Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora 6.2.08

Sakene var blant andre kartlegging av bostedsløse og råderett over bakgrunnsmateriale og rådata.

Til stede: Anne-Hilde Nagel, Marit Anne Hauan, Anne-Julie Semb, Arne Backer Grønningsæter, Arne Tostensen, Jone Salomonsen, Alexander Cappelen, Kristian Berg Harpviken, Hilde Pape, Cecilie Schjatvet

Forfall: Stig André Haugen

Fra sekretariatet: Hilde W. Nagell, Sigrid Skavlid, Lise Ekern


Møtet ble avsluttet med et internseminar (13.00-15.00) prosjektleder Anette Brunovskis ved Fafo. Brunovskis la frem erfaringer fra prosjektet ”Art og omfang av ulovlig innvandring” som utføres i samarbeid mellom Fafo og SSB, på oppdrag for UDI, se eget referat.

Konstituering av møtet; vurdering av habilitet, godkjenning av innkalling og dagsorden. Det ble ikke meldt om saker til Eventuelt.

Sak 01/08 Orientering fra sekretariatet


Hilde Nagell orienterte pågående prosjekter, og om endringer i personalsituasjonen i sekretariatet.

Sak 02/08 Kartlegging av bostedsløse


NESH hadde invitert forsker Evelyn Dyb fra NIBR og Liv Kristensen fra Husbanken til å orientere om saken. Det vises til brev fra Husbanken datert 23.11.07 til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) vedrørende et forskningsprosjekt om bostedsløse. Henvendelsen ble behandlet av NESH i møte 3.12.07.

NESH har som oppgave å gi råd og uttalelser om prinsipielle forskningsetiske spørsmål som forelegges komiteen. Saken gjelder en kartlegging av bostedsløse som skal gjennomføres av Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Husbanken. Tidligere er det gjennomført tre tilsvarende kartlegginger (1996, 2003 og 2005). NESH har tidligere gitt sin uttalelse vedrørende dette prosjektet, og mer spesielt om det bør tillates at det registreres indirekte identifiserbare personopplysninger uten at det innhentes samtykke fra dem opplysningene gjelder. Opplysningene det dreier seg om er initialer, fødselsår og fødselsdato. Formålet med å innhente disse opplysningene er å hindre dobbeltregistrering.

Prosjektet har tidligere fått avslag fra Sosial- og Helsedirektoratet, og denne avgjørelsen er nå anket. Komiteens rolle i den videre saksbehandlingen ble diskutert.

Sakspapirer: Henvendelse med vedlegg fra Husbanken, uttalelse fra NESH datert 14.12.2007-

Sak 03/08 Råderett over bakgrunnsmateriale og rådata


Hilde Nagell innledet. Henvendelsen fra forsker Ida Hydle dreier seg om forskning på området ”Restorative justice” i Norge. Den 29.08.2007 kunngjorde Justisdepartementet utlysning av midler til et prosjekt om ulike former for ”Restorative justice” (dialogbaserte tiltak som har som mål å virke gjenopprettende og forsonende, for eksempel megling eller stormøter).

Henvendelsen fra Hydle dreide seg dels om praksis for henvisninger til andres arbeider i søknadstekster, og dels om etiske sider ved utlysnings- og anbudsprosessen, herunder bruk av forskningsideer og konsepter i utlysningstekster, og om betingelser for tildeling av prosjektmidler.

Det ligger utenfor komiteens mandat å behandle anklager om vitenskaplig uredelighet. Komiteen understreket videre at den ikke kjenner detaljene rundt utlysningen av prosjektmidlene eller Justisdepartementets vurderinger av søkerne. NESH har forståelse for at det kan oppleves som vanskelig at forskningsideer og konsepter som man betrakter som ”sine” benyttes av andre, men vil bemerke at fremgangsmåten med et seminar der en skaffer seg en oversikt over forskningsbehovene er relativt vanlig og i seg selv legitim. Komiteen påpekte at det ikke kan være noen automatikk i at den som kjenner feltet best, eller allerede har arbeidet med et tilsvarende prosjekt, får tilslaget.

I den grad dette dreier seg om en evaluering, kan det også være gode grunner til å gi et prosjekt til noen som i mindre grad har vært direkte involvert i prosessen. NESH vil se det som naturlig at Nordlandsforskning inviterer den aktuelle stipendiaten til kontakt og samarbeid i forbindelse med prosjektet. Andre involverte aktører, som konfliktlederen i Agder, har på selvstendig grunnlag mulighet til å si nei til et samarbeid, og kan eventuelt drøfte situasjonen med sin arbeidsgiver.

Vedtak: Svarbrev utarbeides i tråd med diskusjonen i komiteen sendes på sirkulasjon for godkjenning.

Sakspapirer: Henvendelse fra Ida Hydle med vedlegg datert 23.01.08.

Sak 04/08 Det tause barnet i barnehage og skole


Anne-Hilde Nagel innledet. Det vises til henvendelse mottatt 09.01.08. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) behandlet henvendelsen i møte 06.02.08.

Henvendelsen knyttet seg til doktorgradsprosjektet ”Det tause barnet i barnehage og skole”. Ifølge de opplysningene som kom frem i henvendelsen til NESH, stiller bedømmelseskomiteen som krav at det skal publiseres ”full informasjon om hvert individ som er involvert i prosjektet, og at dette skal presenteres på en ”systematisk måte”. NESH har ikke blitt forelagt bedømmelseskomiteens innstilling eller fakultetets vurdering, og avgrenser seg til spørsmålet om hva slags informasjon som kan offentliggjøres om informantene.

I dette prosjektet ble samtykke innhentet under forutsetning om full konfidensialitet. Det vil derfor være forskningsetisk uforsvarlig å publisere informasjon om respondentene som kan bidra til at de identifiseres uten at det eventuelt innhentes et nytt samtykke til dette fra dem det gjelder (jfr. Punkt 14, Krav om konfidensialitet, i NESHs forskningsetiske retningslinjer).

Vedtak: Svarbrev utarbeides i tråd med diskusjonen i komiteen sendes på sirkulasjon for godkjenning.

Sakspapirer: Brev med vedlegg fra Heidi Omdal til NESH datert (J.nr.08.3.6)

Sak 05/08 Godkjenning av referat


Referatet ble godkjent uten endringer. Sakspapirer: Utkast til referat

Sak 06/08 Eventuelt

Sak 07/08 Orienteringssaker

Artikkel om bostedsløse (Vårt land)

Tidsskrift for den norske legeforening nr.10 2007, 127:1399, Perspektiv og debatt: ”Villedende om rusforebygging,”Pape, Baklien og Rossow http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1538223. Hilde Pape ga komiteen en orientering.

Jacob Elster (2007): ”Trenger vi etiske komiteer?” Etikk i praksis nr.1