Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 2. september 2010

Sakene var blant andre oppfølging av NENTs forskningsetiske retningslinjer og oppfølging vedrørende sikkerhet ved EISCAT anlegget.

Sted: Prinsensgate 18, Oslo
Tid: kl 10:00 – 15:30

Til stede fra komiteen: Dag Helland (leder), Deborah Oughton (nestleder), Hanne-Guro Aabelvik, Tove Kolset, Ragnhild Lofthus, Mohammad Azam Mansoor, Ernst Nordtveit, Janneche Utne Skåre, Kjell I. Stellander, Atoosa P-J Thunem (til kl 13:30)
Til stede fra sekretariatet: Matthias Kaiser, Lise Ekern

Forfall: Roger Strand, Gunnar Hartvigsen, Svein Nordenson, Kristin Asdal.

Det var utsendt forslag til agenda. Referat er strukturert etter den vedtatte agendaen.

Agenda:

1. Velkommen, agenda.

(ved leder Dag E. Helland)
Agendaen ble vedtatt.

2. Introduksjonsrunde – en gang til, men kortere

(medlemmer bør kjenne hverandre ved navn)
Alle introduserte seg kort.

3. Referatsaker

(utkast til referat fra siste møte er sendt ut tidligere)
Referatet ble godkjent.

Det ble samtidig bemerket at det opprinnelig planlagte møtet i Halden bør flyttes til april / mai 2011. Atoosa informerer om dette når det blir aktuelt.
Møtet den 23. november holdes derfor i Oslo -> se punkt 12.

4. Orientering om eventuelle forskningsetiske aktiviteter fra egen institusjon

(alle medlemmer oppfordres til kort å rapportere relevante aktiviteter ved egen institusjon)

- Helland orienterte om stamcelleforskning på UiB: publiserte resultater måtte trekkes tilbake på grunn av kontaminering ved kreftceller i stamcellekulturer. Dette ble rapportert i PåHøyden 27/8-10. Et aktuelt problem er hva dette betyr for de involverte doktorgradsstudenter. Ekern så her et mulig tema i bladet Forskningsetikk. – Helland viste også til et forestående debattmøte 8/9 om etikken i formidlingen og hva det betyr at forskere blir politiske aktører.

- Oughton gjorde oppmerksom på at UMB har valgt en ny rektor. Dessuten informerte hun om at det nye etikk-rådet ved UMB nå jobber aktivt med spørsmål om varsling.

- Utne Skåre opplyste om Veterinærinstituttet har brukt tid på spørsmål rundt kommersialisering av forskning. Blant annet eier instituttet et patent sammen med Columbia University. Det arbeides også med utvikling av en IPR strategi.

- Kolset opplyste om at man etter 2 års arbeid med ledelsesspørsmål har man nå utviklet etiske retningslinjer for CICERO, dokumentert på websidene under ”Om oss”. Dessuten er det ved enheten utpreget interesse for IPR, spesielt patentpolitikk.

- Mansor fra UiA vil undersøke i hvilken grad det foreligger varslingsrutiner ved institusjonen.

- Aabelvik rapporterte at hun har deltatt i debattmøtet arrangert av Forskningsetiske komiteer om beslutningsgrunnlaget ved utbrudd av pandemier.

- Lofthus opplyste om at det ved NTNU er sterk fokus på PhD utdanningen for tiden. En har funnet mange kvaliteter ved dagens praksis, men også identifisert flere forbedringspotensialer, bl.a. i retning av at det skal være obligatorisk opplæring i forskningsetikk; foreløpig er planene kun i utkastform.

- Stellander fortalte at Trondheim kommune har som mål å være en kunnskapskommune og at man i den sammenheng bl.a. har utviklet retningslinjer for innkjøpsregler men at det hersker en viss usikkerhet om disse innkjøpsreglene også skal anvendes på FoU bruk i kommunen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Orientering om andre aktuelle forskningsetiske aktiviteter

(Sekretariatet orienterer)
- Kaiser orienterte om den planlagte ”jubileumsturen” som sekretariatet arrangerer ved landets universiteter i anledningen av 20års jubileet.
- Han orienterte også om deltakelsen i ”2nd World Congress on Scientific Integrity” i Singapore i sommer. I mellomtiden har det kommet et viktig dokument fra konferansen som finnes på websiden.
- Videre informerte han kort om deltakelse i en workshop i Sveits om syntetisk biologi.

6. Forskningsetikk i mediebildet / kommunikasjon utad


(Lise Ekern – bl.a. om oppfølging av Craig Venter saken; Det ble også sendt inn følgende link som en kan diskutere for eventuell oppfølging: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3778698.ece )
Ekern delte ut papirkopier av de oppdaterte presseklippene som sekretariatet produserer. Hun ga videre en kort informasjon om ovenfor nevnte oppfølging av Craig Venter saken.


 

7. Sak: Klage over brudd på NENTs forskningsetiske retningslinjer og etikk i forskningen

Saksdokumentene ble sendt ut med innkallingen og ligger på ekstranettet.
NB: Denne saken er unntatt offentligheten!

8. Vedrørende oppfølging av NENTs forskningsetiske retningslinjer

(Deborah informerer om planen for publikasjonen; se vedtak fra siste møte)
Oughton informerte kort om alternativ / folkelig kunnskap og deltakende metoder slik dette er omtalt i retningslinjene. Kaiser informerte om dette er et av de mest omdiskuterte temaene i retningslinjene.

Oughton tar sikte på å ha en ferdig publikasjon etter neste sommer (2011). Hun søker i denne sammenheng en mulig medforfatter.
Kaiser meldte interesse i å være meforfatter.

Vedtak: Oughton lager en foreløpig innholdsfortegnelse til neste møte i NENT.

9. Fysikkevalueringen: etterspill fra Forskningsrådet, se:

vårt brev til Johansen: http://www.etikkom.no/Documents/Uttalelser/NENT/sak%202010-60%20fysikkevalueringen%20final.pdf ;
Forskningsrådets reaksjon:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Uenighet_i_vurdering_av_habilitet/1253960830101 - Diskusjon
Vedtak: Tatt til etteretning.

10. Oppfølging vedrørende sikkerhet ved EISCAT anlegget

Sekretariatet har ikke rukket å følge opp saken med eierne; et utkast til brev følger innkallingen (til diskusjon), men sekretariatet ber samtidig om mer konkrete informasjoner hvem vi skriver til.

Komiteen var heller ikke sikker på hvem den riktige juridiske eieren av EISCAT egentlig er. Det ble derfor foreslått å sende brevet til selve EISCAT organisasjonen.
Brevet ble godtatt slik det er.

Vedtak: Sekretariatet sender brevet til EISCAT (sjekk internett for korrekt adresse).


 

11. Idédugnad: fortsettelse om aktuelle temaer og aktiviteter i den nye oppnevningsperioden

Helland innledet med å si at NENTs policy med institusjonsbesøk har vært vellykket og bygget ut kontaktnettet. Hvilke andre institusjoner kan det være aktuelt å besøke i framtiden? STATOILs forskningsavdeling i Trondheim ble nevnt i denne sammenheng. Helland mener dessuten fortsatt at forskning i Nord-områdene kan være interessant og at NENT bør reise til Svalbard, der UNIS er den aktuelle kontaktadressen. (Her ble det også reist spørsmål om vi bør kjøpe klimakvoter når vi reiser, men dette spørsmålet forble ubesvart.)

Korte diskusjonsinnlegg fra saksordførerne:
Deborah Oughton om syntetisk biologi
Helland viste her til Kaisers foredrag fra Zürich i sommer, og stilte spørsmålet om temaet skal tas opp i regi av NENT? Kaiser informerte om diverse internasjonale aktiviteter på dette feltet. Flere medlemmer var av den oppfatning at det er viktig at NENT er foreberedt på å kunne gi en kommentar til temaet. Sekretariatet ble derfor oppfordret til å videreformidle relevant informasjon om temaet.
Lederen konkluderte med at NENT skal bygge opp beredskap på dette området.

Atoosa om oppdragsforskning
Dette tema falt bort da Thunem allerede hadde gått (inhabilitet).

Janneche Utne Skåre innledet om den globale matvareproduksjon
Det ble understreket at dette var et ekstremt viktig tema, men at det også er svært komplekst. Spørsmålet er i så fall hvordan NENT kan angripe det. Kan det være lurt å samarbeide med etisk komité for dyrevelferd om det? Det ble bemerket at også gm mat hører inn under dette temaet, hvorpå en svarte at for eksempel debatten mellom Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Tromsø-miljøet er et eksempel på problematikken i dette. Det ble påpekt det paradokse i dette at man på den ene siden er opptatt av at vi mangler mat, mens vi i Norge kaster ca 40% av våre matvarer. I India blir ca 30% av matproduksjonen ødelagt av klimatiske forhold. Globalt sett spiser nordmenn mest kjøtt av alle i forhold til energiforbruk. Det ble bemerket at dette også er et spørsmål om prioritering, også i forskningsrådet. Noen mente at vi bør reduserer vår temaer til maksimal to temaer, for eksempel syntetisk biologi og global matvareproduksjon. Det siste temaet berører også det hun kalte for radikal tverrfaglighet.
Utne Skåre konkluderte med at hun er villig til å holde et 10-minutters foredrag om temaet ved neste NENT møte, og hvordan NENT mer konkret kan følge opp.

12. De neste møtene er lagt til følgende datoer:

Tirsdag, 23. november 2010
NB: Dette møtet skal holdes ved CICERO i Forskningsparken Oslo; ansvarlig for den lokale organisasjon: Tove Kolset.
Tirsdag, 18. januar 2011 (fellesmøte for alle komiteer) og
Onsdag, 19. januar 2011 (NENT møte)

13. Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.

 


MK, dato:  01.10.2010