Omslag av Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora

Retningslinjer, NESH

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora

Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Ny utgave 2021, oppdatert 2023.

978-82-7682-112-3

Denne publikasjonen finner du også som en egen side her.

Den nasjonale forskningsetiske komité samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) er et uavhengig og rådgivende organ, som har ansvar for å utarbeide nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Den første utgaven av NESHs retningslinjer ble utgitt i 1993, og de har kommet i reviderte utgaver i 1999, 2006 og 2016. For mer om NESH og retningslinjene, se vedlegg.

I denne utgaven har NESH valgt å fremheve og tydeliggjøre de grunnleggende forskningsetiske normene. Formålet er å fremheve NESHs retningslinjer som en selvstendig kilde til forskningsetisk refleksjon og kontinuering diskusjon i forskerfellesskapet. NESH har også presisert hvordan forskning i økende grad er under press, og hvordan ulike aktører som oppdragsgivere, finansiører og samarbeidspartnere har medansvar for å ivareta forskningsetikken. Videre er skillet mellom etikk og juss presisert for å tydeliggjøre grenseflatene mot henholdsvis gransking av vitenskapelig uredelighet og krav om rettsgrunnlag ved behandling av personopplysninger.

Punkt 15–18 i NESHs retningslinjer ble revidert høsten 2023 for å tydeliggjøre forskjellen mellom forskningsetikk og det juridiske personvernlovverket. Arbeidet skjedde i nær dialog med Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som parallelt reviderte sine veiledere og maler for informasjonsskriv og behandlingsgrunnlag.