Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité naturvitenskap og teknologi 6. februar 2008

Sted: Soria Moria hotell Oslo

Møtet fant sted som et ledd i komiteenes fellesprogram 5.-6. februar 2008. Se eget program.

Til stede: Dag Helland, Dag Hessen, Roger Strand, Anne I. Myhr, Guri Verne, Vonne Lund, Morten Bremer Mærli, Christine von Krogh, André Larsen Avelin

Fra sekretariatet: Matthias Kaiser

Forfall: Deborah Oughton, Ragnhild Lofthus, Ole Kristian Fauchald.

Referatet er strukturert etter vedtatt dagsorden. 

1. Dagsorden ble vedtatt


Referatet fra siste møte ble godkjent uten endringer.

2. Informasjonsrunde rundt bordet:

 Dag Helland informerte om siste AU møte.
Foreslår at Torkild Vinther inviteres til neste møte for å informere omgranskingsutvalget.
Tok opp spørsmålet om uavklart oppnevningstid (3 eller 4 år?)

Dag Hessen informerte om uredeighetssaken på Ås.

Videre ble det nevnt: ulike foredrag om NENTs etiske retningslinjer; økende plagiering blant studenter; Stjernø innstillingen (særlig kapittel 3); instituttlederne på Mat.-Nat. Fakultet UiO samles for å diskutere etikk.

Anne Myhr informerte om PhD undervisning der hun har deltatt som lærer og der NENTs etiske retningslinjer ble diskutert med interesse; oppfordret til videre oppfølging ad felles regler for NEM, NESH og NENT; om risikoforståelse i komiteen for mattrygghet.

Guri Verne informerte om omstilling av hennes arveidsplass som direktorat og forandring av arbeidsmiljøet.

Vonne Lund informerte om etisk nettverk i Norden og planlagte aktiviteter.

Morten Mærli informerte om ny jobb i DNV.


 

3. Ny lov m dyrevelferd – høringsbrev


Komiteen diskuterte høringsbrevet og ble enig om at det skal sendes en uttalelse.


Vedtak: Vonne Lund og Anne Myhr, understøttet av Dag Hessen, utarbeider et utkast til høringssvar som sendes rundt og bearbeides videre av sekretariatet. Kaiser kontakter departementet og ber om en utsettelse av høringsfristen.


 

4. Inntrykk for komiteenes fellesmøte


Flere inntrykk ble nevnt og diskutert. I hovedsak samlet man seg om at det verdt å jobbe videre med å utarbeide eventuelle fellestrekk og felles normer på tvers av komiteene.
Vedtak: Tatt til etterretning.


 

5. Klage fra Fox ad medforfattersaken i Tromsø


Komiteen diskuterte saken og flere hadde inntrykk av at saksbehandlingen har gått for fort og var utilstrekkelig på enkelte punkt.
Vedtak: Tatt til etterretning.

6. De neste møtene


Komiteen ble enig om å holde de neste møtene følgende datoer:
21.-22. april lunsj til lunsj på UiA (tidligere kontakt via Roger Strand); Program utarbeides i fellesskap med UiA.


9. september 2008 på Veterinærinstituttet Oslo, kl 10 – 16.


18. november 2008 i Oslo Prinsensgate 18, kl 10 – 16.


 

7. Diskusjon av aktivitet rundt tema konvergerende teknologier


Det ble presentert et forslag om å holde et seminar med vekt på hjerneforskning i løpet av juni 2008. Seminaret skal gjerne holdes som et felles arrangement med Teknologirådet.

Vedtak: Ragnhild Lofthus, Morten Mærli og Kristine von Krogh jobber videre med saken og oversender et forslag til sekretariatet. Sekretariatet gir et oppdrag til informasjonsavdeling om å få til et slikt arrangement.

8. Om oppdragsforskning


Guri Verne la fram et notat om saken. Notatet ble diskutert.
Vedtak: Tatt til etterretning foreløpig. Tas opp igjen under møte 21. - 22. april


 

9. Et svar fra komiteen til innlegg i Klassekampen?


Saken ble fremlagt av André Larsen Avelin. Komiteen var av den oppfatning at det ikke var nødvendig med et svar på det konkrete innlegget, men at man eventuelt kan komme tilbake til saken i en større diskusjonssammenheng ved en senere anledning.
Vedtak: Tatt til etterretning.


 

10. Ingen punkt under eventuelt.


* * * * * *
MK, 15.3.2008