Om Skjelettutvalget

Skjelettutvalget er et faglig uavhengig og tverrfaglig utvalg i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Om skjelettutvalget

Skjelettutvalget kan bistå med veiledning og råd til forskere, fagpersoner, institusjoner og myndigheter om forskningsetiske spørsmål knyttet til forskning på menneskelige levninger.

Utvalget utarbeider og reviderer veiledere og bidrar med opplæring, undervisning og formidling om forskningsetiske spørsmål relatert til forskning på menneskelige levninger.

Bakgrunn for opprettelsen av utvalget

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) ble opprettet i 2008 av Utdannings- og ForskningsdepartementetKunnskapsdepartementet etter forslag fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og kollegiet ved Universitetet i Oslo. Utvalget ble lagt til NESH som et underutvalg, men er fra november 2021 et tverrfaglig utvalg i FEK.

Behovet for å opprette en uavhengig nasjonal komité ble tydelig i forbindelse med Universitetet i Oslos arbeid omkring oppbevaring og forskning på samisk materiale ved Dde Schreinerske samlinger ved UiO, samt krav om tilbakeføring av deler av dette materialet.

Sammensetning og oppnevning

Utvalget består av ti medlemmer, samt én vararepresentant. Ni av medlemmene er vitenskapelig fagkyndige fra relevante fagområder. For å sikre bredde og tverrfaglighet er tre av medlemmene fra henholdsvis Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Ett av medlemmene har bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. I tillegg har utvalget en lekrepresentant.

Medlemmene oppnevnes av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Retningslinjer

I 2013 gav Skjelettutvalget ut Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger. I 2018 ble tittel endret til Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger. I tillegg ga utvalget samme år ut Veileder ved funn av menneskelige levninger.

I sitt arbeid tar utvalget hensyn til etiske retningslinjer utarbeidet av nasjonale. og internasjonale organer, i tillegg til bestemmelser nedfelt i eksisterende lovverk, som kulturminneloven og gravferdsloven, samt konvensjoner Norge har sluttet seg til. 

Mandat

Mandatet for Skjelettutvalget er gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), ettersom utvalget tidligere var et underutvalg av NESH. Mandatet ble sist revidert i oktober 2019.

  1. Utvalget er et fagorgan tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). 
  2. Mandatet gis av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og utvalget er faglig uavhengig. NESH oppnevner også medlemmene, inkludert leder og nestleder. [Dette punktet ble endret i desember 2021. Se Sammensetning og oppnevning]
  3. Utvalget er rådgivende og skal bidra til å fremme etisk god og ansvarlig forskning på menneskelige levninger.  
  4. Utvalget skal gi råd og veiledning, i dialog med institusjoner og enkeltforskere, i forskningsetiske spørsmål relatert til forskning på menneskelige levninger. Utvalget skal behandle enkeltsaker i utvalgsmøter. Utvalget skal også utarbeide og revidere veiledere og bidra med opplæring, undervisning og formidling på feltet. 
  5. Utvalget kan behandle og gi råd om forskningsprosjekter, undervisning, formidling, utstillinger, repatriering, samt håndtering av menneskelige levninger i forvaltningen og i arkeologiske utgravninger. Kriteriet er at sakene omfatter forskningsrelatert håndtering av menneskelige levninger.  
  6. Menneskelige levninger skal her forstås som skjeletter, deler av skjeletter, og annet menneskelig biologisk materiale fra avdøde personer. Det kan dreie seg om levninger ved offentlige museer og andre samlinger av kulturhistorisk betydning, levninger fra arkeologiske utgravninger, eller levninger som aldri har vært i jorden, for eksempel fra kister og sarkofager. 
  7. Utvalget skal arbeide etter anerkjente forskningsetiske normer, slik det blant annet er nedfelt i forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av nasjonale og internasjonale organer. International Council of Museums (ICOM) sin Code of Ethics for Museums tas også hensyn til i utvalgets arbeid. 
  8. Utvalget skal arbeide etter lovverk, som kulturminnelovensvalbardmiljøloven og gravferdsloven, samt konvensjoner Norge har sluttet seg til, som ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (Genève 1989), Europarådets konvensjon om vern av den arkeologiske kulturarven (Valletta 1992) og Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter (Strasbourg 1995). 
  9. Utvalget skal ha ti medlemmer, samt én vararepresentant. Ni av medlemmene skal være vitenskapelig fagkyndige fra relevante fagområder. For å sikre bredde og tverrfaglighet skal tre av medlemmene være fra henholdsvis Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Ett av medlemmene skal ha bakgrunn i forskning innen samisk kultur og samfunn. I tillegg skal utvalget ha en lekrepresentant. Medlemmene skal oppnevnes for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse i én periode. Medlemmene får godtgjørelse etter satser for statlige utvalg.