Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora 13.2.2007

Sakene var blant andre forskrift forskningsetikkloven, eksperimentell økonomi og forskningsprosjekt om den språklige og kognitive utviklingen hos barn/spebarn.

Til stede: Alexander Cappelen, Anne Julie Semb, Anne-Hilde Nagel, Arne Tostensen, Cecilie E. Schjatvet, Hallvard Fossheim, Hilde Pape, Jone Salomonsen, Marit Anne Hauan, Stig Andre Haugen, Jone Salomonsen, Kristian Berg Harpviken

Forfall:
 
Fra sekretariatet: Lise Ekern,  Hilde Nagell (referent)

Konstituering av møtet; godkjenning av innkalling og dagsorden. Det ble meldt om én sak til Eventuelt.

Møtet ble innledet med en diskusjon omkring habilitet. Loven definerer innhabilitet relativt snevert. Det dukker imidlertid stadig opp situasjoner der kjennskap til enkeltpersoner kan gjøre at medlemmer i NESH selv opplever at de er innhabile eller at andre kan reise spørsmålet om deres habilitet. Det var enighet om at det må være opp til den enkelte å vurdere slike grensetilfeller, og at det ikke er hensiktsmessig å sette opp formelle regler for dette. Problemstillinger omkring habilitet bør diskuteres åpent i komiteen fra sak til sak.


Komitémøte tirsdag 13.februar 09.00-15.00, internseminar om ”læringslaben” ved Svein Sjøberg 13-14.

Svein Sjøberg tok utgangspunkt i diskusjonen omkring Læringslaben: Hvilket ansvar har forskermiljøene for å engasjere seg i åpenbart misbruk av forskning og evalueringer som grunnlag for tiltak og prioriteringer i skole (og annen offentlig virksomhet)? Hvordan skal forskningsinstitusjoner forholde seg til at de blir utkonkurrert av useriøse konsulentfirmaer som slett ikke holder mål? Når forskningsmidler skal deles ut etter anbud, krever det at bestilleren kan vurdere fagligheten i både anbudene og de produkter de får som resultat. Læringslaben-saken viser at slik kompetanse ikke har vært til stede i dette tilfellet, og at ingen av de tunge kundene øver selvkritikk. Endelig kan man stille spørsmål ved den omfattende og svært dyre bruken av evalueringer og målinger i skolesektoren. Politiske vedtak blir ofte gitt et skinn av objektivitet ved å henvise til slike studier. Hvilket ansvar har forskningsmiljøene for å ta fatt i saker som dette? Den modell som blir brukt i LLs rapporter er antakelig den samme som i lederens refuserte doktoravhandling. Bør også forskningens etiske nemnder som NESH se det som sitt mandat å engasjere seg i slik misbruk av rapporter som selges som "Forskning"?


 

Sak 01/07 Orientering fra sekretariatet


Hilde Nagell orienterte om arbeidet med evalueringen og aktuelle saker i sekretariatet.


 

Sak 02/07 Høring, utkast til forskrift forskningsetikkloven

Anne-Hilde Nagel innledet. Komiteen diskuterte departementets utkast til forskrift til forskningsetikkloven. Punkt 1-3 ble foreslått forskriftfestet. Det ble videre påpekt at grenseoppgangen mellom nasjonalt utvalg og institusjonelle løsninger er ikke klarlagt i forskriften. I tillegg bør dissenser og begrunnelser offentliggjøres.

Sakspapirer: Høringsbrev og høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet datert 12.01.01

Vedtak: utkast til uttalelse utarbeides og sendes på sirkulasjon. De tre komiteene svarer separat.


 

Sak 03/07 Sak fra ISF: vurdering av forskningsetiske sider ved forskningsprosjekt om asylsøkerbarn

 
Prosjektbeskrivelsen inkludert informasjonsbrev ble dRette: anonymisere: ikke avidentifisert informasjon! Skal foreldre være tilstede i intervjusituasjonen? Understreke forskerrollen. Legge til et eget punkt om språk. Ideen med et felles seminar er god. Tips til aktuell litteratur: ”Trusting Refugees” Knudsen, John Christian Det ble også diskutert hvordan NESH bør behandle slike enkeltsaker. Et forslag som ble diskutert var å lage noen gode eksempler og en diskusjon av dokumenter som mange har behov for å utarbeide, som samtykkeskjema og informasjonsskriv.

Sakspapirer: Anmodning om vurdering datert 24.01.07


 

Sak 04/07 Sak fra NTNU: forskningsprosjekt om den språklige og kognitive utviklingen hos barn/spebarn

 
Prosjektet omhandlet språklig og kognitiv utvikling hos barn/spebarn, og innebar synsmessige undersøkelser. I sin diskusjon pekte komiteen på at NESH ikke er en innstans for godkjenning av forskningsprosjekter. Det ble påpekt at språket i informasjonsskrivet flere steder er tungt, og at det brukes et ladet språk. Prosjektet ligger i grenseland mellom medisin og samfunnsfag. Det er antagelig ikke meldepliktig til en REK, men reiser heller ikke forskningsetisk prinsipielle spørsmål av noen stor betydning.

Sakspapirer: Brev og prosjektbeskrivelse datert 26.01.07


 

Sak 05/07 ”Kicking the habit”

 
Henvendelse dreide seg om et forskningsprosjekt som utprøver metoden ”Kicking the habit”, en metode for å øke kontroll over rusmiddelbruk og økt livskvalitet hos personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Etter komiteens oppfatning ser det ut som et gjennomarbeidet prosjekt. Det ble stilt spørsmål om kontrollgruppen også bør gis kompensasjon for deltakelse. Erfaringene med denne metoden fra andre land ble også etterlyst.

Sakspapirer: Brev og prosjektbeskrivelse datert 30.01.07


 

Sak 06/07 Unntatt offentlighet


Det ble pekt på behovet for en B- protokoll for saker som er unntatt offentlighet.

Sakspapirer: Brev datert 04.01.2007


 

Sak 07/07 To prosjekter innen eksperimentell økonomi


To prosjekter innen eksperimentell økonomi ble behandlet av komiteen. Det ene prosjektet dreide seg om forskning på barn i en skolesituasjon, det andre prosjektet besto i tilsvarende forskning på innsatte i en fengselssituasjon. Alexander Cappelen har tidligere gjort NESH kjent med vesentlige sider ved fremgangsmåte og forskningsdesign i denne type prosjekter under et internseminar i NESH 09.06.06. Generelt vil komiteen understreke at de to prosjektene fremstår som faglig solide, og at de forskningsetiske sidene virker godt reflektert og ivaretatt. Komiteens kommentarer til prosjektet om barn knyttet seg til bruk av belønning, bruk av barnefaglig kompetanse og betydning av tilbakeføring av resultater. I tillegg til honorering og tilbakeføring av resultatene, vektla kommentarene til prosjektet om innsatte avveiningen mellom risiko for belastninger og hensynet til forskningens verdi.

Sakspapirer: Forespørsel om vurdering, datert 30.01.2007

Vedtak: Utkast til svarbrev utarbeides på bakgrunn av diskusjonen. Informasjonsskriv og samtykkeskjema ettersendes, og legges frem for komiteen til vurdering


 

Sak 08/07 Eventuelt


Cecilie Schjatvet stilte spørsmål ved om det er behov for å se på praksis for medforfatterskap innen NESHs fagområder. Under diskusjonen på fellesseminaret dagen kom det frem at Vancouver-reglene er lite dekkende for områder utenfor medisin.

Vedtak: Retningslinjer for medforfatterskap gjøres til tema under neste NESH-møte.


 

Sak 09/07 Orienteringssaker


1. Høringssvar Akademisk frihet
2. Referat fra forrige møte