Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger, 20.november 2009

Sted: Prinsens gate 18, varighet 10:00-15:00

Tilstede: Oddbjørn Sørmoen, Anne-Karin Hufthammer, Jon Kyllingstad, Åge Wifstad, Ingrid Sommerseth, Hallvard Fossheim, Finn Ørnulf Winther, Patricia Ann Melsom.

Fra sekretariatet: Lise Ekern (referent)

Fraværende: Ingegerd Holand, Marit Anne Hauan, Helene Ingierd

Internseminar:

Foredrag ved Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Han snakket blant annet om at jødedommen er en veldig juridisk tro – den har et sett av regler som den troende må forholde seg til. Egne begravelsesregler gjelder for hvordan man behandler de døde. Jødedommen legger mest vekt på livet, man vet ikke hva som skjer etter døden. Mennesket er hellig. Sjelen blir ikke borte med mennesket som dør. Den fysiske kroppen er vertskap for sjelen. Skallet av kroppen til et menneske som er død, må behandles med respekt. Kroppen etter døden skal ikke brukes til noe – HVIS det ikke er til nytte for noe f. eks. for et annet levende menneske. Rabbineren må godkjenne hvis en troende vil donere kroppen/organer til forskning. Forskerne må behandle liket på en riktig religiøs måte. Obduksjon kan også tillates på samme vis.
Det er ikke lov å flytte lik som er begravd. Det er ikke tillatt etter begravelsesreglene å røre skjelettrester. Jødene må ikke gjenbegrave de døde i sitt eget land.

Dette foredraget er det første i rekken av flere. Det var enighet i komiteen med å invitere inn andre trossamfunn etter hvert for å bli kjent med ulike syn på behandling av skjelettrester/lik.
-------------------------------------------------------------------
Konstituering av møtet; godkjenning av innkalling og dagsorden. Vurdering av habilitet. Anne-Karin Hufthammer sa seg inhabil ift. Sak 17.

Sak 16/09 Orientering fra sekretariatet

Helene Ingierd går ut i permisjon januar 2010. Etter henne overtar Espen Gamlund. Han begynner i stillingen medio desember 2009.

Sak 17/09 Søknad om tillatelse til å analysere 12 individer fra Olavskirken


Oddbjørn Sørmoen innledet. Vårt utvalg behandlet del en av dette prosjektet 20. november 2008. Denne søknaden gjelder del to av samme prosjekt.  Søkeren Stian Hamre arbeider på et dr.gradsprosjket som går ut på å studere gravskikker i middelalderen. Det skal tas DNA analyser av skjelettmateriale fra tidligere graver i Olavskirken i Trondheim, for å undersøke om det kan påvises familieområder på gravplassene, slik den aktuelle lovgivningen tilsa
I diskusjonen ble det vektlagt at omfanget av analysene og tap av materiale er vesentlige faktorer. Det dreier seg i dette tilfellet om svært små utboringer. Komiteen ønsker mer begrunnelse for hvorfor dette ønskes gjort, dvs. en etisk vurdering av prosjektet sett i lys av tap av sjeldent forskningsmateriale. Man er usikker på om DNA prøvene vil gi svaret.
Konklusjon: Søker kontaktes pr. telefon av Oddbjørn Sørmoen for å få hjelp til å lage en søknad som er bedre etisk fundert. Han skal få de rådene han trenger. Videre saksbehandling gjøres på e-post mellom medlemmene.

Sak 18/09 Egenevaluering


Oddbjørn Sørmoen innledet. Kunnskapsdepartementet har i brev fra 7. mai 2009 bedt om en vurdering av virksomheten og en spesiell vurdering av mandatet og organisatorisk tilknytning. Det er laget et utkast til svar som ble diskutert i møtet.
Det er et ønske om å utvide mandatet, det bør utformes mer konkret (ikke bare opplyse og rådgi), men tilrå. Det ble en diskusjon om utvalget skal mene noe om utstillinger av skjelettmateriale, og om dette ev. skal inn i mandatet.
Andre kommentarer:
- NESH retningslinjer i parentes - § 22 skal også med (side 3)
- si noe om at utvalget skal være pådrivere for å lage retningslinjer
- utvalget skal ikke be om en egen sekretariatsleder
- utvalget ønsker å bli mer synlige og mene noe om utstillinger, gjenbegravning m.m. Man ønsker å finne måter å gjøre dette på; debatt, kronikker, seminarer
Konklusjon: Oddbjørn Sørmoen og Helene Ingierd retter opp utkastet og sender på sirk. på e-post til medlemmene.

Sak 19/09 Seminar


Oddbjørn Sørmoen innledet. Det skal holdes et faglig seminar i 2010. Det er laget et utkast til program.
Målgruppe: Forskere og forvaltning


Mål: Dels å gjøre utvalget og dets arbeid kjent blant forskere og dels å øke egenkompetansen til utvalget. Foredragene og diskusjonene tenkes utgitt som en ressurspublikasjon for forskere og andre som er opptatt av problemstillingene.
Tidspunkt: uke 42


Sted: Vi har flere gode alternativer, men ved bestemmelse av sted er det er viktig at det tas hensyn til reisetid og kostnader slik at flest mulig kan være med. Bestemmes etter at man har fått innspill fra medlemmene om hvem målgruppene er, og hvor i landet de befinner seg.


Etter diskusjon om ulike vinklinger/innhold på seminaret samlet utvalget seg om dette:
- et internasjonalt perspektiv tatt over i norske forhold
- nytteverdien av kunnskapen man får ved å forske på skjelettmateriale satt opp mot forvaltningen av et materiale som blir brukt opp
- Etiske hensyn som forskere må ta hensyn til

Det er ønskelig at problemstillingene får en bred presentasjon og er aktuelle for et bredt fagspekter og ikke blir et spesifikt samisk anliggende. Det samiske vil sannsynligvis dukke opp, fordi det er viktig, men det bør ikke være et eget foredrag om dette.
I England har English Heritage gjort en undersøkelse om holdningen til menneskelige levninger. Oddbjørn Sørmoen avventer resultatet av denne undersøkelsen før utvalget tar stilling til en eventuell lignende undersøkelse i Norge (ev. knytte seg opp mot Omnibus med noen få spørsmål).
Lovverk skal ikke ha for mye fokus i seminaret.
Erica Hagelberg foreslås som navn – hun er forsker med erfaring fra DNA- analyser på skjelettmateriale.
Konklusjon: Programforslaget justeres og følges opp av Helene Ingierd og vikaren Espen Gamli. Lise Ekern sender e-post til utvalgets medlemmer om deres lister på aktuelle miljøer til seminaret.

Sak 20/09 Godkjenning av referat


Referatet ble godkjent uten endringer.

Sak 21/09 Eventuelt


Det kom opp spørsmål om de medlemmene som er valgt for to år, skal fortsette eller ikke.
Konklusjon: Sekretæren i utvalget skal gjøre en henvendelse til Kunnskapsdepartementet.

Sak 22/09 Orienteringssaker


Ingen saker.