– Forskningsetikken er særlig viktig nå

– Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit til forskningen, og er derfor kanskje særlig viktig i en tid som nå, med reell usikkerhet og stort behov for kunnskap vi kan stole på, sier fungerende direktør Helene Ingierd i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

– Det er vesentlig at forskningsetikken ikke fremstilles som en brems for forskningen og en barriere som må overvinnes; vel så mye handler forskningsetikken om å legge til rette for etisk god og ansvarlig forskning som kan ha stor nytteverdi for individer og samfunn. 

– Kan det tenkes unntak fra forskningsetikken i en slik situasjon, for eksempel for å gjennomføre forskning som haster?

– Det finnes unntak fra sentrale forskningsetiske krav, slik som kravet om informert samtykke, både i lovverket og i forskningsetikken. I forskningsetikken åpnes det for at det kan det være situasjoner der det er mulig å respektere deltakerne uten å innhente samtykke, dersom forskningen også har en nytteverdi som klart overstiger mulig risiko de utsettes for. Vi som forvalter forskningsetikken, kan legge til rette for mer effektiv saksbehandling, uten at det bør gå på bekostning av kvaliteten på de vurderingene som gjøres. REK har nå innført raskere søknadsløp for prosjekter som omhandler Covid-19, og NEM, som er klageorgan for REK, forbereder seg også på økt pågang.

– Er det en fare for at folk flest er mindre påpasselige med informasjon de gir fra seg i disse dager?

– Fordi vi står i en unntakstilstand, der folk har særlig stort behov for informasjon, er de kanskje også mer villige til å gi fra seg sensitive opplysninger. Da er det desto viktigere at det også gis god informasjon om hva dataene som avgis skal brukes til, og hvem de deles med, sier Ingierd.

– Hvordan kan forskere og institusjoner sikre gode rutiner for forskningsetikk nå når presset på raske resultater i en del tilfeller er stort?

– Forskere og forskningsinstitusjoner har et lovpålagt ansvar for at forskningen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, og institusjonene bør allerede ha slike rutiner på plass (jf. forskningsetikkloven). Og så må de selvsagt gjerne ta kontakt med oss hvis de har behov for veiledning eller rådgivning, sier Ingierd.