Direktør Helene Ingierd: - Dette skal vi jobbe med i 2023

Veilederrollen og internasjonalt samarbeid er prioriterte temaer. Det kommer også flere nye ressurser for institusjonene.

Helene Ingierd

– Et overordnet mål for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er å bidra til at samfunnet har tillit til forskning. For å gjøre det, er det vesentlig å snakke med mange aktører i forskningssystemet, og å spre kunnskap til en større offentlighet om de verdier, prinsipper og normer forskningen er tuftet på.  

FEK vil stadig vektlegge dialogen med forskere og forskningsinstitusjonene for å styrke arbeidet med forskningsetikk. Vi kjenner til at det pågår mye godt arbeid ved mange institusjoner, samtidig som vi ser at det er behov for veiledning og erfaringsutveksling. Riksrevisjonenes rapport (Dokument 1 (2021 – 2022)) avdekket mangler i institusjonenes etterlevelse av de kravene som stilles i Lov om organisering av forskningsetisk arbeid.  

FEK vil våren 2023 ferdigstille en veileder til forskningsinstitusjonene om behandlingen av uredelighetssaker og håndteringen av andre forskningsetiske saker, som vi tror vil være en god ressurs for institusjonene fremover.  

Vi fortsetter også arbeidet med å oppdatere våre opplæringsressurser, med fokus på artiklene i Forskningsetisk bibliotek. Sammen skal denne artikkelsamlingen tilby en bred inngang til forskningsetikk innen alle fag. FEK vil også publisere en veileder om opplæring i forskningsetikk i 2023, som oppsummerer forskningslitteraturen på feltet og som vil gi institusjonene anbefalinger om hvordan opplæringen bør organiseres og gjennomføres.  

Også i år arrangerer vi flere møteplasser for erfaringsutveksling og faglig påfyll: 14. februar samles medlemmer i de nasjonale komiteene og utvalgene til Årskonferanse; 19. september arrangeres Forskningsetisk forum for alle de som jobber med forskningsetikk, og i slutten av året er det duket for et nytt Lederforum, som er myntet på lederne ved forskningsinstitusjonene. I tillegg planlegges et åpent møte i samarbeid med Sikt (tidl. NSD).  

Hvert år velger FEK seg ut noen temaer som komiteer, utvalg og sekretariat jobber sammen om på tvers, temaer som FEK mener det er særlig viktig å løfte. I år er disse temaene internasjonalt samarbeid og veilederrollen. Temaene og problemstillingene spenner slik sett fra den globale scenen, til det helt nære og konkrete i forskerhverdagen.  

Internasjonalt samarbeid i forskningen er aktualisert på mange måter de siste årene. Det er bred enighet om at slikt samarbeid er avgjørende for å møte vår tids store utfordringer, som bevaring av biologisk mangfold eller forebygging av nye pandemier. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press med en forverret global sikkerhetssituasjon. I et slikt landskap er det en reell risiko for at forskningen brukes som et politisk pressmiddel, og at vitenskapens grunnleggende normer om åpenhet og samarbeid settes til side. Spenninger mellom sikkerhet på den ene siden, og vitenskapens frihet, åpenhet og samarbeid, på den andre siden er tematisert på den internasjonale dagsorden, bl.a. i rapporten Integrity and security in the global research ecosystem (2022), fra OECD-GSF, der jeg bidro i en ekspertgruppe. I Norge pågår mye arbeid som setter rammer for internasjonalt forskningssamarbeid fremover. Her har FEK bidratt med innspill til endringer i eksportkontrollregleverket og i en ressursgruppe som har gitt innspill til Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid. I 2023 vil FEK fortsette med å synliggjøre problemstillinger og anbefalinger knyttet til internasjonalt samarbeid, bl.a. på Årskonferansen og gjennom rådgivende ressurser. FEK bidrar også på sentrale internasjonale møteplasser, blant annet i The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO), der jeg nylig er valgt inn i styret.  

Veilederrollen er et annet tema FEK skal jobbe spesielt med. Vi vet at veileder kan være avgjørende i det forskningsetiske arbeidet, som en god rollemodell og gjennom å kunne være den viktige personen som bidrar til bevisstgjøring om forskningsetikk. Samtidig er relasjonen mellom veileder og student kjennetegnet av en grunnleggende asymmetri, som gir opphav til egne problemstillinger. FEK ønsker å få oversikt over organiseringen av opplæringen av veiledere i forskningsetikk på institusjonene, og på sikt bidra til utviklingen av en egen opplæring til veiledere.

Vi tar gjerne imot innspill til arbeidet vårt. Og vi håper å se mange av dere på våre arrangementer i løpet av året. 

Helene Ingierd
Direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene