Sentralt rammeverk for forskningsetikk i Europa i ny versjon

Europeiske retningslinjer for forskningsintegritet fra All European Academies, ALLEA, har kommet i revidert versjon.

Retningslinjene er blant annet innlemmet i EUs rammeprogram for forskning, Horisont Europa, og alle EU-finansierte prosjekter må dermed referere til dette dokumentet i sine søknader.

– Dette er det viktigste europeiske rammeverket for forskningsetikk i Europa, og det har derfor vært viktig for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) å bidra i prosessen, sier Helene Ingierd, direktør i FEK.

Les FEKs innspill her: Comments on the review of the ALLEA code

ALLEA signaliserte tidlig at de ville legge opp til en runde med mindre endringer. Begrunnelsen er at det er viktig med en viss kontinuitet for å sikre gjenkjennelse og legitimitet. De forskningsetiske prinsippene som formuleres står dermed i hovedsak fast, samtidig reflekterer retningslinjene viktige endringer i forskningen siden siste oppdatering i 2017.

– Blant annet vises det til fenomener som påvirker forskningspraksis og forskningssystemet, slik som åpen vitenskap, nye kriterier for evalueringer, GDPR, brukermedvirkning og kunstig intelligens. Jeg mener det er spesielt viktig at retningslinjene fremhever betydningen av en god kultur for å fremme god og etisk forskningspraksis, fortsetter Ingierd.

Hun mener det også er helt vesentlig at dokumentet så tydelig anerkjenner at flere aktører i forskningssystemet har et ansvar for å sikre etterlevelse av forskningsetikken.

– I lys av den forverrede globale sikkerhetssituasjonen og trusler mot sikkerheten, er det dessuten viktig at retningslinjene samtidig anerkjenner betydningen av samarbeid og ikke-diskriminering.

Ingierd forklarer at ALLEAs retningslinjer utdypes av de nasjonale forskningsetiske retningslinjene.

– Dette dokumentet er spesielt viktig i internasjonale og tverrfaglige prosjekter. I Norge har vi nasjonale fagspesifikke og områdespesifikke retningslinjer, utarbeidet av forskersamfunnet selv, slik de er representert i våre faglig uavhengige komiteer. De utdyper det europeiske rammeverket, og er et nødvendig supplement når forskningsetiske vurderinger skal gjøres.

Berømmer arbeidet

FEK utarbeidet et eget innspill til ALLEA. Dette ble sendt som vedlegg til et samlet innspill fra ENRIO, det europeiske nettverket for forskningsintegritet, der FEK er medlem. Ingierd sitter i ENRIOs styre og deltok også ENRIOs arbeidsgruppe som fikk til oppgave å sende et samlet innspill fra ENRIOs medlemmer. Alle innspill er kommentert av revisjonskomiteen.

– Jeg vil berømme arbeidsgruppen i ALLEA for en grundig og åpen prosess. Nå er det viktig at dokumentet blir kjent og diskuteres i forskermiljøene, sier Ingierd.