Barn kan samtykke til helseforskning

Ny forskrift gir barn mellom 12 og 16 år rett til selv å samtykke til deltagelse i visse forskningsprosjekter innen medisin og helse.

Forskriften, som trådte i kraft 1. juli, stiller imidlertid klare betingelser for prosjekter der barn er forskningsdeltagere. Prosjektet må, som normalt, godkjennes av regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og følge helseforskningsloven. I tillegg stiller forskriften blant annet krav om at samfunnsnytten ved prosjektet klart skal overstige ulempene det kan medføre for det enkelte barn å delta.

I tillegg må det antas at prosjektet ikke kan gjennomføres med foreldresamtykke fordi det kan avdekke opplysninger som foreldrene, eller andre med foreldreansvar, har egeninteresse i at ikke avdekkes, som opplysninger om vold eller omsorgssvikt.

Krever tilpasset informasjon

Også samtykket stiller forskriften særlige krav til:

"Informasjonen i forkant av samtykket skal skje ansikt til ansikt, være tilpasset barnets forutsetninger og mulighet til å forstå hva samtykket innebærer og omfatte hvordan barnet skal gå fram for å tilbakekalle samtykket."

Du finner hele forskriften her:

Forskrift om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning