i 2005 Innledning Knut W. Ruyter

13.15 Erik Hviding: Bruk av placebo som komparator i klinisk utprøving av legemidler

14.00 Pause

14.15 Spørsmål og kommentarer.

15.00 Kaffe

15.30 Hvilke tiltak bør vurderes for REK og SLV? Korte innlegg til diskusjon fra hhv I. Aaløkken og O. Dale.

16.30 Slutt

Utgangspunktet for møtet var masteroppgaven til Erik Hviding som hadde gjennomgått en årgang av placebokontrollerte studier i REK Øst i 2005. Spørsmålet var om det er noe som SLV og REK bør lære av funnene.

Hovedfunnene er som følger:
Det er vanskelig å få gjennomslag for Helsinkideklarasjonens anbefaling om at sammenlignende studier skal ha fortrinn for placebokontrollerte studier, når det finnes komparative legemidler på markedet. En tolkning er at firmaer er lite interessert i sammenligning med evt. konkurrerende legemidler.

REK Sør synes i liten grad å benytte sjekklisten for å skjelne mellom akseptable og uakseptable post-marketing studier.

REK Sør synes i minst ett tilfelle å ha akseptert en placebokontrollert studie på sviktende grunnlag.

I diskusjonen ble det drøftet noen sentrale spørsmål. Skal REK i større grad anbefale endring av design slik at fremgangsmåten i større grad svarer til intensjonene i Helsinkideklarasjonen, for eksempel ved for eksempel å foreslå tre-armete studier, add-on, factorial eller cross over. De er alle eksempler på design som gir plass til sammenligning samtidig med bruk av placebo. Etisk sett synes dette klart være å foretrekke, både for ivaretakelse av pasient og for ”samfunnsnytten” fordi man får vite om noe fungerer bedre enn noe annet.

SLV syntes skeptisk til forslag om å anbefale endring av design, hovedsakelig fordi man anså det som veldig vanskelig gjennomførbart, sett i lys av multinasjonale prosjekter og bl.a. forskjellsbehandling i Norge ifht andre steder. Det ble også fremhevet at SLVs fokus var pasientsikkerhet. I den utstrekning placebokontrollerte studier er vurdert sikre, skjeles det ikke til om det er berettiget ifht Helsinkideklarasjonen eller samfunnsnytten.

Det synes imidlertid uklart hvordan man skal forstå betingelsen i ICH E 10 om at studien bare skal gjennomføres dersom den er etisk akseptabel. Det er også uklart hvem som skal foreta vurderingen.

Ved gjennomgang av den saken hvor REK hadde gitt en tilrådning på sviktende grunnlag, kom også denne uenigheten frem. Gjennomgangen forutsatte at grunnlaget var sviktende, uten at dette er undersøkt nærmere. Hvis man hadde kunnksap om svakt grunnlag, ville NEM ha etterspurt dokumentasjon og krav til begrunnelse for bruk av placebo. SLV ga inntrykk av at de ville ha godkjent studien selv med slike mangler, alene pga ivaretatt pasientsikkerhet.

NEM har tidligere lagt ned mye arbeid i å utarbeide en sjekkliste for vurdering av post-marketing studier. Det var enighet om at denne sjekklisten burde benyttes aktivt av REK i vurdering av post.marketing studier.

Til spørsmål om hva REK og hhv SLV kan lære av studien, ble det fra NEM fremhevet at REK (i hvert fall) bør skjerpe begrunnelse for bruk av placebo, øke bruk av konsulenter ved tvil, benytte sjekklisten og utfordre utprøver på alternative design. SLV på sin side fremhevet at det var lite de kunne endre, men at de ville vektlegge vurdering av pasientsikkerhet i lys av placebo.

Det var enighet om at SLV og REK burde kommunisere uformelt hvis det var tvil om en studie. Det var også enighet om at det ville være viktig å klargjøre forskjellene mellom SLVs og REKs vurderingsgrunnlag. Det krever også en nærmere avklaring av innholdet i hva som er ”etisk akseptabelt” og hvem som skal vurdere det.

Det var også enighet om at det var nyttig og viktig å utveksle kopi av vedtak.

Tirsdag, 8. mai 2007 Ordinært møte i NEM, kl. 9-15

Tilstede: Beate Indrebø Hovland, Ola Dale, William Johnsen, Tore Lunde, Patricia Melsom, Vigdis Songe-Møller, John-Arne Skolbekken, Annetine Staff, Åge Wifstad

Forfall: May Thorseth, Hanne Gulbrandsen, Kjersti Bakken

Sekretariat: Knut W. Ruyter

Sak 1 Godkjenning av referat


Referatet ble godkjent med endringer fra Hovland.

Sak 2 Orientering og oppfølging siden sist


Saksordfører: Beate I. Hovland

Hovland informerte om saker som hadde blitt fulgt opp siden sist møte.


I arbeidet med den nye helseforskningsloven ble NEM invitert til en samtale om visse sider ved lovforslaget.

Det har vært en god del aktivitet i forhold til Norchip saken, men REK-NEM er ikke direkte berørt.

Utvalget for vurdering av kvalitativ forskning har hatt møter. Det arbeides med en veileder, hvor det også innarbeides kunnskap fra NESH. Det er ønskelig å få i stand et seminar med NESH. Det trengs også en avklaring av som kan regnes som forsvarlig vitenskapelig kvalitet.

ErgoGroup har avgitt en analyse om et felles data og saksbehandlingssystem for REK systemet. Dette vil bli fremlagt for neste AU til beslutning.

Sak 3 Innkomne høringssvar om ny mal for informasjonsskriv (se referatsaker)


Saken skal ikke sluttbehandles, skal også opp i AU 6. juni Saksordfører: Knut W. Ruyter

Ruyter informerte om høringssvarene. I hovedsak har motforestillingene særlig vært reist i forhold til legemiddelstudier. Det er ikke mulig å redusere informasjon til en side pga regulatoriske eller rettslige krav. Det hevdes at det ikke er bra å ha signaturen etter første side, da det gir usikre signaler på hvilken status informasjonen i vedleggene har.

Det var bred støtte for hovedintensjonen med kort og forståelig informasjonsskriv, samtidig som det var enighet om at det er viktig å ta hensyn til innvendingene. Et viktig pedagogisk poeng er at malen vil føre til at informasjonsskriv som foreligger på engelsk ikke kan oversettes, men må utformes på norsk.

Ruyter utarbeider en kommentar til høringssvarene med forslag til svar og evt tilpasninger. Svaret kan også innholde eksempler på korte informasjonsskriv.

Da det er av stor viktighet å få til en felles forståelse med SLV, inviteres SLV til deltakelse i utforming av kommentarer og svar.


 

Sak 4 Evalueringen av Forskningsetiske komiteer, med oversendelsesbrev fra Forskningsrådet


Saksordfører: Beate I. Hovland

Forskningsetiske komiteer ble evaluert av en nordisk evalueringskomite. Evalueringen er i all hovedsak svært positiv, med forslag til områder som bør styrkes. Forskningsrådet behandlet rapporten i Divisjonsstyret for vitenskap den 8. mars 2007. I brev av 15. mars 2007 til Kunnskapsdepartementet gis forslag til oppfølging av evalueringsrapporten. Det anbefales nedsatt en arbeidsgruppe som kan se nærmere på de råd som angår sekretariatsfunksjonen – og hvis mulig også følgene av helseforskningsloven som skal fremlegges før sommeren 2007. Det anbefales også at det innhentes synspunkter på evalueringsrapporten fra komiteene før en tar fatt på annet oppfølgingsarbeid. Dette følges opp i brev av 29. mars 2007 til komiteene hvor det bes om kommentarer til fire punkter. Det mest overraskende med Forskningsrådets behandling av rapporten er at den går i rette med evalueringsrapporten på et helt sentralt punkt.

Mens evalueringsrapporten fremhever betydningen av at virksomheten er forskningsbasert, mener Divisjonsstyret at et høyt kompetansenivå ikke er enbetydende med et behov for å drive forskning. Det understrekes endog at ansvaret for å øke forskningsinnsatsen (som vi anbefalte i vår egen evaluering) ikke bør legges til sekretariatet. Det synes ikke tenkt at denne problemstillingen skal drøftes av arbeidsgruppen.

Komiteen gjennomgikk alle evalueringsrapportens 17 anbefalinger. Den bestemte at den vil gi konkret tilbakemelding på de fire spørsmål som Forskningsrådet stiller, med konkrete forslag til løsninger. Komiteen vil også kommentere Divisjonstyrets synspunkt om forskning og vil fremme forslag i tråd med evalueringsrapportens innstilling.

Ruyter utarbeider forslag til svar, fortrinnsvis sammen med NESH og NENT.

Sak 5 Bruk av placebo vs sammenligning i kliniske utprøvinger


Saksordfører: Ola Dale

Dale fulgte opp diskusjonen fra gårsdagens seminar, spesielt i forhold til hva REK og NEM kan lære og evt. hvilke tiltak som kan benyttes.

Diskusjonen vektla to forhold: hvordan kan man styrke bevisstheten i forhold til bruk av placebo når det finnes etablert behandling, og hva gjør vi nå det synes å finnes grunnlag for at en REK er blitt forledet. Til det siste bestemte NEM seg for at den vil gjøre REK Øst oppmerksom på angjeldende studie og be om en kommentar. Til de første drøftet komiteen ulike strategier som kan bidra til å styrke kravet til sammenligning av legemidler.

Dale har oppsummert hva som kan gjøres i forhold til hver enkelt aktør:

Utprøver
• Skjerpe begrunnelse for bruk av placebo
• Redegjøre presist for placebobruk i gjennomførte og planlagte studier
• Redegjøre presist for pasientsikkerhetstiltak, både enkeltpasienter og generelt (f eks studiestopp)

SLV
• Vurdere pasientsikkerhet i lys av placebo
• Vurdere design i lys av placebo
• Vurdere relevans/dosering av komparator
• Kommunisere uformelt med REK direkte pga parallellbehandling

REK
• Vurdere pasientsikkerhet i lys av placebo
• Vurdere design i lys av placebo
• Vurdere relevans/dosering av komparator
• Kommunisere uformelt med SLV direkte pga parallellbehandling
• Vurdere forskningsetiske sider utover SLVs referanseramme (sammenligning, samfunnsnytte med mer)
• Stikkprøve i form av ”dybde”vurdering av f.eks litteraturgrunnlag • Oppfordre til aktiv bruk av sjekkliste


NEM • Klargjøre forskjell i REK og SLVs vurdering av kliniske utprøvinger
• Bidra til enhetlig vurdering av placeboutprøvinger i REK

Sak 6 Klagesak: tørrtrening


Forberedt innlegg: Vigdis Songe-Møller, William Johnsen

Det ble lagt frem et prosjekt som hadde blitt behandlet av en REK og hvor REK hadde hatt betydelige innsigelser og hadde frarådet den gjennomført i sin nåværende form. Saken ble vurdert pga av at denne kunne ha blitt anket.

Songe-Møller og Johnsen la frem hver sine notater pga av den mal som Personvernnemnda har benyttet i behandling av klagesaker. Det ble en innsiktsfull og nyttig øvelse for komiteen.


 

Sak 7 Orienteringssaker

  1. Sommerskolen ved Universitetet i Bergen. Den planlagte sommerskolen for veiledere ved universitetene er utsatt til juni 2008.
  2. Rettslige problemstillinger knyttet til observasjon som metode i politiforskningen, av prof. dr. juris Tor-Geir Myhrer.

Sak 8 Referatsaker

Sak 8-1 Brev av 23.01.2007 til Universitets- og høgskolerådet ad etisk vurdering av studentprosjekter innen helsefag på bachelor- og mastergradsnivå

Sak 8-2 E-post av 01.02.2007 til REK ad saksbehandling på engelsk

Sak 8-3 Brev av 05.02.2007 til Kunnskapsdepartementet ad høringssvar til NOU 2006:19 Akademisk frihet

Sak 8-4 Brev av 05.02.2007 fra CIOMS om nomineringen av Ola Dale til eksekutivkomiteen som skal godkjennes av generalforsamlingens møte 5. juni 2007

Sak 8-5 Brev av 19.02.2007 fra Europarådet ad konferanse om nasjonale etikkomiteer

Sak 8-6 Brev av 20.02.2007 fra LMI ad nye maler for informasjonsskriv og samtykkeerklæring

Sak 8-7 Brev av 22.02.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad høring om forslag til lov om endring i helsepersonelloven – endring av advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon mv.

Sak 8-8 Brev av 28.02.2007 til Helse- og omsorgsdepartementet ad høringsuttalelse vedr forslag til lov om bruk av levende biologisk materiale fra dyr ved medisinsk behandling av mennesker

Sak 8-9 Brev av 19.03.2007 fra SHDir til LMI om nye maler for informasjonsskriv

Sak 8-10 Brev av 20.03.2007 fra datatilsynet ad nye maler for informasjonsskriv

Sak 8-11 Brev av 29.03.2007 fra Forskningsrådet ad evaluering av De nasjonale forskningsetiske komiteer

Sak 8-12 Brev av 16.04.2007 fra CIOMS ad 74de session of the CIOMS Executive Committee

Sak 8-13 Brev av 20.03.2007 fra SHDir ad invitasjon til deltakelse i ressursgruppe vedrørende utarbeidelse av abortnemndshåndbok

Sak 8-14 Brev av 22.03.2007 til Kunnskapsdepartementet ad utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger

Sak 8-15 Brev av 26.03.2007 fra Kunnskapsdepartementet til NFR om Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning – sekretariat

Sak 8-16 Brev av 26.03.2007 fra professor emeritus Said Elsayed ad forespørsel om bistand i tvistesak

Sak 8-17 E-post av 27.03.2007 fra GCP-ansvarlig ved Astra Zeneca ad innspill til forslag til ny samtykkemal

Sak 8-18 Brev av 11.04.2007 fra Forskningsetiske komiteer til Kunnskapsdepartementet om høring – utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven

Sak 8-19 Brev av 15.02.2007 (men antakelig 15.04.2007, mottatt 23.04.2007) fra SLV ad ny mal for informasjonsskriv

Sak 8-20 Brev av 17.04.2007 til Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen ad forespørsel fra prof. S. Elsayed

Sak 8-21 E-post av 17.04.2007 fra personvernombudet ved Statistisk sentralbyrå

Sak 8-22 Brev av 18.04.2007 fra personvernombudet ved RH-Radium HF ad ny mal til informasjonsskriv

Sak 8-23 Brev av 19.04.2007 fra LMI ad nytt informasjonsskriv

Sak 8-24 Brev av 20.04.2007 fra NSD ad ny mal til informasjonsskriv

Sak 8-25 E-post av 20.04.2007 fra REK Sør om forslag til en sides informasjonsskriv

Sak 8-26 Brev av 24.04.2007 fra REK Midt-Norge om kommentar til ny mal for informasjonsskriv

Aktuelle konferanser:

22de European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care: European bioethics in a global context. Tartu, Estland, 20.-23. august 2008. Call for papers med frist 1. januar 2008.