Hopp til hovedinnhold

Referat fra møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 20. november 2008

 

Oslo 21.11.2008

 

 

Referanse: 2008-D-HCI

Referat fra  
møte torsdag 20 november 2008


Sted: Prinsens gate 18, klokken 10:00-15:00

Tilstede: Oddbjørn Sørmoen, Jon Kyllingstad, Åge Wifstad, Ingrid Sommerseth, Ingegerd Holand, Finn Ørulf Winther

Fra sekretariatet: Helene Ingierd (referent)

Meldte frafall: Anne Karin Hufthammer, Hallvard Fossheim, Marit Anne Hauan

Konstituering av møtet, godkjenning av innkalling og dagsorden. Vurdering

av habilitet. Det ble meldt om en sak til eventuelt.

Sak 14/08       Orientering fra sekretariatet

 

Sak 15/08       Regional Differences in early medieval burial practices in Norway: an osteoarchaelogical approach

                        Ingrid Sommerseth innledet. Henvendelsen gjelder en søknad om tillatelse til å undersøke humant skjelettmateriale i forbindelse med en PhD ved CMS, UiB. Stipendiaten ønsker å undersøke skjelettmateriale fra fire middelalderkirkegårder: Mariakirken i Bergen, Olavskirken i Trondheim, Peterskirken i Tønsberg og Hamarkatedralen. Undersøkelsene tar sikte på å si hvordan gravpraksis i tidlig middelalder fulgte det gjeldende lovverket i ulike lovregioner, og hvordan gravbestemmelsene i lovregionene påvirket den lokale gravskikken. Skjelettmaterialet er svært omfattende, og søkeren har ikke full oversikt over hvilke individer som skal inkluderes, og det bes derfor om en generell tilgang til å undersøke menneskelige levninger fra de nevnte gravplasser. Undersøkelsen vil bestå i en morfologisk eksaminasjon av skjelettene og en røntgenologisk undersøkelse av ett leggbein fra hvert individ. Søkeren opplyser om at han vil vurdere bruk av molekylære undersøkelser, og at han eventuelt vil søke spesifikt om dette senere dersom det blir nødvendig. 

                                    Dette er et prosjekt som er godt faglig forankret, og utvalget mente at prosjektet vil bidra til viktig kunnskap om tidlig kristen gravpraksis i Norge. Det menneskelige materialet er svært gammelt, og er allerede tatt opp fra sin opprinnelige kontekst fra kirkegårdene. Det synes ikke å være grunnlag for å tro at materialet vil forringes eller ødelegges av undersøkelsene, og det er også slik at det er et stort materiale å ta av. Utvalget vil likevel be søker om å avklare om det er snakk om å destruere store mengder materiale. Dersom en slik eventuell ødeleggelse skal være legitim, må søker sannsynliggjøre at prosjektet kan gjennomføres. I den forbindelse hadde utvalget to bemerkninger: For det første ble det påpekt at dette er et meget ambisiøst prosjekt fordi skjelettmaterialet er så stort, og at dette kan være uheldig i forhold til gjennomføringsevnen. For det andre mente utvalget at del 2 av undersøkelsen: de molekylære undersøkelsene, som kanskje vil gjennomføres på et senere tidspunkt, er for snevert beskrevet i søknaden. Det ble understreket at utvalget på det nåværende tidspunkt derfor bare kan ta stilling til del 1 av undersøkelsene.

                                    Skjelettutvalget diskuterte også bruken av begrepet ”etnisk gruppe” og søkerens inkludering av denne variabelen. Bruken av begrepet er ikke nødvendigvis forskningsetisk problematisk, men det ble påpekt at man bør vare varsom med hvordan begrepet defineres, både i forhold til vitenskapelig holdbarhet, og fordi man kan stå i fare for å opprettholde fordommer og stigmatisere grupper i samfunnet.

                                    Vedtak: Sekretariatsleder utarbeider et svarbrev som sendes på sirkulasjon til utvalget.

                                    Sakspapir: Henvendelse fra Stian Hamre med vedlegg, notat fra Ingrid Sommerseth   

 

Sak 16/08       Julia Pastrana

                        Jon Kyllingstad innledet. Skjelettutvalget mottok i april i år en henvendelse fra Laura Barabata Anderson, som stiller utvalget en rekke spørsmål vedrørende oppbevaringen av, og eventuell forskning på levningene til Julia Pastrana. Utvalget har besluttet å svare på de spørsmål utvalget mener det er naturlig at det tas stilling til, gitt mandatet. Mange av spørsmålene reiser større prinsipielle spørsmål som angår utvalgets arbeid, og som vi skal arbeide videre med, blant annet i arbeidet med utviklingen av egne etiske retningslinjer.

                                    Vedtak: Sekretariatsleder skriver svarbrev, med utgangspunkt i notatet til Jon Kyllingstad og diskusjonen i utvalget. Svarbrevet sendes på sirkulasjon til medlemmene.

                                    Sakspapir: Henvendelse fra Laura Barbata Anderson, notat fra Jon Kyllingstad       

 

Sak 17/08       Proposal and request for access to human remains at the Bergen Museum

                        Oddbjørn Sørmoen innledet. Henvendelsen er fra Dr. Alexis Dolphin ved the University of Western Ontario, Canada. Søknaden gjelder et forskningsprosjekt som skal utvikle metoder for bedre å forstå helsen til mor og barn, diett og næring i Bergen i middelalderen. Resultatene vil sammenliknes og utfylle forskning i andre områder. Fokuset er på tenner, fordi de utvikler seg fra fosterets 14. uke til 12 års alder. Ved hjelp av kjemisk og histologisk analyse av tenner fra individer, vil man kunne bestemme barns kosthold og matens næringsinnhold, tidspunkt for barns avvenning, stressnivået i deres liv, samt å finne individenes geografiske forflytninger fra barndom til voksen alder. Metoden medfører at tennene deles i to, hvorav den ene halvdelen benyttes, slik at resten av tannen kan være gjenstand for forskning i fremtiden. Søker antyder at hun vil benytte materiale fra 27 individer fra samlingen i Bergen, men sier samtidig at hun vil vurdere å inkludere flere individer for å få et bedre grunnlag til å vurdere hele populasjonen.

                                    Utvalget mente at dette er et solid prosjekt, og at søker har en meget god faglig bakgrunn. Det er imidlertid noe uklart for utvalget om hvor mye av materialet som faktisk vil destrueres og om søker virkelig vil ha grunnlag for å komme frem til det hun ønsker med materialet hun ber om å få undersøke. Forskningsmaterialet er relativt unikt, og det vil delvis bli destruert. Destruksjon av menneskelig materiale kan være etisk problematisk, både med tanke på respekten for menneskeverdet og fordi man dermed blokkerer for videre forskning senere. Destruksjonen av materialet må veies opp mot verdien av forskningsresultatene. Det er også et spørsmål om undersøkelsene kan utføres om noen år uten destruksjon av materialet. I dette tilfellet mente utvalget at prosjektet har verdi, men stilte seg tvilende til om søker har et tilstrekkelig stort antall individer for å kunne gjennomføre prosjektet (på grunnlag av søkerens egne opplysninger). Forsker må sannsynliggjøre dette på en bedre måte for at prosjektet skal kunne tilrådes. Utvalget reiste også spørsmål om den planlagte transporten ut av landet for undersøkelser i forhold til sikkerhetsrisikoen.

Vedtak: Sekretariatsleder tar kontakt med søker på e-post for å høre om antall individer som skal undersøkes er tilstrekkelig. Svarbrev utarbeides etter dette, og sendes på sirkulasjon til utvalgets medlemmer.

Sakspapir: Henvendelse fra Alexis Dolphin, notat fra Oddbjørn Sørmoen

 

Sak 18/08       Godkjenning av referat

                        Referatet ble godkjent uten endringer

                                    Sakspapir: Utkast til referat

 

Sak 19/08       Eventuelt

                        Helene Ingierd reiste spørsmål knyttet til oversettelse av informasjon om Skjelettutvalget til engelsk, forslag til en kortversjon av utvalgets navn på engelsk, og om vi skal besvare henvendelser på engelsk. Bakgrunnen er at vi ser et behov for at informasjonen om utvalget er tilgjengelig på engelsk, og at vi har et mer anvendelig navn ved presentasjon av utvalget på engelsk.

                                    Vedtak: I første omgang bes medlemmene om å lese den eksisterende teksten om Skjelettutvalget på hjemmesidene til de forskningsetiske komiteene, og gi sekretariatsleder tilbakemelding. Utvalget er også enige om at vi besvarer henvendelser på engelsk der det er naturlig.

 

Sak 20/08       Orienteringssaker

1.      Brev fra Helsedirektoratet. Helene Ingierd informerte om brev fra Helsedirektoratet, datert 25.9. 2008, vedrørende spørsmål om en avklaring av Skjelettutvalgets mandat, og mer bestemt utvalgets forhold til biobankloven og REK. Det er, ifølge Helsedirektoratet, opp til NEM å avgjøre om prosjekter som faller inn under biobankens bestemmelser også skal godkjennes av Skjelettutvalget.

2.      Etiske retningslinjer. Arbeidet så langt har avdekket at det er flere prinsipielle spørsmål vedrørende retningslinjenes funksjon og rolle som utvalget bør avklare. Det gjelder både forholdet til NESH’ retningslinjer, og spørsmål om hva som skal reguleres. Det er mange menneskelige levninger som per i dag ikke har en rettslig beskyttelse. Det ble foreslått å invitere Berit Sellevold (NIKU) for å orientere mer om dette.  

3.      Skjema. Målet er at skjemaet skal være klart til å legges ut på hjemmesidene til De forskningsetiske komiteer 16. februar 2009. Det vil bli sendt ut til medlemmene for kommentarer før det.

4.      Møte i Karasjok med representanter for Sametinget? Muligheten for å ha et slikt møte 19.-20. januar 2009 undersøkes av sekretariatsleder. Det ble påpekt at vi først bør undersøke om avdelingsdirektør Audhild Schanche ved Sametinget har mulighet til å delta på en av de aktuelle datoene, da hun har vært svært sentral i arbeid rundt forskning på og forvaltning av skjelettmateriale fra samiske graver.