Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 21.-22.4.08

Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand

Til stede: Dag Helland, Anne Ingeborg Myhr, Vonne Lund, Kristine von Krogh, André Larsen Avelin, Roger Strand, Guri Verne, Ole Christian Fauchald, Deborah Oughton.


Forfall: Ragnhild Lofthus, Morten Bremer Mærli, Dag O. Hessen


Fra sekretariatet: Matthias Kaiser


 

Program 21.4.:


Kl 13:15: møtestart; rom A 7002
Kl 15: Møte med seniorrådgiver Ellen Frivold (Forskningssekretariatet, UiA):
omvisning på UiA, og museumsbesøk: ”Beatkunst fra San Francisco – fa 1950-
60 tallet”
Kl 16: Møte med forskningsdirektør Alf Holmelid: informasjon om forskning ved
universitetet.
Kl 18: møteslutt; transport med taxi til hotellet

Agenda 22.4.:


 

1. Velkommen og agenda


Dag Helland ønsket velkommen og innledet om formålet med møte ved Universitetet i Agder.
Agenda ble vedtatt.


 

2. Referatsaker: referat fra siste møte i NENT


Høringssvar om dyrevelferd.
De relevante sakspapirene ble sendt ut på forhånd.
Vedtatt uten anmerkninger.


 

3. NENT betenkning om usikkerhet i vitenskap: endelig diskusjon


(utkast sendes ut av Deborah Oughton før møtet)
Medlemmene ble oppfordret om å sende de siste innspill til forfatterne. Oughton følger opp
og gir endelig versjon til sekretariatet for trykking.

4. Informasjonssaker:


- Runde rundt bordet
medlemmene informerte om relevante aktiviteter ved deres institusjoner.
- Sekretariatet informerte bl.a. om følgende saker :
Om arbeid med internasjonale standarder for å avdekke fusk (OECD, ECARI osv; se
diverse vedlegg)
Om EUs nye retningslinjer for nanovitenskap (se vedlegg)
Om Sommerkurs i forskningsetikk (se vedlegg)
Om Seminarplaner ad ”Mer enn hjerne” (10. juni?; se vedlegg med foreløpige planer)
Status trykking engelske retningslinjer
Annet (bl.a. 3 EU søknader)

5. Sak: Strid om forfatterskap ved UiTø fortsetter


Diskusjon
Vedtak: NENTs sekretariat samarbeider med sekretariatene for NESH og NEM og foreslår et diskusjonsmøte i Tromsø med noen komitémedlemmer tilstedet. Alle parter inviteres av UiTø.


 

6. Fortsettelse av diskusjon om oppdragsforskning med utgangspunkt i notatet fra Guri Verne (siste møte).


I diskusjonen ble det gitt uttrykk for at NENT ønsker et seminar om temaet ”forskningens samfunnsansvar”, muligens i 2009.
Tatt til etterretning.

7. Sak: Innkomne høringsbrev (se vedlegg)


Hvilke bør vi svare på? Er det noen vi bør svare på i det hele tatt? Hva i så fall? Og hvem skal skrive event. uttalelser?


Det henstilles til sekretariatet om å utforme et standardbrev for høringssvar som ikke direkte berører forskningsetiske problemer og som derfor ikke besvares substansielt av komiteen.
Dag Hessen sa seg villig til å formulere et utkast.

8. Informasjon om de neste møtene:


9. september 2008: Veterinærinstituttet Oslo – OK?
18. november 2008: Oslo, Prinsensgate 18 – OK?
Møtedagene ble vedtatt.

9. Eventuelt


Ingen saker under dette punktet.