Referat fra møte i NESH 9. mars 2010

Sted: Olavsgaard hotell
 
Tilstede: Einar Spurkeland, Ingegerd Holand, Hallvard Fossheim, Bjørn Hvinden, Hilde Pape, Anne Gjelsvik, Elin Marie Thuen, Lynn P. Nygaard, Arne Tostensen, Marit Anne Hauan

Fra sekretariatet: Espen Gamlund (referent),(referatet er redigert av Helene Ingierd), Lise Ekern


Meld frafall: Emil Kristoffersen


Konstituering av møtet; vurdering av habilitet, godkjenning av innkalling og dagsorden. Det ble ikke meldt om noen saker til Eventuelt.

Sak 01/10      Godkjenning av referat

         Sakspapirer: Utkast til referat
Referatet ble godkjent uten endringer.  

Sak 02/10 Sak angående publisert offentlig statistikk

            Sakspapirer: - Brev fra Granskningsutvalget
- Brev fra Jarle Norstein
                                  Saken ble avvist.

Sak 03/10      Undersøkelser om narkotikabruk i ”skjulte”
           populasjoner: nettverksbasert datainnsamling

Sakspapirer: - Brev fra Ellen J. Amundsen (SIRUS)
- Undersøkelser om narkotikabruk i ”skjulte” populasjoner: nettverksbasert datainnsamling
- Nettverksbasert undersøkelse om narkotikabruk
- Informasjonsskriv til respondenter
- Spørreskjema
Bjørn Hvinden innledet. Det ble reist spørsmål ved om prosjektet reiser spesielle forskningsetiske utfordringer, og om det er NESHs oppgave å veilede forskere i utformingen av spørreskjema.

Komiteen pekte på følgende momenter:
For det første er det uklart hvordan personvernhensyn skal ivaretas i prosjektet. Mer bestemt hersker det usikkerhet om i hvilken grad anonymiteten til informantene ivaretas. For det andre reises det spørsmål vedrørende forskerens taushets- og varslingsplikt. Dette er et prosjekt der forskere kan komme til å motta alvorlig informasjon (for eksempel kan det vise seg at noen av informantene er suicidale), og det bør redegjøres for hvordan man skal håndtere denne informasjonen. For det tredje bør forskerne være klare på sin rolle og tydeliggjøre grensene for informantene.  
.
Vedtak: Komitéleder laget et utkast til svarbrev som sirkuleres til medlemmene.

Sak 04/10 Tilgang til intervjumateriale


Sakspapirer: Anonymisert e-post
Hallvard Fossheim innledet. 
Frivillig informert samtykke skal respekteres gjennom hele forskningsprosessen. Hvis man endrer på designet på forskningsprosjektet underveis (for eksempel endrer på hva informasjonen skal brukes til), så er det et relevant spørsmål om informert samtykke ivaretas. Det er dessuten viktig at informantene ikke føler seg presset til å fornye informert samtykke.
         
Vedtak: Saken reiser prinsipielle spørsmål. Komiteen mente imidlertid at NESH ikke kan gå inn i denne saken spesielt fordi det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon. Saken ble derfor avvist

Sak 05/10       Orienteringssak – Seminar om taushets- og
 varslingsplikt i samarbeid med NSD


            Espen Gamlund orienterte om seminaret 3. mai 2010.

Sak 06/10 Revidering av forskningsetiske retningslinjer


            Bjørn Hvinden innledet.
Det ble påpekt at publikasjonen ikke er veldig leservennlig; språket kan med fordel forenkles og forbedres. Leservennligheten kan også forbedres ved å lage et sammendrag og et stikkordsregister. 
Komiteen bør dessuten vurdere å lage en oversikt over de 10 viktigste forskningsetiske prinsippene, evt. en Vær Varsom-plakat.

Det bør også vurderes om det er nye forskningsetiske hensyn som kan utvikles, som for eksempel omtaler forskerens forhold til sosiale medier, og forskerens forhold til forskere innenfor andre fagområder (særlig forholdet mellom kultur- og samfunnsfagene og naturfagene). Områder som kan utdypes er oppdragsforskning og forskningens frihet. Komiteen bør fortløpende vurdere om sakene NESH mottar faktisk dekkes av retningslinjene.

Vedtak: Komiteen tar saken opp igjen på neste møte.   

Sak 07/10 Eventuelt


   Det var ingen saker til eventuelt.