Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 20. januar 2009

Sted: Prinsens gate 18, klokken 10:00-16:00
Tilstede: Oddbjørn Sørmoen, Anne-Karin Hufthammer, Jon Kyllingstad, Åge Wifstad, Ingrid Sommerseth, Hallvard Fossheim, Ingegerd Holand, Marit Anne Hauan, Finn Ørnulf Winther
Fra sekretariatet: Helene Ingierd (referent)

Foredrag ved Berit Sellevold
Møtet startet med et foredrag av Berit Sellevold fra NIKU, som presenterte rapporten ”Om retningslinjer for håndtering og forvaltning av skjelett- og gravfunn fra nyere tid”. Rapporten gir en grundig innføring i det rettslige grunnlaget for beskyttelse av menneskelige levninger, graver og gravplasser i Norge, og viser at det er et behov for retningslinjer for skjelett- og gravfunn fra nyere tid, både i forhold til forvaltning og forskning.

Konstituering av møtet; godkjenning av innkalling og dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt.

Sak 01/09 Orientering fra sekretariatet:

1. Møtedatoer: Følgende møtedatoer ble bestemt for 2009: 16.-17. juni (etter behov), 28. september, 20. november.
2. Menneskelige levninger. Hallvard Fossheim innledet med å presentere artikkelen ”Menneskelige levninger”, som skal legges ut i Forskningsetisk bibliotek (tidligere ”Nettressurs”), og som omhandler sentrale forskningsetiske hensyn ved forskning på menneskelige levninger. Hensikten var å få innspill på artikkelen fra medlemmene. Det ble påpekt at det er vesentlig at teksten er i harmoni med mandatet til utvalget med tanke på definisjoner, etc. Artikkelen diskuteres videre på neste møte.

Sak 02/09 Mandatet til utvalget

Helene Ingierd innledet. Bakgrunnen var brevet fra Kunnskapsdepartementet fra 18.11. 2008. I brevet fremholdes det at utvalget ikke har vedtaksmyndighet (jf. forskningsetikkloven § 3), og det oppfordres til å gjøre endringer i mandatet, slik at det bedre gjenspeiler den rådgivende rollen til utvalget. Mer bestemt anbefales det at underpunktet om at forskningsprosjekter ikke skal settes i gang uten tilrådning fjernes (jf. punkt 5 i mandatet). Det ble lagt opp til en diskusjon om dette, og om det eventuelt er behov for flere endringer i mandatet.

Utvalget diskuterte om det er behov for å fjerne hele underpunktet. Ett alternativ, som utvalget sluttet seg til, er å bytte om på ”skal” til ”bør”, slik at underpunktet blir som følger: ”Et forskningsprosjekt bør ikke settes i gang før det foreligger en tilrådning fra utvalget”. Dette alternativet gir ikke samme inntrykk av vedtaksmyndighet. Samtidig synes det å opprettholde den brede rollen utvalget var tiltenkt, slik det for eksempel uttrykkes i punkt 4, som sier at alle forskningsprosjekter som tar sikte på å benytte skjelettmateriale skal forelegges utvalget. Det ble imidlertid også reist spørsmål om også fremleggelsesplikten må være hjemlet i lov, og om det er behov for endring av også denne teksten. Utvalget var ellers enig i forslag om at det er ønskelig at varamedlemmene blir faste medlemmer for å sikre kontinuiteten i utvalgets arbeid og bredest mulig fagkompetanse og debatt.

Vedtak: Sekretariatsleder tar kontakt med Kunnskapsdepartementet og forhører seg om eventuelt behov for lovhjemling for fremleggelsesplikten samt mulighet for utvidelse av antall faste medlemmer i utvalget, og utarbeider brev til NESH med forslag til vedtak.
Sakspapir: Brev fra Kunnskapsdepartementet, notat av Helene Ingierd

Sak 03/09 Retningslinjer


Åge Wifstad innledet. Mandatet sier at utvalget skal utarbeide egne etiske retningslinjer, og det er opprettet en arbeidsgruppe i forbindelse med dette arbeidet. I første omgang har gruppen utarbeidet et notat som gir innspill til spørsmålet om hva slags retningslinjer utvalget skal ha. I notatet foreslås det at De forskningsetiske retningslinjene for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi legges til grunn, og at utvalget konsentrerer seg om å utdype allerede eksisterende punkter av relevans for utvalget. I tillegg vil det være viktig å formulere nye punkter etter behov. Utvalget var enig i at dette er en god løsning. Skjelettutvalgets retningslinjer blir da et vedlegg til NESHs retningslinjer, med en introduksjon der de spesifikke hensyn og krav som gjelder innenfor Skjelettutvalgets virkeområde presenteres. En utfordring med dette er at utvalgets arbeidsområde omfatter flere fagområder, inkludert naturvitenskap.

Vedtak: Alle medlemmene i arbeidsgruppen bes om å gå gjennom NESHs retningslinjer, samt forskningsprosjekter behandlet til nå, for å (1) identifisere relevante retningslinjer blant de eksisterende; og (2) identifisere nye.
Sakspapir: Notat av Åge Wifstad  

Sak 04/09 Skjema


Oddbjørn Sørmoen innledet. Mandatet fastslår at utvalget skal utarbeide et skjema for melding av forskningsprosjekter. Arbeidsgruppen har laget et utkast, som ble lagt frem for utvalget for kommentarer.

Vedtak: Sekretariatsleder integrerer kommentarer og innspill, og nytt utkast sendes deretter ut til medlemmene for godkjenning, før det legges ut på nettsidene.
Sakspapir: Utkast til skjema

Sak 05/09 Godkjenning av referat


Referatet ble godkjent uten endringer.
Sakspapir: Utkast til referat.

Sak 06/09 Eventuelt:


Oddbjørn Sørmoen informerte om eventuell tur til London. Vi tar ikke stilling til om vi kan reise i år ennå, men avventer for å se størrelsen på budsjettet.

Sak 07/09 Orienteringssaker


1. Møte i Karasjok. Det legges opp til reise til Karasjok for å møte representanter fra Sametinget. I etterkant av møtet er de aktuelle datoene endret til 15.-16. april. Nærmere informasjon om turen sendes på e-post til medlemmene. 
2. Rapport angående åpning av graver på Svalbard.