Nyheter

Her finner du nyheter om oss og våre arrangementer.

For flere nyheter, se Magasinet Forskningsetikk, vårt redaksjonelt uavhengige fagblad. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev

Lager veileder for håndtering av saker

«Institusjonene har et ansvar for å ta opp alle problemstillinger som måtte oppstå, også slike som til vanlig ikke regnes som uredelighetssaker», heter det i forarbeidene til forskningsetikkloven. Men hvordan skille de ulike sakene og håndtere dem på best mulig måte?

Ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Statens Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (SSA-F) er nå oppdatert og inkludert i DFØs portefølje. Den nye versjonen viser tydelig til kravet om å følge forskningsetiske retningslinjer og ivareta akademisk frihet.

Forskningsintegritet i en ulik verden

Sosial rettferdighet er uvegerlig knyttet til forskningsintegritet, men rettferdig fordeling er ikke tilstrekkelig. Urettferdigheten som er begått i fortiden krever også gjenopprettende rettferdighet, mener professor Thuli Madonsela, en av hovedtalerne under verdenskonferansen for forskningsintegritet (WCRI) i Sør-Afrika.

Thuli Madonsela holder foredrag på verdenskonferansen i Sør-Afrika

Årskonferansen 2022: "Historietime" for nye medlemmer

Nye og gjenvalgte medlemmer fikk både et historisk tilbakeblikk og en introduksjon til to temaer som blir særlig sentrale for komiteer og utvalg i år under Årskonferansen for De nasjonale forskningsetiske komiteene 7. mars.

Ber forskere engasjere seg i standardavtalen

– Standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag er viktig fordi den markerer en grense mellom oppdragsforskning som skal skje i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, og konsulentoppdrag.

Helene Ingierd

– Takk for all tiden dere har brukt på forskningsetikk!

– Vi har vært heldige som har hatt fem så dyktige og dedikerte fagpersoner, som har bidratt sterkt til at komiteene har markert seg overfor forskere og forskningsinstitusjoner, andre aktører og i offentligheten disse årene, sa FEK-direktør Helene Ingierd, da hun takket av komité- og utvalgsledere på tampen av 2021.

Helene Ingierd taler til ledere av komiteer og utvalg i De nasjonale forskningsetiske komiteene

Nye retningslinjer på plass

– Et fantastisk engasjement i forskerfellesskapet, sier leder Elisabeth Staksrud i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Vi avslutter på Facebook

Etter en grundig vurdering, og i lys av Datatilsynets rapport, avslutter De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) sin tilstedeværelse på Facebook.

et tommelikon som peker nedover

Personvern er en viktig del av forskningsetikken

Det er ikke sikkert et prosjekt er forskningsetisk forsvarlig, selv om loven er fulgt. Dette var et av temaene under åpent møte om personvern og forskningsetikk. Det ble også opphetet debatt rundt smittesporingsappen. 

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Lovtolkning, pandemi og genetikk skapte engasjement

Hva er innenfor helseforskningslovens virkeområde? Og hvilke forskningsetiske utfordringer følger av genetikkens muligheter? Dette var temaer under Storfellesmøtet 2021. FHI-direktør Camilla Stoltenberg fortalte om erfaringer fra pandemien. Hun mener systemet ikke har gitt mulighet til nødvendige studier.

Grete Dyb (NEM) og Camilla Stoltenberg (FHI)

Høring: Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) ønsker innspill til Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger. Alle kan avgi høringssvar. Høringssvar er offentlige og vil publiseres på våre nettsider. Høringen er nå avsluttet.

Ny strategi på plass

Internasjonalt samarbeid, forsking på tvers av sektorar og det forskingsetiske ansvaret til aktørar som ikkje er omfatta av forskingsetikklova. Desse er sentrale punkt i den nye strategien til De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Stor aktivitet i korona-året 2020

I dag kom De nasjonale forskningsetiske komiteenes årsrapport for 2020. Korona har preget virksomheten, men det har likevel vært stor aktivitet, og måloppnåelsen er god, sier direktør Helene Ingierd.

Direktør Helene Ingierd

Kronikk: Når etikken settes på prøve

Korona har satt forskningsetiske prinsipper under press, men er dette tiden for å revurdere vårt etiske rammeverk? (Publisert i Morgenbladet 14. februar.)

OECD ser på forskningsintegritet globalt

Hvordan fremme åpenhet i hele forskningssystemet? Hvordan håndtere interessekonflikter i internasjonale samarbeid? Det er blant spørsmålene i OECD-prosjektet "Research norms, standards and integrity".  

Tildelingsbrev for 2021

Dette er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til De nasjonale forskningsetiske komiteene. Brevet gir en overordnet, men ikke uttømmende oversikt over FEKs oppgaver.

Ny podkast: Er vin sunt?

Vi gir tips til hvordan du kan undersøke hva som ligger bak en nyhetsartikkel om forskning, og hvordan du kan vurdere en vitenskapelig artikkel.

Ser samanheng mellom arbeidsmiljø og brot på god skikk

Forskarar som har observert brot på god forskingspraksis, svarar meir negativt på spørsmål om eiga arbeidsmiljø. Det viser nye funn frå forskingsprosjektet Research Integrity in Norway (RINO), som blei lagt fram fredag under Lederforum for forskningsetikk.

Lederforum for forskningsetikk 2020: Fra brudd til integritet

Kulturbygging var et sentralt stikkord under Lederforum for forskningsetikk fredag. – Målet vårt er å gå fra fokus på brudd til fokus på integritet, og fra avkryssing til kultur, sa UiO-rektor Svein Stølen. ISF-direktør Tanja Storsul trakk frem samarbeid som deres viktigste forskningsetiske tiltak.

Innledere under Lederforum for forskningsetikk 2020, Klaus Mohn, Helene Ingierd, Svein Stølen, Vidar Enebakk, Heidi Ormstad og Ragna Aarli.

Ny rapport om stordata

- Som rapporten så så godt sier det: bruk av stordata kan også være med og endre vår forståelse av hva som er forskning, sa data scientist Robindra Prabhu ved lansering av rapporten.

Omslag rapporten stordta i forskning - store muligheter store utfordringer. Bilde av jente med ansiktsgjenkjennings-streker i fjeset

Retningslinjer ute på høring

Har du meninger om hvordan forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag og humaniora bør være?  Da har du muligheten nå.  

Bli med på vår jubileumsuke 12.-16. oktober

I år er det 30 år siden De nasjonale forskningsetiske komiteene så dagens lys, og både samfunnet, forskningsetikken og komiteene har vært gjennom store endringer. Vi markerer med en rekke digitale arrangementer der vi blant annet spør: Hvordan vet vi hva som er etisk riktig? Hvordan påvirker stordata forskningsetikken? Bør man tilbakeføre menneskelige levninger? Meld deg på nå!

Fyrverkeri

Om de nye nettsidene

Sidene er bygget opp rundt komiteer og utvalg, samt deres retningslinjer for de respektive fagområdene. I tillegg finner du fagartikler fra Forskningsetisk bibliotek (FBIB) og nyheter om oss og fra Magasinet Forskningsetikk.

Vi er tilgjengelige, også på hjemmekontor

Som følge av myndighetenes anbefalinger, er kontoret til De nasjonale forskningsetiske komiteene redusert bemannet for tiden. Det betyr at vi ikke alltid besvarer kontortelefonene. Men du kan fortsatt nå oss per mobiltelefon og e-post.

Forskningsetikk for oppdragsforskning

Alle de generelle forskningsetiske prinsippene, slik det er nedfelt i forskningsetikkloven og i retningslinjene fra de forskningsetiske komiteene (...) gjelder selvsagt også for oppdragsforskning (...). I denne artikkelen tar vi for oss oppdragsforskningen spesielt, og peker på områder der oppdragsforskningen kan stå overfor særskilte forskningsetiske utfordringer, eller der det kreves særskilte forskningsetisk hensyn, skriver Lars Holden og Tone Fløtten i denne artikkelen.

– Forskningsetikken er særlig viktig nå

– Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit til forskningen, og er derfor kanskje særlig viktig i en tid som nå, med reell usikkerhet og stort behov for kunnskap vi kan stole på, sier fungerende direktør Helene Ingierd i De nasjonale forskningsetiske komiteene.