Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 9. september 2008

Blant sakene var organisasjonsmessig omlegging av Forskningsetiske komiteer og The Genographic Project.

Sted: Veterinærinstituttet, Oslo
Start: Tirsdag den 9. september 2008 Kl. 10:00
Slutt: Tirsdag den 9. september 2008 Kl. 16:30
Tilstede: Dag E. Helland , Anne Ingeborg Myhr, Vonne Lund, Kristine von Krogh, André Larsen Avelin, Roger Strand, Ragnhild Lofthus, Ole Christian Fauchald, Deborah Oughton, Morten Bremer Mærli 10-11 og 15-16 30

Forfall: Guri Verne, Dag O. Hessen

Fra sekretariatet: Matthias Kaiser (fra 11 30), Sigrid Skavlid

 
Det ble meldt inn én sak under Eventuelt.

Det ble uttrykt et ønske om å få referat tidligere. Det var ingen kommentarer til dagsorden for øvrig.

Av praktiske årsaker ble sakene behandlet i en annen rekkefølge enn sakskartet.

SAK 1) Orientering fra arbeidsgruppen som foreslår organisasjonsmessig omlegging av Forskningsetiske komiteer.

Sakspapirer:
1. Utkast fra arbeidsgruppen, 2. Noen kritiske anmerkninger vedrørende omleggingsplaner for De nasjonale forskningsetiske komiteer fra Matthias Kaiser

Administrativt ansvarlig i sekretariatet for De nasjonale forskningsetiske komiteer, Knut Ruyter, orienterte NENT om saken. Ruyter sitter i Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe som har arbeidet med ny organisasjonsmodell.

Ruyter skisserte kort den modellen som Departementet nå synes å foretrekke: De 7 Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk skilles fra NEM, NENT og NESH. De vil få en egen direktør som skal samordne aktiviteten i REK.

De nasjonale forskningsetiske komiteer, Skjelettutvalget, Patentnemnda og Granskingsutvalget for redelighet i forskning får en egen direktør. Virksomheten i disse utvalgene blir overdratt fra Norges forskningsråd til Kunnskapsdepartementet.

Ruyter orienterte om at omorganiseringen dels kommer av evalueringene som er gjort både av de nasjonale og regionale komiteene, men at den viktigste årsaken er helseforskningsloven som gir de regionale komiteen flere oppgave som forvaltningsorgan. Det har derfor i arbeidsgruppen vært fokus på organiseringen av de regionale komiteene og i mindre grad på de nasjonale. Det har vært viktig å skille saksbehandlende instans og klageinstans dvs. NEM og REK.

Det ble uttrykt bekymring fra NENT ved at ingen av komitélederne på nasjonalt nivå verken hadde fått delta i arbeidsgruppen eller hadde blitt hørt i anledning forslaget til ny organisasjonsmodell. Det ble også uttrykt bekymring om NENT kunne fungere slik komiteen har gjort til nå med en proaktiv etikk (positiv etikk), men kun reaktivt med å vurdere innkomne saker med sjekklister etc. (negativ etikk). Ruyter mente at NENT ikke kunne ha utformet retningslinjene på samme måte i ny organisasjonsmodell. Noen i NENT uttrykte også bekymring for politisk styring av etikken ved overføring til et departement fra Forskningsrådet. Det ble også uttrykt bekymring over at forskningsdelen i sekretariatet ikke var tilstrekkelig sikret.

----------------

Saken ble så midlertidig avsluttet av praktiske årsaker og ble tatt opp senere på dagen.

----------------

Vedtak. Komitéleder tar kontakt med de andre komitélederne, utferdiger et skriv til Departementet om sitt syn. Skrivet godkjennes på sirkulasjon hos komitémedlemmene.

SAK 2) Program fra Veterinærinstituttet 1115-1530

Velkommen til Veterinærinstituttet! Forskningsdirektør Janneche Utne-Skåre

GMO: risiko og etikk, Knut Berdal, Seksjon for mikrobiologi, Avd. for fôr og næringsmiddel, Veterinærinstituttet

Smerte hos fisk – hva vet vi? Tor Einar Horsberg, Seksjon for farmakologi og toksikologi, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen

Presentasjon av Rådet for dyreetikk, Cecilie Mejdell, sekretær for Rådet for dyreetikk (som er lagt til Veterinærinstituttet)

SAK 3) The Genographic Project

Til saken var følgende papirer sendt ut: Brev fra David Comas, ad forespørsel om å vurdere prosjektet i NENT (med vedlegg: prosjektbeskrivelse og samtykkeskriv), Bioteknologinemndas saksnotat, kopi av artikkel i Scientific American juli 2008 (Traces of a Distant Past)

Matthias Kaiser innledet om saken. Den har også blitt tatt opp til diskusjon i Bioteknologinemnda, der Kaiser ga en orientering. I sekretariatet vurderte man det slik at også NESH muligens vil uttale seg. NENT skal samordne prosessen. Det er på det rene at prosjektet ikke er av medisinsk art, men at det faller inn under Biobankloven. Det må derfor forelegges REK for godkjenning, og i denne forbindelse må det oppnevnes en kontaktperson i Norge. Comas har blitt informert om dette. Samtidig er dette et prosjekt der grenseoppgang mellom forskningsetikk og politikk er vanskelig. Flere aktører har allerede uttalt seg kritisk i offentligheten. NENT er av den oppfatning at det er viktig at prosjektet diskuteres også i lys av urbefolkningsspørsmål. I denne forbindelse ble det ytret at dette prosjektet helst også går gjennom Sametinget før evt. komiteen uttaler seg.

Vedtak: Sekretariatet avventer REK uttalelsen og informerer så de andre partene om saken. Avhengig av tiden blir saken så enten diskutert elektronisk eller i neste møte.

SAK 4) Sak om uberettiget forfatterskap ved Universitetet i Tromsø - orienteringssak

Til saken var det sendt ut: kopi av e-post fra Helene Ingierd, sekretariatsleder NESH (og saksbehandler i denne saken) om Forskningsetiske komiteers henvendelse til Universitetet i Tromsø med forslag om møte

Matthias Kaiser orienterte om saken. Forskningsetiske komiteer beklager manglende informasjon til berørte parter i denne saken, men ser saken nå som avsluttet. En sak skal ikke benevnes ved en persons navn, men sakstittelen skal være sakssvarende. Vedtak: Komiteen ser nå saken som avsluttet.

SAK 5) Forskningsrådets nye IPR-strategi – orienteringssak

Til saken var det sendt ut: Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Dag Helland orienterte. Striden står om det faglig litterære arbeidet. Hvem skal få inntektene av salget av lærebøker skrevet i arbeidstiden? Er det personen eller institusjonen? Mange av spørsmålene er lignende som det Patentnemnda har arbeidet med. Vedtektene synes vanskelig å gjennomføre i praksis og hvordan er PhD- studenter ivaretatt i dette?

Vedtak: André Larsen Avelin, Ragnhild Lofthus og Vonne Lund utferdiger et notat om IPR og Forskningsrådet på bakgrunn av diskusjonen og presenterer dette på neste møte i komiteen.

SAK 6) Orientering om status for publikasjon om vitenskapelig usikkerhet – orienteringssak

Det var ingen sakspapirer til denne saken.

Debourah Oughton orienterte. Rapporten er så godt som ferdig. Oughton og Strand står som forfattere av publikasjonen. Rapporten sendes på en siste godkjenning blant medlemmene før den sendes til Lise Ekern skal følge opp med trykkeri. Den skal være trykket før jul.

SAK 7) Åpent møte om hjerneforskning – orienteringssak

Det var ingen sakspapirer til denne saken.

Matthias Kaiser orienterte. Komiteen ønsker å holde dette seminaret og ber Matthias ta dette videre med Lise Ekern med tanke på et seminar neste vår. Innledere må kontaktes i løpet av september skal det være realistisk å få til.

Sak 8) Bruk av sakkyndige i rettssaker - orienteringssak

Til saken var det sendt ut e-post fra Per Brandtzæg med kopi av brev til Justisministeren sendt 28. mai 2008

Bakgrunnen for henvendelsen til Statsrådene er bruk av vitenskapelig bevis i straffesaker.

Komiteen diskuterte spenningsforholdet mellom vitenskapelige bevis og rettslige bevis og tok e-posten til etterretning.

SAK 9) Referatsaker - utgikk

SAK 10) Informasjonsrunde- utgikk pga tidsnød

SAK 11) Eventuelt

Morten Bremer Mærli ønsker å ha en presentasjon om NENTs retningslinjer på sin nye arbeidsplass- Det Norske Veritas. Mærli tar kontakt med komitémedlemmer i NENT og forespør selv om noen kan gjøre det.

Neste møte i NENT er 18. november i Prinsensgate 18, Oslo