Faglig prioriterte temaer for 2022

Hvert år jobber De nasjonale forskningsetiske komiteene med noen utvalgte faglige temaer. I år står akademisk frihet og publiseringsetikk på agendaen. Her kan du lese mer om hvorfor temaene er valgt.

Akademisk frihet 

Betydningen av fri og uavhengig forskning står sentralt i arbeidet til De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). I løpet av de siste årene har akademisk frihet fått ny aktualitet både blant forskere og i den offentlige debatten. I tillegg til spenningen mellom institusjonell autonomi og individuell akademisk frihet, skisserer Aune-utvalget (NOU 2020:3) en rekke relevante utviklingstrekk knyttet til undergraving av demokratiet, polarisert debattklima, åpen forskning, midlertidighet, studentenes akademiske frihet og nye former for samarbeid. Regjeringen har tilsluttet seg Bonn-deklarasjonen for vitenskapelig frihet (2020), og det er nylig nedsatt et ekspertutvalg for akademisk ytringsfrihet.  
 
For FEK er det spesielt relevant å fremheve sammenhengen mellom akademisk frihet, vitenskapens frihet og forskningsetikk. Etikken er en forutsetning for akademisk frihet. Vitenskapens frihet har også en bredere betydning for samfunnet som forutsetning for et godt og velfungerende demokrati og som begrunnelse for ytringsfriheten. Folk har rett til å bli informert om vitenskapens fremgang og til å få del i dens goder. Derfor er forskningsformidling en viktig forutsetning for forskningens samfunnsoppdrag. 
 
I 2022 vil FEK løfte frem betydningen av forskningsetikk i den bredere diskusjonen og akademisk frihet, vitenskapens frihet og forskningsformidling, gjerne i form av åpne møter i samarbeid med relevante aktører. 

Publiseringsetikk 

I forskningsetikken handler publiseringsetikk om etikken knyttet til vitenskapelig publisering. Vitenskapelig publisering skal fremme kvalitet, men det er mye som tyder på at dagens publiseringssystem kan være en kilde til forskningsetiske spenninger og utfordringer.  
 
Arbeidet med forskningsetikk blir ofte knyttet til forskere og forskningsinstitusjoner, men også tidsskrifter og forlag har et ansvar for å ivareta publiseringsetikk, for eksempel knyttet til fagfellevurdering, god henvisningssikk, medforfatterskap, finansiering og interessekonflikter.  
 
Publiseringsetikk omfatter også bredere spørsmål knyttet til røvertidsskrifter, åpen publisering og ulike insentiv- og belønningssystemer knyttet til finansiering, evaluering og ansettelser.  
 
I 2022 vil løfte frem FEK sammenhengen mellom forskningsetikk og publiseringsetikk og fremheve betydningen av publiseringsetikk, gjerne i samarbeid med tidsskrifter og forlag samt andre relevante aktører.