Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 22.1.2014

Tid: 22. januar, kl 10.00-15.00 (inkludert lunsj)
Sted: Kongens gate 14, Oslo

Til stede: Øyvind Mikkelsen, Ingrid Bay Larsen, Maja van der Velden, Kjellrun Hiis Hauge, Ernst Nordtveit, Steinar Heldal, Runde Nydal, Vidar Enebakk, Ole Andreas Engen, Gunnar Hartvigsen, Janneche Utne Skåre, Svein Nordenson, Lise Øvreås, Rannveig Viste 

Fra sekretariatet: Helene Ingierd, Johanne Severinsen, Espen Engh

1.Konstituering av møtet. Godkjenning av dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt

Spørsmål om habilitet i sak 2014/3 ble reist og diskutert. Et notat fra Ernst Nordtveit ble sirkulert og lest før diskusjonen. Nordtveit fremla vurderinger knyttet til egen og Lise Øvreås sin habilitet. Bakgrunnen er et nyhetsoppslag der det reises spørsmål ved begges habilitet. Nordtveit redegjorde for at han siden 1981 har arbeidet en del med forsking og undervising innenfor petroleumsrett, og at han dessuten er involvert i annet arbeid i tilknytning til oljeindustrien. Samtlige medlemmer redegjorde deretter for forhold som eventuelt kunne være av betydning for vurderinger om egen habilitet. Komiteen fastslo at det at man har mottatt forskningsmidler fra oljeindustrien på et gitt tidspunkt eller at man har arbeidet med petroleumsrelaterte problemstillinger, ikke automatisk tilsier at man er inhabil i saken.  

Komiteen fastslo videre at spørsmålet om habilitet er nært knyttet til hvordan saken defineres, og om komiteen for eksempel velger å vurdere petroleumsforskning og etikk på et generelt nivå, eller om man mer spesielt vil vurdere Akademia-avtalen mellom Statoil og UiB. Det var enighet om at det uansett vil være nyttig å lese avtalen, og at det trolig også vil være hensiktsmessig å innhente informasjon om andre avtaler som er inngått mellom institusjonene og oljeindustrien om petroleumsforskning. På denne bakgrunnen erklærte komiteen Lise Øvreås inhabil i sak 2014/3. Begrunnelsen er tredelt: Konklusjonen følger dels av stillingen som prodekan ved fakultetet på UiB; dels av rollen som medlem i styringsgruppen som forvalter Akademia-avtalen ved UiB, og dels av hensynet til eksterne vurderinger og til komiteens omdømme.  

2.Godkjenning av referat

Referatet var godkjent.

3.Runde rundt bordet (presentasjon av medlemmene, fag- og interesseområder, forslag til satsningsområder 2014)

Medlemmene presenterte seg, og foreslo følgende satsningsområder for komiteen fremover (ikke prioritert rekkefølge):

Petroleumsforskning; klimaforskning; synliggjøring av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi; Big Data, plagiat; forskningsetikk i utdanningen; overvåkningsteknolgi; forholdet mellom grunnforskning og anvendt forskning; oppdragsforskning; IKT-teknolgi og herunder særlig spørsmål knyttet til åpenhet; vitenskapelig skjønn og vitenskapelig usikkerhet; internasjonalt arbeid og rekkevidden av retningslinjene; energiforskning; forskningsfinansiering; patentetikk og Patentnemnda; forskningens frihet og uavhengighet.

Komiteen vil fastsette prioriterte satsningsområder på neste møte.

4.Orientering fra sekretariatet

- Om komitéarbeidet; arbeidsformer og temaer: Helene Ingierd orienterte. Den dialogiske arbeidsformen til komiteene ble fremhevet og det ble redegjort for prosessen med utarbeidelser av referat, uttalelser, og lignende. Komiteenes satsningsområder i 2014 er registerforskning, etisk skjønn og vitenskapelig uredelighet. 

Om pågående arbeid med publikasjoner og åpne møter:

Helene Ingierd orienterte. Publikasjoner: Fossheim og Ingierd redigerer en antologi om internettforskning og etikk (herunder også Big Data), som vil utgis i år. Fossheim og Ingierd har dessuten igangsatt arbeidet med en antologi om etisk skjønn. Det planlegges også en utgivelse om vitenskapelig uredelighet som samtlige komiteer vil stille seg bak.

Møter: 6. februar arrangerer NENT, i samarbeid med NESH og NSD, et møte om registerforskning på Litteraturhuset i Oslo. Pr i dag er det 120 påmeldte. Nasjonalt møte i Forskningsetisk forum 2014 blir trolig arrangert høsten 2014.

Om arbeidet med revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi og videre prosess:

Helene Ingierd orienterte. Komiteen som var oppnevnt frem til 31.12.2013 har utarbeidet forslag til reviderte retningslinjer. Den nyoppnevnte komiteen skal vedta endelig forslag til retningslinjer. Et viktig premiss for arbeidet har vært at retningslinjene skal være gjenkjennbare i de relevante forskningsmiljøene, og man har dermed ikke gått inn for omfattende revisjoner. I den videre prosessen er det viktig at den nye komiteen får tid og anledning til gjør seg godt kjent med de eksisterende retningslinjene før nye retningslinjer vedtas. Revisjonsprosessen bør dessuten skje noenlunde parallelt med revisjonsprosessen i NESH. Sekretariatsleder og komitéleder enes om forslag til videre saksgang til neste møte. 

Kommunikasjonsstrategien

Johanne Severinsen orienterte. Medlemmene oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i strategien. Det ble spesielt fremhevet at komitéleder, sekretariatsleder og eventuelt medlemmer i komiteen er talspersoner på komiteens vegne i media etter avklaring med hverandre. Det ble ellers orientert om at oversettelse av nettsidene til engelsk er meldt inn til KD som prioritert satsningsområde i 2015.

5.Diskusjonssak: Sak 2014/3: Vedrørende Akademiaavtalen mellom Statoil og UiB

Innledere: Øyvind Mikkelsen og Helene Ingierd

Komitémedlem Lise Øvreås forlot rommet under diskusjonen på bakgrunn av komiteens erklæring vedrørende hennes inhabilitet.

Øyvind Mikkelsen innledet ved å presentere noen erfaringer fra samarbeid med Statoil ved NTNU. Helt nylig er det inngått to store avtaler mellom Statoil og NTNU. Midlene fra den nye Akademia-avtalen som er undertegnet skal blant annet gå til å øke utvinningen fra gass- og oljebrønner. Tilsvarende avtale ble inngått i 2009, og Mikkelsen redegjorde for hovedpunkter i diskusjonen ved universitetet den gangen og relevante aspekter for diskusjonen i dag. Herunder ble mulige konsekvenser av avhengighet av eksterne finansieringskilder trukket frem, slik som konsekvenser for forskningsformidling og samfunnets tillit til forskningen (jf Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi pkt 19 og 20). Også forskningens konsekvenser for miljø og samfunn og forskerens ansvar for å vurdere konsekvenser av egen forskning ble fremhevet (jf pkt 2, 3 og 11). I ettertid synes det klart at det fulgte flere andre prosjekter i kjølevannet av Akademia-avtalen der fokus ikke var på økt oljeutvinning.

Helene Ingierd redegjorde kort for saksgangen så langt.

Komiteen diskuterte hvordan saken burde avgrenses. Saken reiser overordnede spørsmål knyttet til forholdet mellom industri og akademia, forholdet mellom grunnforskning og anvendt forskning og om petroleumsforskning og forskerens og forskningsinstitusjoners samfunnsansvar. Dette er spørsmål som i høy grad er av forskningsetisk karakter, og komiteen mente det vil være viktig å få belyst de ulike hensynene som gjør seg gjeldende på disse områdene. For å besvare henvendelsen anså komiteen at det kunne være viktig å studere avtalen mellom UiB og Statoil. Trolig vil det også være hensiktsmessig å innhente informasjon om andre avtaler som er inngått mellom institusjonene og oljeindustrien om petroleumsforskning.

Vedtak

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Kjellrun Hiis Hauge, Maja van der Velden, Runde Nydal, Svein Nordenson og Helene Ingierd, som arbeider med saken frem til neste møte i komiteen. Ingierd innkaller til møter i gruppen.

6.Eventuelt

Møtedatoer for resten av året (fastsatt endelig i etterkant av møtet på e-post):

  • 28. april
  • 15. september
  • 20. november