Faglige temaer i 2024: Urfolk og nasjonale minoriteter, og KI

Målet med felles faglige temaer i De nasjonale forskningsetiske komiteene er å identifisere, opplyse om, og arbeide med aktuelle og potensielle forskningsetiske spørsmål innenfor temaer komiteer, utvalg og sekretariat anser som særlig relevante. Slik legges det også til rette for godt samarbeid på tvers av komiteer, utvalg og sekretariat.​

Kunstig intelligens 

Utviklingen av kunstig intelligens (KI) går raskt, og regjeringen satser stort på forskning på KI og digital teknologi. KI omfatter mange ulike teknologier. KI-forskningen påvirker samfunnet; forskning på, og utvikling av, KI skaper nye muligheter, men også utfordringer og usikkerhet om hvordan teknologien påvirker samfunn og natur. Samtidig påvirker KI forskningen; KI kan gi nyttige verktøy for forskningen og effektivisere forskningsprosessen, samtidig som det oppstår spørsmål om forskningens integritet og ansvar.  

De forskningsetiske spørsmålene kan sorteres i fire grupper: For det første reises spørsmål knyttet til forskningens uavhengighet og åpenhet idet svært mye av teknologiutviklingen drives frem av sterke næringsinteresser. For det andre kan KI gi muligheter og utfordringer knyttet til interne normer i forskerfellesskapet, som kvalitet og pålitelighet, medforfatterskap og kollegialitet. KI kan endre hvordan uredelige praksiser som fabrikkering og plagiat defineres og forstås, og av hva som utgjør ansvarlige praksiser, for eksempel knyttet til skriving og publisering av vitenskapelige arbeider. For det tredje reiser KI spørsmål knyttet til beskyttelse av personers integritet og menneskeverd. Koblinger mellom data fra ulike kilder kan skape utfordringer knyttet til ivaretakelsen av respekt for personer og grupper, ved å vanskeliggjøre muligheten for reelt informert samtykke og muligheten for reell anonymisering. For det fjerde oppstår spørsmål hvordan KI påvirker samfunn og natur, noe som også reiser spørsmål om hva forskere kan og bør gjøre og hvilket ansvar de har for de eventuelle konsekvensene bruken av KI får. Digitaliseringen går fort, det kan være stor usikkerhet om konsekvensene og det er kort vei mellom forskning og bruk. Dette gjør at forskningen raskere kan komme individer, grupper og samfunn til gode, men gjør oss også mer sårbare og øker risikoen for uakseptable konsekvenser. 

FEK vil løfte tematikken på faste møteplasser som Årskonferansen, Forskningsetisk forum. FEK vil også oppdatere og videreutvikle faglige ressurser, blant annet på Forskningsetisk bibliotek, der det blant annet vil publiseres en ny artikkel om kunstig intelligens. FEK vil også ta initiativ til en serie åpne møter, og ønsker å publisere en antologi om forskningsetiske dimensjoner og kunstig intelligens i kjølvannet av dette.  

Urfolk og nasjonale minoriteter 

Urfolk og nasjonale minoriteter er satt på agendaen med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Rapporten tematiserer også forskningens rolle i fornorskningsprosessen. Historisk sett har det blitt gjort grov urett mot urbefolkning og nasjonale minoriteter i forskningens navn i Norge, f.eks. ved skallemålinger og innsamling av skjelettmateriale fra samiske gravplasser. Internasjonalt er forskningsetiske spørsmål knyttet til urfolk og nasjonale minoriteter løftet frem i land som Sør-Afrika, Australia og New Zealand, som har utviklet egne retningslinjer for forsking som involverer urfolk. Den sjuende verdenskonferansen for forskningsintegritet i 2023 resulterte i The Cape Town Statement. Det pågår også en bred debatt om forskningsetisk databehandling med utgangspunkt i prinsippene FAIR og CARE.  
 
Overordnet oppstår spørsmålet om urfolk har behov for en egen forskningsetikk, gitt samers stilling som urfolk med særskilte rettigheter til bevaring og utvikling av egen kultur. Mer spesifikke forskningsetiske spørsmål som oppstår, inkluderer: Hvordan bør prinsippet om respekt for forskningsdeltakere forstås i denne konteksten, og hva slags type samtykke bør kreves for forskning med urfolk og nasjonale minoriteter? Hvordan minimere risikoen for at bruk av KI fører til diskriminering eller opprettholder og forsterker stereotypiske fremstillinger av urfolk og nasjonale minoriteter?  Hvordan ivareta både rett til selvbestemmelse og forskningens uavhengighet? Hvordan sikre åpen og rettferdig deling og bruk av forskningsdata og andre kilder?  
 
FEK vil løfte tematikken på flere arenaer, blant annet på Årskonferansen. FEK vil også oppdatere og videreutvikle faglige ressurser, blant annet på Forskningsetisk bibliotek. I tillegg jobber flere av komiteene og utvalgene med spørsmål og ressurser knyttet til tematikken.