Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 4.-5.6.2007

Sakene var blant andre kommunikasjonsstrategi for komiteene, mandat/retningslinjer for nasjonale og regionale forskningsetiske komiteer, og medforfatterskap.

Til stede: Anne-Hilde Nagel, Hallvard Fossheim, Jone Salomonsen, Arne Grønningseter, Cecilie Schjatvet, Marit Anne Hauan, 

Forfall: Alexander Cappelen, Arne Tostensen, Kristian Berg Harpviken, Anne-Julie Semb, Hilde Pape, Stig Andre Haugen

 Fra sekretariatet: Hilde Nagell (referent)

 

Det var avtalt møte med universitetsledelsen UiT tirsdag 5.juni kl.09.00-10.00, men dette ble avlyst av rektor på grunn av et hastemøte. NESH hadde invitert rektor Jarle Aarbakke (og eventuelt andre fra universitetsledelsen) ved Universitetet i Tromsø. NESH har vært i befatning med tre saker fra Universitetet i Tromsø det siste året: 1) Henvendelse fra Bård Jørgen Bårdsen vedrørende uberettiget forfatterskap, 2) Henvendelse fra tidligere ordfører i Lyngen, Odd J. Solberg vedrørende hovedoppgave i statsvitenskap 3) Sak unntatt offentlighet vedrørende sitatpraksis. Aarbakke var invitert til en uformell samtale med komiteen om disse sakene, og om de forskningsetiske spørsmålene disse sakene reiser.

Konstituering av møtet; godkjenning av innkalling og dagsorden. Det ble meldt om to saker til Eventuelt.


 

Sak 10/07 Orientering fra sekretariatet


Hilde Nagell orienterte fra sekretariatet: Møtet om samfunnsdialog i samarbeid med Teknologirådet 27. mars. Møtet samlet et nettverk av personer med interesse for deltakende metoder og dialog med samfunnet. Møtet er fulgt opp med en seminarserie, ”Forum for samfunnsdialog” med korte frokostmøter i Prinsensgate 18. Det er så langt avholdt tre slike møter: Ellen Marie Forsberg om verdiworkshop, Trond Arne Undheim om citizensentric governance, og Jon Fixdal om Teknologirådets ekspertgrupper.

NESH avholdt rundebordshøring 17 april, om forskning på barn i mottak og barn av innsatte. Denne møteformen fungerte godt til dette formålet. Diskusjonen ble lagt opp rundt forslag til retningslinjer fra UDI og Kriminalomsorgen.

Undervisning i forskningsetikk følges opp ved at komiteene skal utarbeide et nettsted for undervisningsressurser. Hallvard Fossheim er ansatt i en 50% stilling over to år for å arbeide med dette.

Det ansettes en jurist i sekretariatet, primært under NEM/REK, men også som en ressurs for alle komiteene.

Som følge av manglende administrativ oppfølging fra Universitetet i Bergen, ble den nasjonale sommerskolen for veiledere som skulle arrangeres i Bergen utsatt til neste sommer.


 

Sak 11/07 Kommunikasjonsstrategien


Kommunikasjonsstrategien utarbeidet av sekretariatet ble diskutert. To hovedpoeng ble fremhevet: utkastet legger for liten vekt på at forskersamfunnet er den primære målgruppen for komiteene, og komitemedlemmene bør trekkes mer aktivt inn i kommunikasjonsarbeidet. .

Vedtak: Endringsforslag og kommentarer innarbeides og formidles tilbake til sekretariatet.


 

Sak 12/07 Oppfølging av evalueringen


Komiteene var oppfordret av Forskningsrådet til å komme med konkrete forslag til hvordan evalueringen av de forskningsetiske komiteene kan følges opp. Komiteen sluttet seg til hovedpunktene i utkastet til svarbrev som sekretariatet hadde utarbeidet.

Vedtak: Forslag til endringer innarbeides og utkastet sendes til sekretariatet og komitélederne for endelig godkjenning.


 

Sak 13/07 Mandat/retningslinjer for nasjonale og regionale forskningsetiske komiteer


I brev av 10.05.07 ba Kunnskapsdepartementet om at komiteene kommenterer nytt utkast til mandat/retningslinjer for komiteene.

Hovedinnvendingene mot det nye forslaget til retningslinjer var at 1) det bør fortsatt hete mandat og ikke retningslinjer for å unngå sammenblanding med komiteenes produksjon av retningslinjer i andre sammenhenger. 2) Det bør fortsatt være et krav til oppnevningen i NESH at komiteen skal ha en bred faglig sammensetning.

Vedtak: Disse innvendingene inngår i et svarbrev til departementet som utarbeides i samarbeid med de andre to komiteene.


 

Sak 14/07 Uttalelse vedrørende læringslaben


Hilde Nagell innledet. NESH fulgte opp forrige møtes internseminar med Svein Sjøberg vedrørende forskningsetiske sider ved virksomheten til Læringslaben. Komiteen diskuterte om det var grunnlag for en uttalelse i forbindelse med denne saken.

Vedtak: En uttalelse utarbeides i tråd med det utkastet komiteen fikk forelagt, med noen endringer. Det presiseres at NESH ikke selv har foretatt en substansiell vurdering av denne saken. Bestilleres ansvar for kvalitetskontroll tones ned. Et revidert utkast sendes på sirkulasjon i komiteen.


 

Sak 15/07 Unntatt offentlighet


Sakspapirer: brev av 24.04.07


 

Sak 16/07 Prosjekt vedrørende forskning i Colombia


Jone Salomonsen innledet. Prosjektet omhandler interne flyktninger (såkalt internally displaced persons) i Colombia.

Mer konkret er prosjektet en evaluering av undervisningsopplegget for unge internflyktninger. Det legges opp til deltakende observasjon, fokusgrupper og intervjuer, både av studenter og lærere. Prosjektet fremstår som godt gjennomarbeidet og reflektert i forhold til de forskningsetiske problemstillingene.

Komiteen diskuterte likevel noen utfordringer i prosjektet. Prosjektbeskrivelsen er ambisiøs: prosjektet skal dekke over tre ulike programmer i tre byer, med til dels svært kort tidsskjema. Komiteen diskuterte om dette kunne ha uheldige konsekvenser forskningsetisk.

I tillegg ble det bemerket at det bør legges opp til at tolken er ekstern og ikke har lokalt kjennskap eller tilknytning til miljøet. Det ble også kommentert at bruk av deltakende observasjon som metode krever en lengre tidshorisont enn prosjektet legger opp til (1/2 uke).

Komiteen ønsket videre å oppfordre til at studenten bruker lokale nettverk aktivt. I svarbrevet skal det også minnes om at prosjektet meldes til NSD.

Vedtak: svarbrev utarbeides av Hilde Nagell i samarbeid med Jone Salomonsen, og sendes på sirkulasjon i komiteen.


 

Sak 17/07 Medforfatterskap


Cecilie Schjatvet innledet.

På det medisinske området står de såkalte Vancouver-reglene sterkt. Det finnes ingen generelle retningslinjer innen kultur- og samfunnsfagene.

Komiteen diskuterte om det er behov for egne retningslinjer for medforfatterskap innen NESHs fagområder, og om NESH eventuelt bidra til at det utarbeides slike retningslinjer i Norge.

Sakspapirer: Vancouver-deklarasjonen, retningslinjer fra British Sociological Association, uttalelse fra komiteene om uberettiget forfatterskap.

Vedtak: Sekretariatet setter i gang arbeidet med en norsk veileder om medforfatterskap innenfor NESHs fagområder.


 

Sak 18/07 Møteplan


11. september kl. 10-16 i Oslo
3. desember kl. 10-16 i Oslo


 

Sak 19/07 Eventuelt


Det ble meldt om to saker til eventuelt:

Arne Grønningseter reiste spørsmål ved rutinene for anonymisering av spørreskjema. Et konkret eksempel ble nevnt der svar-arket inneholdt fullt navn på respondentene. Denne saken følges opp på prinsipelt grunnlag til neste NESH-møte.

Hilde Nagell tok opp saken der fire forskere har gått ut mot sameradioen med anklager om at journalistikken er for kritisk mot det samiske.


 

Sak 20/07 Orienteringssaker


1. Høringssvar forskriften
2. Svar til Nils Roll-Hansen
3. Referat fra forrige møte