Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 25.8.2008

Sakene var blant andre medforfatterskap og brukermedvirkning

 

Tilstede: Anne-Hilde Nagel, Hallvard Fossheim,Marit Anne Hauan, Anne-Julie Semb, Arne Tostensen, Alexander Cappelen, Kristian Berg Harpviken, Hilde Pape, Cecilie Schjatvet

Forfall: Stig André Haugen, Arne Backer Grønningsæter, Jone Salomonsen

Fra sekretariatet: Helene Ingierd

Konstituering av møtet; vurdering av habilitet, godkjenning av innkalling og dagsorden. Det ble ikke meldt om saker til Eventuelt.

Sak 08/08 Orientering fra sekretariatet

Helene Ingierd orienterte om ny helseforskningslov, og om ny organisering av etikkomitésystemet. Det ble også orientert om anmodningen fra AU om å opprette et utvalg for å utrede om det er behov for felles retningslinjer for De nasjonale forskningsetiske komitéer. Utvalget skal bestå av lederne for komiteene, ett medlem fra hver komité, og Sigrid Skavlid fra sekretariatet. Anne-Hilde tar kontakt med ett medlem i komiteen med forespørsel om deltakelse. Det ble bestemt en møteplan frem til sommeren 2009, med følgende fastsatte datoer: 10. november, ett felles komitémøte etter nyttår (dato ikke fastsatt), og 15. juni.

Sak 09/08 Sak unntatt offentlighet

Vedtak: Svarbrev utarbeides i tråd med diskusjonen i komiteen og sakspairer, og sendes på sirkulasjon for godkjenning.

Sak 10/08 Brukermedvirkning som vidundermedisin?

Helene Ingierd innledet. Henvendelsen fra forsker Anita Rønningen dreier seg om prosjektet ”Brukermedvirkning som vidundermedisin” ved Nav Horten. Prosjektet vil analysere brukere og saksbehandleres tilnærminger til begrepet brukermedvirkning og kartlegge hvordan Nav Vestfold har organisert seg for å imøtekomme sentrale føringer på brukermedvirkning. Rekrutteringen av informanter skjer dels ved at det sendes ut spørreskjema til brukere og saksbehandlere i NAV gjennom saksbehandlerprogrammet Arena, og dels ved intervjuer av brukere og saksbehandlere rekruttert ved invitasjonsbrev. I oversendelsesbrevet til NESH, ber Rønningen komiteen om å vurdere om det kan være problemer knytte til at hun som prosjektleder er ansatt i Horten kommune, med arbeidssted ved Nav sosial. Det bes også om en vurdering av om krav til anonymitet og konfidensialitet er ivaretatt. Til slutt bes det om en vurdering av om prosjektet er meldepliktig til NSD.

Når det gjelder det siste punktet, henviser NESH til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) for en vurdering av hvorvidt prosjektet er meldepliktig, eventuelt konsesjonspliktig. I tilknytning til det første punktet, vil NESH fremholde forskeres og forskningsinstitusjoners uavhengighet. De forskningsetiske retningslinjenes punkt 38 fremholder at forskere må unngå avhengighet i forhold til oppdragsgiver. Dersom sammenfallet mellom egeninteresse og oppdragsgivers interesse blir betydelig, vil evnen til å opptre uhildet svekkes. I dette tilfellet finansierer Nav Drift og Utvikling forskningen. NESH har fått opplyst at prosjektleder ikke lenger er ansatt som saksbehandler ved Nav Horten, men som prosjektleder i Horten kommune med arbeidssted ved Nav sosial. I dette tilfellet kan det være en risiko for en rollekonflikt mellom rollen som uavhengig forsker og rollen som ansatt i Nav Horten, særlig dersom det er kort tid siden prosjektleder var ansatt som saksbehandler i Nav Horten, eller ved en eventuell fremtidig rolle som saksbehandler. NESH mener at det bør opplyses om den tidligere tilknytningen til Nav Horten til informantene. En tydeliggjøring av denne tilknytningen, som påføring av Nav-logoen ved invitasjonsbrevene som sendes ut, er til dels en oppfyllelse av dette, men det anbefales at forholdet presiseres ytterligere. Vedrørende spørsmålet om anonymitet og konfidensialitet, vil NESH påpeke at man bør være forsiktig med å garantere absolutt anonymitet og konfidensialitet, da det er grenser for hva slags konfidensialitet forskeren kan love informanter (jf punkt14). Krav om anonymitet og konfidensialitet synes ellers godt ivaretatt. NESH mener imidlertid at kravet til fritt og informert samtykke (jf punkt 9) kan oppfylles på en bedre måte. Behovet for forståelig informasjon til deltakerne er spesielt stort når forskningen innebærer risiko for belastninger. NESH anbefaler at det i dette tilfellet gis mer informasjon om formålet med forskningen, samt om hvordan forskningen skal brukes. Vedtak: Svarbrev utarbeides i tråd med diskusjonen i komiteen sendes på sirkulasjon for godkjenning.

Sakspapirer: Henvendelse fra Anita Rønningen med vedlegg

Sak 11/08 Medforfatterskap

Anne-Hilde Nagel innledet. NESH vedtok på møtet i juni i fjor å igangsette et arbeid for å utforme norske retningslinjer om medforfatterskap for kultur- og samfunnsfagene. Med utgangspunkt i et notat fra Hilde W. Nagell, ble et forslag til revidering av retningslinjer diskutert. Forslaget innebærer at forfatterskap kan tilkjennes uten at den som står oppført som forfatter har skrevet hele eller deler av artikkelen, og utgjør derfor en tilnærming til Vancouver-reglene. Komiteen diskuterte først om det i det hele tatt er behov for en revidering av retningslinjene, og deretter om hva slags type revidering som er ønskelig. I de nåværende retningslinjene fremholdes det at bare de som har bidratt til dokumentasjon, analyse og skriving av et vitenskapelig arbeid, skal være oppført som medforfattere (jf punkt 32). Diskusjonen i komiteen avdekket at det er ulik praksis for medforfatterskap også innenfor NESHs fagområder. Et grunnleggende spørsmål er hvorvidt NESH bør tilpasse utviklingen av retningslinjer til praksis (som i dag ofte bryter med NESHs eksisterende retningslinjer om medforfatterskap), eller ikke. Før NESH tar stilling til hva slags type revidering som er ønskelig, vil komiteen undersøke gjeldende praksis nærmere.

Vedtak: NESH igangsetter en kartlegging av praksis innenfor NESHs fagområder. Komitémedlemmene sender sekretariatsleder forslag på navn innen sitt fagfelt. Helene vil deretter kontakte disse, og forelegge dem en liste med spørsmål ang. praksis for tilkjenning av forfatterskap.

Sakspapirer: Notat av Hilde W. Nagell

Sak 12/08 Forhåndsgodkjenning

Helene Ingierd innledet. Det ble redegjort for loven om forhåndsgodkjenning som ble innført i Sverige 1. januar 2004. Loven fastsetter at etisk vurdering skal skje dersom forskningen innebærer et fysisk inngrep, eller utføres med en metode som har til hensikt å påvirke mennesket fysisk eller psykisk. En etisk vurdering er også påkrevd dersom det skal drives forskning på biologisk materiale fra et levende eller dødt menneske, dersom materialet kan tilbakeføres til dette mennesket. Også forskning som bruker sensitive personopplysninger (med eller uten samtykke) skal vurderes. Komiteen diskuterte i hvilken grad disse punktene allerede er dekket i Norge i dag, og om det er ønskelig å innføre en obligatorisk etisk godkjenning innenfor NESHs fagområder også i Norge.

Vedtak: Helene reiser til Sverige for å høre mer om erfaringene som er gjort etter at loven ble innført.

Sakspairer: Notat av Helene Ingierd

Sak 13/08 Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent uten endringer.

Sakspapirer: Utkast til referat

Sak 14/08 Eventuelt

Sak 15/08 Orienteringssaker

1.      Sommerskolen. Anne-Hilde informerte om program og deltakelse på sommerskolen i Bergen i juni 2008. Arrangørene i Bergen har bestemt seg for å holde kurs i forskningsetikk også i fremtiden, og vi vil være involvert.

2.      NESH planlegger et seminar om betaling av informanter, i samarbeid med NSD. Helene Ingierd informerte. Bakgrunnen for seminaret er debatten om betaling av informanter tidligere i år, der flere personer etterlyste etiske retningslinjer på dette området. Vi ønsker å samle erfaringer om bruk av økonomiske incentiver innefor NESHs fagområder; fokusere på mulige konsekvenser for enkeltpersoner, forskningen og samfunnet; og på bakgrunn av dette, etter hvert ta stilling til hvorvidt vi trenger egne retningslinjer om dette, eventuelt en utdypning av eksisterende retningslinjer. Seminaret skal være i februar 2009, sted ikke bestemt.

3.      Prosjektet om ulovlig innvandring. Helene Ingierd informerte kort om prosjektet, som NESH har fulgt over lengre tid. Prosjektet er nå er avsluttet.

4.      Nettressurs. Hallvard Fossheim informerte om nettressurs og etterlyste flere mulige forfattere til artiklene.