Referat fra møte i NENT 2. juni 2014

Til stede: Øyvind Mikkelsen, Ingrid Bay Larsen,Maja van der Velden,Kjellrun Hiis Hauge, Ernst Nordtveit, Steinar Heldal, Runde Nydal, Vidar Enebakk, Gunnar Hartvigsen, Janneche Utne Skåre, Svein Nordenson, Rannveig Viste, Ole Andreas Engen

Ikke til stede: Ernst Nordtveit, Lise Øvreås

Fra sekretariatet: Helene Ingierd, Johanne Severinsen

Konstituering av møtet. Godkjenning av dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt. Orientering fra sekretariatet:

Åpent møte om petroleumsforskning 23. oktober på Litteraturhuset og Forskningsetisk forum 18. september samme sted.FEK har mottatt forslag til nytt mandat ("faste oppgaver") fra Kunnskapsdepartementet. Det ble orientert om FEKs vurdering av sammensetning og ansvarsområde for komiteene, herunder vurderinger knyttet til mandatet, sendt til departementet 30.09.2013. Saken settes opp som diskusjonssak på neste NENT-møte.Kunnskapsdepartementet tok ikke klagen over avslag på anmodning om innsyn i internt dokument hos De nasjonale forskningsetiske komiteene til følge.Det er stadig bred pressedekning av petroleumsforskning og forskningsetikk. Flere medlemmer meldte om at det er ønskelig med månedlige presseklipp.

Diskusjonssak: Sak 2014/3: Vedrørende etisk vurdering av petroleumsforskning:

Øyvind Mikkelsen innledet. Det ble gitt et sammendrag av innspillene som kom inn på siste NENT-møte 28. april og møtet i arbeidsgruppen 16. mai. Det ble videre påpekt at det foreliggende utkastet til uttalelse fra arbeidsgruppen reflekterer de innspillene det har vært bred enighet om å ta med. Det er enighet om at det er relevant å vise til prinsippene uavhengighet, åpenhet, bærekraft, føre var, som er nedfelt i NENTs retningslinjer. Videre er komiteen samstemt om at uttalelsen bør inkludere hva ansvar i en omstillingsprosess innebærer for forskningsbevilgende myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Komiteen mener målsetningen om bærekraft krever en energiomstilling og kunnskapsutvikling, og at og føre var-prinsippet krever aktiv handling for å fremme omstilling. Et vesentlig spørsmål er hvilke implikasjoner dette har for en forskningsetisk vurdering av petroleumsforskning. Diskusjonen dreide seg i stor grad om hvilket spesifiseringsnivå komiteen bør legge seg på i uttalelsen. Det ble foreslått at man i større i grad bør spesifisere hva slags petroleumsforskning som er etisk uforsvarlig, for eksempel ved å skille mellom formålet med forskningen og de konsekvenser forskningen har. Mot dette ble det innvendt at det vil være svært vanskelig å operasjonalisere et slikt skille, og at formålet med petroleumsforskning i alle tilfeller først og fremst er petroleumsutvinning. Det ble også fastholdt at NENTs uttalelse må rette seg mot forskningsinstitusjoner og bevilgende myndigheter, ikke mot enkeltforskere eller enkeltprosjekter. I en forskningsetisk vurdering av petroleumsforskning, er det mest vesentlige aspektet om slik forskning kan være en del av eller hindrer omstilling i henhold til FNs klimamål som Norge har forpliktet seg til. Komiteen mente at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsproseser slik at FNs klimamål ikke kan nås.

Det var ellers enkelte bemerkninger knyttet til avsnittene om uavhengighet og åpenhet, og det ble foreslått å tydeliggjøre forankringen i retningslinjene. Angående prinsippet om uavhengighet, er det særlig utfordringer med tanke til mulige interessekonflikter (jf pkt 20c). Angående prinsippet om åpenhet, er det to forhold som er av betydning: For det første handler åpenhet om å tilgjengeliggjøre forskningsfunn for andre forsker og allmennheten (jf pkt 19 b og c). For det andre handler det om åpenhet om eksterne bindinger som kan ha innvirkning på forskningsresultatene (jf pkt 20 a). NENT mente det ikke minst er viktig i denne saken å påpeke at åpenhet kan legge til rette for en bred offentlig debatt om forskning og teknologiutvikling.

Komiteen ble enige om under- og hovedkonklusjonene i dokumentet.

Konklusjon: Ingierd sender komiteen et revidert utkast til uttalelse for innspill og kommentarer. Deretter tas det sikte på en endelig ferdigstilling av uttalelsen før utsendelse. Komiteen blir orientert før uttalelsen sendes ut.

Orienteringssak: Om arbeidet med revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Helene Ingierd orienterte om forslag til prosesstrategi fra sekretariatsledere og komiteledere fra NENT og NESH. I lys av de store utskiftningene som fant sted i forbindelse med nyoppnevningene fra 2014 tas det sikte på ferdigstilling neste år. Arbeidet med revisjon tas opp igjen på neste NENT-møte, der Ingierd vil gjennomgå retningslinjene med alle innspill og revisjoner inkorporert så langt.

Diskusjonssak: Sak 2014/85: Felles forskningsetiske retningslinjer

Helene Ingierd innledet. Det er utarbeidet et forslag til felles forskningsetiske retningslinjer. Utkastet er bearbeidet etter en runde i komiteer og utvalg høsten 2013. Det foreslås å lansere retningslinjene i høst og sende produktet til forskningsinstitusjoner og forvaltning. I utsendelsen vil det bes om innspill med sikte på en revidering av retningslinjene innen et år, for på den måten å sikre innspill basert fra erfaringer etter en tids bruk fra relevante aktører.

Komiteen stilte seg bak forslaget om lansering i høst og hadde ellers en del innspill til utkastet. Flere påpekte at dokumentet med fordel kunne kortes en del ned, og at punktene bør knyttes klarer opp til de generelle prinsippene som er formulert innledningsvis. Det var også enkelte bemerkninger knyttet til prinsippene som er utformet, spesielt ble det påpekt at prinsippet om gode konsekvenser er strengt formulert. Forsknings ethos ble etterlyst, og i den forbindelse ble det påpekt at det er uheldig at forskningens sannhetsbestrebelse er redusert til et spørsmål om redelighet. Etterprøvbarhet ble spilt inn som et krav som bør omtales i et eget punkt ettersom det er så vesentlig for naturvitenskapelig forskning. Samtidig ble det fastslått at disse retningslinjene skal gjelde for alle fagområder, og at kravet om etterprøvbarhet ikke har samme gyldighet innenfor andre fag. Det ble foreslått at retningslinjene oversettes til engelsk.

Konklusjon: Komiteen stilte seg bak forslaget om lansering i høst. Ingierd tar med innspillene fra komiteen i ferdigstillingen av dokumentet, som skjer i samarbeid med de øvrige sekretariatslederne.

Diskusjonssak: Satsningsområder NENT 2014-2015

Øyvind Mikkelsen innledet. På årets første møte ble mulige satsningsområder for komiteen diskutert og flere temaer ble brakt på bane. Som satsningsområde vil et bestemt tema bli satt på dagsorden og belyst over lengre tid (1-3 år), gjennom for eksempel en uttalelse, et åpent møte, eventuelt en publikasjon. Petroleumsforskning er et tema komiteen allerede har arbeidet en del med, og der det planlegges å følge opp uttalelsen med et åpent møte. Komiteen vil også ta opp arbeidet med revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi i løpet av inneværende år. Kommersialisering ble nevnt som et mulig tema, i tillegg til de som var oppe på møtet 22. januar.

Konklusjon: Petroleumsforskning peker seg ut som et særlig satsningsområde i år, i tillegg til de satsningsområder som allerede er fastsatt av komiteene (skjønn, uredelighet, registerforskning).

Diskusjonssak: Innspill til granskningsutvalgets veileder

Saken utgikk pga lite tid. Enkeltmedlemmer oppfordres til å sende eventuelle innspill til sekretariatsleder for granskningsutvalget Torkild Vinther, torkild.vinther@etikkom.no

Runde rundt bordet

Saken utgikk pga lite tid

Eventuelt

Det var ingen saker til Eventuelt