Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 11.9.2007

Sakene var blant andre prosjekt om ulovlig innvandring, og bruk av forskningsresultater før de er anonymisert og offentliggjort.

Til stede: Anne-Hilde Nagel, Hallvard Fossheim, Jone Salomonsen, Arne Backer Grønningseter, Arne Tostensen, Stig André Haugen, Kristian Berg Harpviken, Anne-Julie Semb (kun tilstede under internseminaret)

Forfall: Alexander Cappelen, Cecilie Schjatvet, Marit Anne Hauan, Hilde Pape

 Fra sekretariatet: Hilde Nagell (referent)

 Det ble ikke meldt om saker til eventuelt.

Møtet startet med et internseminar der vi inviterte Klaus Mäkelä og Astrid Skretting. Mäkelä og Skretting er med i det europeiska forskningsprojektet Ethical Codes and Ethical Control in the Social Sciences. Mäkelä orienterte om prosjektet, samt ga eksempler på erfaringer med forhåndsgodkjenning av forskning innen samfunnsvitenskaplig forskning.

Sak 21/07 Orientering fra sekretariatet


Hilde Nagell orienterte om aktuelle tema og møter sekretariatet arbeider med. Blant annet ble det orientert om ”Forum for samfunnsdialog”, en møteserie der Forskningsetiske komiteer sammen med Teknologirådet setter fokus på møtesteder og metoder for å bedre dialogen mellom politikere, folk flest og eksperter.

Sak 22/07 Oppnevning av medlemmer til skjelettutvalget


Anne-Hilde Nagel innledet. Det ble lagt frem forslag til medlemmer for nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelig skjelettmateriale (skjelettutvalget). Det ble diskutert å utvide utvalget med et fagmedlem. Dette er i tråd med tilbakemeldinger fra høringsinstansene.

Sakspapirer: Brev fra Kunnskapsdepartementet av 29.06.07, forslag til medlemmer (ettersendes)

Vedtak: Mandatet ble vedtatt endret på følgende punkter:
- NESH oppnevner utvalget, jfr brev av 29.06.07 fra KD
- Det oppnevnes syv faste medlemmer og tre varamedlemmer
- NESH oppnevner leder


 

Sak 23/07 Betenkeligheter i forhold til forskningsresultater før de er anonymisert og offentliggjort
 

Hilde Nagell innledet. NESH har mottatt en henvendelse fra Landslaget for nærmiljøskolen, LUFS. Henvendelsen var videresendt 18.07.07 fra Norges forskningsråd. Henvendelsen dreier seg om bruk av forskningsresultater før de er anonymisert og offentliggjort. Det henvises til et debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad 03.05.07. Dette innlegget ble også trykket i på www.utdanning.ws 10.05.07.

I dette debattinnlegget presenterer Thomas Nordahl funn fra en kartleggingsundersøkelse blant elever i grunnskolen. Med referanse til denne undersøkelsen, argumenterer Nordahl for at små grendeskolen gjennomgående kommer dårligere ut enn større skoler når det gjelder forhold som mobbing og elevmiljø, arbeidsinnsats og motivasjon blant elevene og relasjon til lærerne.

To punkter ble spesielt trukket frem i diskusjonen. For det første bør en forsker være varsom med å gå ut med forskningsresultater før disse er publisert. Et viktig forskningsetisk prinsipp er at de påstander som fremsettes med henvisning til forskningsresultater, skal kunne etterprøves (se punkt 30 i retningslinjene til NESH). Av dette følger det blant annet at forskningsresultater ikke bør formidles før undersøkelsen disse funnene på er publisert, eller på annen måte gjort allment tilgjengelig (se punkt 46 i retningslinjene). Dette gjelder generelt, men er ikke minst viktig der funnene kan vise seg å få direkte betydning for politiske- eller andre beslutningsprosesser.

For det andre bør måten forskningsresultatene presenteres på kommenteres. I dette tilfellet fremkommer funnene fra den forskningsbaserte undersøkelsen som del av et debattinnlegg. Påstandene som settes frem er med på å underbygge en ensidig argumentasjon mot de små grendeskolene, uten at eventuelle metodiske eller andre innvendinger diskuteres. Flere av påstandene er bastante. Samtidig gis leseren ikke et innblikk i utformingen av undersøkelsen som gjør det mulig å gjøre seg opp en selvstendig mening om dette er en rimelig og godt underbygget tolkning av disse funnene.

Sakspapirer: Brev fra NFR av 18.07.07, brev fra Lufs datert 30.06, e-post-utveksling datert 7.mai mellom Randi Sætherstuen (LUFS) og forsker Thomas Nordahl.

Vedtak: svarbrevet utformes ut fra diskusjonen i komiteen.

Sak 24/07 Art og omfang av ulovlig innvandring


Hilde Nagell innledet. Arne Backer Grønningseter erklærte seg inhabil og deltok ikke under diskusjonene av denne saken. Henvendelsen fra Fafo (29.08.07) til NESH følger opp en tidligere vurdering NESH har gjort av dette prosjektet (11.10.06), der komiteen ber om å bli kontaktet på et senere tidspunkt i prosjektet.

Et prosjekt som skal kartlegge art og omfang av ulovlig innvandring beveger seg inn i et langt på vei ukjent forskningsfelt. Det er derfor svært positivt at det gjøres et grundig forarbeid, både gjennom en grundig forstudie (Fafo notat 2004:33), og ved at deler av prosjektet skal kartlegge valg av metoder. Den delen av prosjektet som Fafo nå gjennomfører, går ut på å vurdere hvilke metoder som egner seg for å studere denne gruppen. Komiteen vil i den sammenheng understreke at en vurdering av valg av metoder må ta eksplisitt hensyn til etiske sider ved prosjektet.

Når det gjelder den kvalitative undersøkelsen, har NESH notert seg at Fafo har fulgt rådet fra komiteen på minst to viktige punkter.

For det første er bruken av økonomiske incentiver begrenset. Komiteen mener også at det er gode grunner for å gjøre et unntak der intervjuene arrangeres på et tidspunkt der informanten normalt sett ville vært i jobb.

For det andre skal informantene ikke rekrutteres gjennom UDI eller politiet. Som prosjektleder selv påpeker, vil dette bidra til å gi forskningen en mer reelt uavhengighet i forhold til oppdragsgiver og myndigheter, og klargjøre forskernes rolle vis a vis politi og forvaltningsmyndighet.

I henvendelsen til NESH datert 29.08.07 skriver prosjektleder at man i informasjonen til potensielle respondenter vil understreke at ingen informasjon vil bli gitt videre til UDI eller politiet. Det vil gjelde informasjon om enkeltindivider, men også ”informasjon på gruppenivå som kan brukes til å finne ulovlige innvandrere”. NESH stiller spørsmålstegn ved om det er mulig å love dette. Prosjektet vil, slik komiteen ser det, ikke kunne garantere at informasjon på gruppenivå ikke indirekte vil kunne brukes til å finne ulovlige innvandrere. Etter det komiteen forstår, vil et av målene med prosjektet være å skaffe til veie informasjon på gruppenivå om hvordan denne gruppen lever. Slik informasjon vil (om enn indirekte) kunne gjøre det lettere for myndighetene å bekjempe problemet med ulovlig innvandring.

Sakspapirer: E-postbrev med vedlegg fra Anette Brunovskis (Fafo) til NESH datert 29.08.07

Vedtak: NESH besluttet å invitere prosjektleder til et internseminar med komiteen på et senere møte. Et svarbrev utformes i tråd med diskusjonen i komiteen.

Sak 25/07 Anonymisering og spørreskjema


Arne Grønningsæter innledet med utgangspunkt i en undersøkelse gjennomført av SSB: studien av livsløp, generasjon og kjønn.

I denne undersøkelsen ble respondentens navn trykket på spørreskjema. SSB opplyser om at praksis senere har blitt endret med hensyn til denne undersøkelsen. NESH diskuterte likevel behovet for å undersøke nærmere hva som er generell praksis med hensyn til sikring av konfidensialitet ved spørreskjemaundersøkelser.

Sakspapirer: Mail fra SSB 21.juni

Sak 26/07 Nasjonal nettressurs for undervisning


Hallvard Fossheim orienterte om arbeidet med en nasjonal nettressurs for undervisning. Det legges opp til å utarbeide en pilot ved Universitetet i Oslo rettet mot forskerutdanningen. Det søkes om støtte fra Etikkprogrammet til dette. I tillegg skal nettressursen utvikles til et nasjonalt tilbud. Her søkes det om samarbeid med de syv universitetene, og det nedsettes en styringsgruppe bestående av kontaktpersoner fra universitetene.

Sakspapirer: Utkast til søknad

Sak 27/07 Møteplan


Neste møtedatoer for ordinært komitémøte blir 3.desember og 6.februar

Sak 28/07 Eventuelt

Sak 29/07 Orienteringssaker


1. Om NESH og Læringslaben i bladet Utdanning
2. Svarbrev til Norges forskningsråd vedrørende evalueringen
3. Endelige retningslinjer/mandat fra Kunnskapsdepartementet
4. Svarbrev fra Kunnskapsdepartementet til Odd Solberg (tidligere ordfører i Lyngen)
5. Uttalelse fra NESH (u.off): Forskningsetisk spørsmål i forbindelse med utredningsoppdrag for strukturutvalget for fiskeriene