Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 3.12.2007

Sakene var blant andre prosjekt om kartlegging av bostedsløse.

Til stede: Anne-Hilde Nagel, Marit Anne Hauan, Anne-Julie Semb, Arne Backer Grønningsæter, Arne Tostensen, Jone Salomonsen

Forfall: Alexander Cappelen, Stig André Haugen, Kristian Berg Harpviken, Hilde Pape, Cecilie Schjatvet

 Fra sekretariatet: Hilde Nagell (Referent)

 Fra 10.30-11.30 ble det avholdt et internseminar der fagsjef Olav Ljones fra Statistisk Sentralbyrå orienterte om SSBs arbeid med etikk og spesielt tema som berører komiteens arbeides, som kartleggingen av ulovlig innvandring. Det ble ikke meldt om saker til eventuelt.

Sak 31/07 Orientering fra sekretariatet


Det er inngått samarbeid med prosjektet ”Ethical Codes and Ethical Control in the Social Sciences” der sekretariatsleder Hilde Nagell inngår som partner i prosjektet. Det ble orientert om virksomheten i sekretariatet, spesielt om åpent møte: ”Når vann blir farlig” og status for nettressursprosjektet og sommerskolen 2008.

Sak 31/07 Kartlegging av bostedsløse


Hilde Nagell innledet. Henvendelsen gjelder en kartlegging av bostedsløse som skal gjennomføres av Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Husbanken. Tidligere er det gjennomført tre tilsvarende kartlegginger (1996, 2003 og 2005). Mer spesielt bes komiteen om å ta stilling til spørsmålet om det kan registreres indirekte identifiserbare personopplysninger uten at det innhentes samtykke fra dem opplysningene gjelder. Opplysningene det dreier seg om er initialer, fødselsår og fødselsdato. Formålet med å innhente disse opplysningene er å hindre dobbeltregistrering.

Dette dreier seg etter komiteens vurdering om et viktig prosjekt med potensielt stor forskningsmessig verdi, og der resultatene også kan antas å komme de bostedsløse til gode. Samtidig har komiteen vanskelig for å se hvordan prosjektet kan gjennomføres på en forskningsmessig forsvarlig måte dersom det skulle stilles krav til informert samtykke. En slik endring i forskningsdesignet ville også begrense muligheten for å kunne sammenlikne resultatene med de to foregående datainnsamlingene, og dermed også legge et hinder for å kunne analysere eventuelle endringer over tid.

Risikoen for at denne forskningen vil innbære betydelig ulemper for dem det gjelder synes videre å være liten. De personvernmessige sidene ved dette prosjektet synes generelt å være godt gjennomtenkt. De to forskerne som står ansvarlig for gjennomføringen kan dokumentere betydelig kompetanse og erfaring med denne type forskningsprosjekter. Komiteen vil likevel oppfordre til skjerpet aktsomhet omkring rutiner for oppbevaring av de indirekte identifiserbare personopplysningene.

Opplysningene som innhentes er delvis av sensitiv karakter. Etter komiteens mening argumenteres det imidlertid overbevisende for at det er behov for å innhente opplysninger på dette detaljeringsnivået når målet er å kartlegge boevne og behov hos bostedsløse.

NESH forutsetter at opplysningene som innhentes er indirekte identifiserbare for en begrenset tidsperiode, og at denne perioden gjøres så kort som mulig. Det forutsettes videre at datamaterialet anonymiseres så snart det er mulig å kontrollere for dobbeltregistrering i materialet. Disse opplysningene skal ikke kobles mot andre registre eller anvendes når materialet analyseres. Opplysningene skal heller ikke utleveres til andre etater.

Vedtak: Komiteen vil anbefale at det gjøres unntak fra kravet om informert samtykke for innhenting av nevnte opplysninger (jfr punkt 9 i retningslinjene). Svarbrev utarbeides ut fra diskusjonen i komiteen.
Sakspapirer: Brev fra Husbanken datert 23.11.07 med vedlegg

Sak 32/07 Forskning på barn i andre land


Hilde Nagell innledet. Sekretariatet har vært i kontakt med Jon-Kristian Johnsen hildwatch International Research Network om et mulig samarbeid med Childwatch international og forum for barneforskning (http://www.global.no/barn) omkring tema knyttet til forskning på barn internasjonalt.

Vedtak: Det legges opp til et samarbeid med tanke på et seminar våren 2008. Det kan være aktuelt å lage en publikasjon i forbindelse med seminaret. En arbeidsgruppe bestående av Arne Backer Grønningseter, Arne Tostensen og Hilde Nagell arbeider videre med disse planene.
Sakspapirer: E-post fra Jon-Kristian Johansen

Sak 33/07 Vurdering forskningsprosjekt på livvaktskurs (u.off)


Sakspapirer: NSDs vurdering, Ankebrev til Datatilsynet, protokoll, prosjektbeskrivelse, registreringsskjema

Sak 34/07 Godkjenning av referat


Referat fra forrige møte ble godkjent med noen mindre språklige endringer.

Sak 35/07 Eventuelt

Sak 36/07 Orienteringssaker


1. Svar fra Kunnskapsdepartementet vedrørende Læringslaben
2. Svar fra pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) vedrørende Læringslaben
3. Oppslag i Utdanning vedrørende NESHs uttalelse om Læringslaben http://www.utdanning.ws/templates/udf____14820.aspx
4. Oppslag i Hamar Arbeiderblad vedrørende NESHs uttalelse om Thomas Nordahls kronikk om grendeskolene