Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 14, september 2010

Sakene var blant andre et internseminar om Den norske kirkes syn på forskning på menneskelige levninger, og diskusjon om utvalgets navn.

Sted: Riksantikvaren, Dronningens gate 13, klokken 12.00-16.00
Tilstede: Oddbjørn Sørmoen, Jon Kyllingstad, Ingrid Sommerseth, Hallvard Fossheim, Ingegerd Holand, Marit Anne Hauan, Anne-Karin Hufthammer, Patricia Ann Melsom, Dag Bruusgaard
Fra sekretariatet: Lise Ekern, Helene Ingierd (referent)

Internseminar: Foredrag ved Sjur E. Isaksen og Magne Stendal.

Møtet startet med et internseminar der Sjur E. Isaksen og Magne Stendal redegjorde for Den norske kirkes syn på forskning på menneskelige levninger. Isaksen understreket at spørsmålet om inngrep på døde mennesker (inkludert obduksjon og forskning på døde) ikke har vært prioritert i Den norske kirke. Når det i tillegg er få eller ingen referanser til de aktuelle spørsmålene i de skriftlige kilder Den norske kirke forholder seg til, er det desto viktigere at kirken etterstreber en aktiv lytting inn i det sivile samfunn og tar menneskelige sjelesørgeriske hensyn, mente han. Stendal påpekte at det er en sammenheng mellom vårt menneskesyn og måten vi håndterer de døde på. En generell implikasjon av menneskesynet han skisserte, er at hensynet til de levende (pårørende eller etterkommere) gjennomgående har større vekt enn hensynet til de døde. Hensynet til samfunnet er også viktig, og han understreket at Den norske generelt har vært åpen for forskning som kan komme samfunnet til gode.  
   
Konstituering av møtet; godkjenning av innkalling og dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt.

Sak 12/10 Godkjenning av referat


Referatet ble godkjent med et par mindre endringer under sak 07/10. Det ble dessuten reist spørsmål ved om ”søknadsskjema” er en god betegnelse på skjemaet utvalget har utarbeidet, gitt at det ikke er obligatorisk med en etisk godkjenning av forskningsprosjekter der man skal benytte menneskelige levninger. Utvalget bestemte seg imidlertid for at betegnelsen kan beholdes inntil videre, fordi den er mer dekkende enn ”meldeskjema” og fordi den strengt tatt ikke impliserer at etisk godkjenning er obligatorisk. 

Sak 13/10 Orientering fra sekretariatet


1. Informasjon/Kommunikasjon. Lise Ekern informerte om at invitasjoner til seminaret ”More than just bones?” er sendt ut, samt at informasjon om det nye søknadsskjemaet er formidlet til en rekke instanser.
2. Henvendelser til utvalget. Helene Ingierd orienterte om henvendelser til utvalget siden det siste komitémøtet.
3. Forskningsetiske komiteer er 20 år og i den anledning planlegges det en etikkturné der alle universitetsbyene besøkes. Utvalget skal presenteres i hver by, og flere av medlemmene skal stille opp. Medlemmene oppfordres til å være til stede for å svare på spørsmål fra publikum i pausen, om de har mulighet.
4. Skjemaet er lagt ut på www.etikkom.no. Helene Ingierd skal sende medlemmene en lenke til hele skjemaet.  

Sak 14/10 Navn på utvalget


 Sakspapir: Notat av Lise Ekern
 Lise Ekern innledet.
Både hovednavnet og kortnavnet til utvalget ble diskutert. Det ble foreslått at hovednavnet endres fra Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger til Nasjonalt forskningsetisk utvalg ved bruk av menneskelige levninger (NEL). Dette navnet er mer på linje med navnene på de andre forskningsetiske komiteene, og er dessuten mindre tungt. 

Det var ulike oppfatninger om ”Skjelettutvalget” bør beholdes som kortnavn eller ikke. Navnet skaper oppmerksomhet, og mens noen hadde erfart at oppmerksomheten var positiv fordi den åpnet for en samtale om utvalgets arbeid, hadde andre erfart at navnet tvert om inviterte til latter, og det passer dårlig til det utvalget holder på med. Avstemningen delte utvalget i to. Inntil videre beholdes navnet, men det tas en endelig avgjørelse på møtet 23. november.
Vedtak: Det blir en ny avstemming om navnet på et senere tidspunkt.

Sak 15/10 Om seminaret ”More than just bones?”


 Oddbjørn Sørmoen innledet.
Programmet er klart og invitasjoner er sendt ut. Medlemmene bes om å sende forslag til temaer til sekretariatsleder som ønskes belyst og utdypet i publikasjonen som skal utgis etter seminaret, i tillegg til de temaer som tas opp der. 

Sak 16/10 Internasjonale lover og retningslinjer


Oddbjørn Sørmoen innledet.
Utvalget bør skaffe seg en grundigere oversikt over eksisterende lover og retningslinjer som regulerer forskning på menneskelige levninger.
Vedtak: Anne-Karin Hufthammer og Marit Anne Hauan legger frem et notat om ICOMs etiske regelverk på neste utvalgsmøte 23. november.

Sak 17/10 Eventuelt


Det var ingen saker til Eventuelt.