Omslaget til Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Retningslinjer, NENT

Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, 2016. 2. utgave.

Denne publikasjonen finner du også som en egen side her

Disse forskningsetiske retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i 2007 og omarbeidet i 2015. Retningslinjene er supplerende til eksisterende internasjonale forskningsetiske retningslinjer. I tverrfaglige prosjekter som inkluderer for eksempel humanmedisin eller samfunnsvitenskap, skal de forskningsetiske retningslinjene som gjelder for disse områdene, også følges.

Forskningsutførende institusjoner har ansvar for å påse at retningslinjene blir implementert og fulgt innenfor deres forskningsmiljøer, og at de formidler dem rutinemessig til de ansatte og til studentene. Institusjonene bør etablere rutiner for å forebygge og håndtere vitenskapelig uredelighet. Institusjonene bør også ha mekanismer for å kunne ta opp og håndtere mulige forskningsetiske konflikter og tvilsspørsmål.