Personvernombod

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane har eit eige personvernombod, i tråd med krava for offentlege myndigheiter. Vårt personvernombod er Ingrid Torp.

Dersom du har spørsmål om vår handsaming av personopplysningar, hovudsakeleg opplysningar om deg sjølve, kan du kontakte personvernombodet. Det kan til dømes vera spørsmål om innsyn i eigne personopplysningar behandla av Dei nasjonale forskingsetiske komiteane. Les òg personvernfråsegna vår.

Kontakt personvernombodet vårt per e-post:
personvernombud@forskningsetikk.no

Eller per post:
Dei nasjonale forskingsetiske komiteane v/personvernombodet
Kongens gate 14
0153 Oslo

Har du generelle spørsmål om personvern og rettane dine, kan du kontakta Datatilsynet.