Referat fra møte i NENT 15. september 2014

15. september, kl 10:00-13:00 (inkludert lunsj), Kongens gate 14

Til stede: Øyvind Mikkelsen, Ingrid Bay Larsen, Ole Andreas Engen, Maja van der Velden, Ernst Nordtveit, Steinar Heldal, Gunnar Hartvigsen, Janneche Utne Skåre, Svein Nordenson, Lise Øvreås

Fra sekretariatet: Helene Ingierd (referent), Lise Ekern

Frafall: Kjellrun Hiis Hauge, Rune Nydal, Rannveig Viste

1. Konstituering av møtet. Godkjenning av dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt.

Det var forslag om å endre dagsorden slik at sak 4, Revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, blir tatt opp på møtet 20. november. Dette for å behandle revisjonsforslagene samlet på ett og samme møte, som da helt vil bli viet diskusjoner rundt retningslinjene. Forslaget fikk bifall. Spørsmål om habilitet ble reist. Det var ingen saker til Eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Ingierd orienterte om endringer i bemanningen i sekretariatet: F.o.m. 8. september er Vidar Enebakk ansatt i 1-års vikariat som sekretariatsleder i NESH. Elin Fugelsnes er ansatt som ny redaktør for bladet Forskningsetikk, mens Lise Ekern går av med pensjon 1. desember i år.FEK vil avgi et innspill til Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler.Forskingsetisk forum: 18. september, Møte om petroleumsforskning og etikk: 23. oktoberIngierd deltar på ELSA-konferansen med innlegg om petroleumsforskning

3. Runde rundt bordet

Det er opprettet et forskningsetisk utvalg i FFA.Patentering er et tema NENT i større grad bør engasjere seg i.Ved UiT tilbys det et nytt kurs i kildebruk for ph.d.-studenter.Ved UiO er det fokus på å styrke kompetansen på dyrevelferd hos teknisk-administrativt personale.Ved UiS har det vært mye debatt om petroleumsforskningssaken. Det arrangeres et møte om forskningsetikk og opphavsrett 16. oktober.Ved UiB ble det Horisontdebatten nylig arrangert, og det var mye diskusjon rundt petroleumsforskningssaken. Ledelsen ved UiB har meldt fra om at uttalelsen vil legges til grunn når ny strategi skal legges.Programmet BIOTEK2021 skal lansere en ny strategisk satsing "Digitalt liv – konvergens for innovasjon". Her reises flere forskningsetiske problemstillinger komiteen bør følge med på.Det er opprettet et etikkutvalg ved UiN Det tilbys stadig lite etikkundervisning til bachelor- og masterstudenter.Ved NTNU skal det snart avholdes dekanmøte og uttalelsen til NENT vil diskuteres.

4. Diskusjonssak: Revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Behandlingen utsettes til neste møte

5. SAK 2014/95: Diskusjonssak: Marine UAS

Ingrid Bay-Larsen orienterte.

Prosjektet dreier seg om å utvikle en forskerutdanning som skal legge til rette for erfaringsutveksling, ressurser og kompetanse mellom flere land i utviklingen av «Unmanned Aerial Vehicle Systems»-teknologi. Selve teknologien tar sikte på å overvåke og kontrollere havområder, blant annet i arktiske strøk, som i dag er lite tilgjengelige. Den økte tilgangen på denne type kunnskap gjør imidlertid at enkeltpersoner og organisasjoner svært enkelt kan ta i bruk teknologien også til uønskede formål. Det er derfor reist spørsmål om prosjektet kan medføre fare for misbruk av teknologi og kunnskap knyttet til ubemannede fartøy til militære mål, og om prosjektet i så fall bryter med Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, og da spesielt de punktene som omhandler usikkerhet, risiko og føre var-prinsippet.

Bay Larsen orienterte om prosjektet, og komiteen sluttet seg til de momenter som fremhevet som sentrale. Samlet mente komiteen at følgende vurderinger bør ligge til grunn:

UAS-teknologi er forventet å gi stor samfunnsnytte i en intensivert utforskning av arktiske og antarktiske havområder. UAV vil tjene det samme formålet som dagens fjernmåling ved hjelp av satellitter og in situ observasjoner fra skip og overflyvninger, men er forventet å gi store fordeler i form av reduserte kostnader, økt fleksibilitet og tilgjengelighet, høyere nøyaktighet/oppløselighet, rask iverksettelse, økt levetid, og redusert risiko for mennesker og miljø.

Søknaden problematiserer i mindre grad de etiske implikasjonene ved forskningsprosjektet, men antyder at UAV også kan brukes til militære formål, og eventuelt misbrukes i terrorhandlinger. Forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi påpeker hvordan den usikkerhet og risiko som følger med når forskning blir praktisk og konkret ikke skal neglisjeres, og at beslutningstagere som bruker vitenskapelig kunnskap får en god forståelse av kunnskapen i sin kontekst (jf pkt 10 og 11). UAS-teknologien har særlige utfordringer i henhold til såkalt "dobbel bruk"-problematikk. Det overordnede ansvaret for å hindre, eventuelt begrense misbruk av denne type teknologi må først og må sees på som en sikkerhetspolitisk utfordring i vid forstand. Den allerede høye tilgangen på UAV-kunnskap og – teknologi tilsier at forskningsinstitusjonene og det enkelte forskningsprosjekt ikke øker faren for misbruk av teknologi, utover den som allerede eksisterer i samfunnet. Å legge begrensninger på utvikling av denne type teknologi og kunnskap kan dessuten komme i konflikt med andre sentrale forskningsetiske prinsipper, blant annet krav om åpenhet og bidrag til demokratisk utvikling. I henhold til NENTs retningslinjer, er det imidlertid rimelig at forskningsinstitusjonene og enkeltforskere bidrar til refleksjon rundt sikkerhet og mulig misbruk av kunnskapen de er med på å utvikle (jf pkt 10 og 11). Disse betraktningene bør gjøres kjent for beslutningstagere og oppdragsgivere via rapportering, og andre arenaer for denne type informasjonsutveksling. Forskere bør også bidra med kunnskap for å minimere risiko for skade og misbruk, for eksempel bør slike betraktninger inngå som et sentralt hensyn i design av teknologien.

Droner gjør det enklere å samle data fra luften. Ved bruk over landområder har UAV reist problemstillinger knyttet til eiendomsrett og personvern. Personvernutfordringer vil være mindre presserende i arktiske strøk. Det bør like fullt utvikles gode rutiner for sikring av data og håndtering av overskuddsinformasjon.

For å sikre at disse momentene ivaretas på en best mulig måte, anbefaler komiteen at workshop om etikk holdes i en tidlig fase av prosjektet.

6. SAK 2014/95: Forslag til "faste oppgaver" fra Kunnskapsdepartementet

Ingierd orienterte. Kunnskapsdepartementet har kommet med et forslag til faste oppgaver til FEK, tenkt som et vedlegg til de årlige tildelingsbrevene og som en erstatning for dagens retningslinjer (mandat). Sekretariatslederne har laget et internnotat der det pekes på momenter man mener er viktig å få korrigert i endelig versjon. Blant annet er det visse punkter fra retningslinjene (mandatet) som nå er falt ut eller omskrevet, slik som at komiteene skal være koordinerende og rådgivende instanser, og at komiteene skal uttale seg i konkrete saker som forlegges dem. Dette bør tas inn i en endelig versjon. Det er også vesentlig å presisere hva dette dokumentet er ment å være. Komiteene har tidligere meldt inn behovet for et dokument beskriver hovedoppgaver på lengre sikt, og som ikke uten videre kan endres fra år til år.

Komiteen stilte seg bak forslagene. Sekretariatsleder utarbeider svarbrev til komiteen i tråd med dette og i samarbeid med de øvrige sekretariatslederne.

7. Eventuelt

Det var ingen saker til Eventuelt.