Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 23. januar 2013, kl.09.00-14.00

Til stede: Gunnar Hartvigsen, Dag E. Helland, Tove Kolset, Ragnhild Lofthus, Mohammad Azam Mansoor, Svein Nordenson, Ernst Nordtveit, Janneche Utne skåre, Kjell I. Stellander, Atoosa P-J Thunem, Hanne Guro Abelvik

Fra sekretariatet: Helene Ingierd (referent)

Meldt frafall: Deborah Oughton, Roger Strand

1. Konstituering av møtet. Godkjenning av dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt.

 

2. Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent uten endringer.

3. Orientering fra sekretariatet

  • Ingierd orienterte kort om henvendelser til NENT side forrige møte. Det er en del forespørsler som gjelder uenigheter knyttet til kreditering av forfatterskap. I slike tilfeller oppmuntres henvender til å ta saken til institusjonen vedkommende er tilknyttet, med veiledning om hvilke forskningsetiske retningslinjer som gjelder. Dersom saken ikke lar seg løse lokalt, kan selvsagt NENT, og i enkelte tilfeller, Granskningsutvalget bistå.
  • 7. februar arrangerer NENT, i samarbeid med NESH og NSD et større seminar om internettforskning i Bergen.
  • Forskningsetisk forum videreføres i 2013, med nytt, lukket møte til høsten.

4. NENT 2013

Ingierd sender ut møtedatoer for året i løpet av kort tid. Neste møte legges til Bergen, der NENT ønsker å besøke Havforskningsinstituttet. Eventuelle innspill til temaer som ønskes å ta opp kan sende til Ingierd.

5. Avklaringer i Bioteknologiloven

Innleder: Helene Ingierd

I forbindelse med revideringen av lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) vil NENT og NESH be Helsedirektoratet om enkelte endringer i loven. For det første mener komiteene at det ikke bør eksistere et generelt forbud mot alle genetiske undersøkelser i forskningssammenheng som angår forskning med ikke-medisinske formål. For det andre ønsker komiteene en klargjøring av eventuell beslutningsmyndighet for genetiske undersøkelser til forskning innen naturvitenskap/teknologi og samfunnsvitenskap/humaniora. I henhold til dagens lovgivning skal genetiske undersøkelser ”bare anvendes til medisinske formål med diagnostiske eller behandlingsmessige siktemål” (jf bioteknologiloven § 5-2.

Komiteen støtter brevet, og er enig i at det som bør bære utslagsgivende for adgangen til å benytte genetiske undersøkelser ikke er et snevrere bestemt formål alene, men forskningens verdi bredere definert, i kombinasjon med ivaretakelse av hensyn til forskningsdeltakere. Eksempler på studier der man trenger adgang til genetisk materiale kan være innen antropologisk og historisk forskning som undersøker folkevandring, samt biologisk forskning som studerer menneskets evolusjon.

Vedtak: Ingierd utarbeider endelig brev i samarbeid med sekretariatsleder for NESH.

6. og 7. Høringer: Forslag om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og Lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Innleder: Dag E. Helland 

Vedtak: Sekretariatsleder utarbeider utkast til høringssvar som deretter sendes til komiteen for innspill.

8. Runde rund bordet

  • Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Tromsø har relativt få saker til behandling.
  • CIENS-uke i nytt hus vil være den første uken i juni, med flere aktuelle poster på programmet for NENT.
  • På NTNU behandles mistanker om uredelighet på instituttnivå. Også her er det få saker som meldes og behandles. Generelt er der ønskelig at sakene løses på et lavest mulig nivå, og at man oppmunter til dialog mellom veileder og student eller stipendiat. Opplæring av veiledere er viktig.
  • Forslag om at NENT tar initiativ til utviklingen av et dokument som forplikter veiledere i forhold til de forskningsetiske utfordringer deres studenter kan stå overfor. Veileders ansvar omfatter å sikre på at forskningsetiske krav knyttet til vitenskapelig redelighet, så vel som forskningsetiske hensyn til individer og grupper er ivaretatt.

9. Eventuelt

Svein Nordenson vil presentere hovedpunkter i den siste rapporten fra The European Group on Ethics Science and New Technologies på neste møte.

http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_en.htm

10. Revidering av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Det er behov for å klargjøre hva begrepet ”forskningsetikk” er, og hvilken funksjon retningslinjene er ment å spille. Flere mente det vil være en god idé å inkludere et eget avsnitt om dette i innledningen.

Gruppene arbeidet videre enkeltvis. Hver gruppe skal utarbeide et notat med begrunnede endringsforslag, som sendes sekretariatsleder.