Fjerner tellekanter

– Nå tar vi kraftige grep for å gi større tillit. Tar bort mange av tellekantene, mindre detaljstyring.

Ola Borten Moe
Ola Borten Moe la frem Utsynsmeldingen på OsloMet i dag.

Det sa Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe da han i dag la fram Utsynsmeldingen.

Mer detaljert vil regjeringen:

  • Fjerne resultatbasert uttelling på indikatorene for utvekslingsstudenter, publiseringspoeng og eksterne inntekter.
  • Erstatte indikatoren for uteksaminerte kandidater med en indikator for fullføring av studieprogrammer.
  • Videreføre indikatorene for gjennomførte studiepoeng og avlagte doktorgrader og oppjustere satsen for studiepoenguttelling.
     

Må gjøres forsvarlig

Tellekantene, eller publiseringsindikatoren, premierer vitenskapelig publisering med forskningsmidler. Indikatoren ble innført i 2006 og har skapt mye debatt. En viktig kritikk er at systemet kan øke insentivene for visse uetiske forskningspraksiser, som unødig oppdeling av forskningspubliseringer (salamisering) og uriktig tildeling av medforfatterskap (gaveforfatterskap).

De nasjonale forskningsetiske komiteene har ved flere anledninger manet til forsvarlig bruk av indikatorer, som i høringssvar om rapporten fra Ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler. Her skriver komiteene om utfordringer ved indikatoren. Samtidig blir det påpekt at:

«Mye tyder på at publiseringsindikatoren stimulerer til økt publisering, og vitenskapelig publisering er en forutsetning for åpenhet, etterprøving og kritikk. (...) Publiserings­indikatoren tjener også det formål å synliggjøre forskningsaktiviteter ved å gi dem økonomisk verdi.»

Direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene Helene Ingierd har også lenge sett de problematiske sidene ved publiseringsindikatoren.

– Flere studier påpeker at det er forskningsetiske utfordringer knyttet til økonomiske insentiver i publisering, og at det bidrar til publiseringspress og uetiske praksiser, slik som urettmessig forfatterskap. Dette kjenner vi for eksempel fra den landsomfattende surveyen, Research Integrity in Norway, som FEK var med på å gjennomføre for noen år siden.

Hun mener samtidig det er viktig å ivareta fokus på vitenskapelig publisering, nå som indikatoren forsvinner. 

– Vi i FEK har vært opptatt av at vitenskapelig publisering er en forutsetning for åpenhet og kvalitet, og vi har derfor tatt til orde for en forsvarlig bruk av indikatoren, ikke nødvendigvis å fjerne den. Vi er opptatt av at god forskning må være i fokus, fordi kvalitet i forskning er nært knyttet til forskningsetikk. Vi trenger derfor et finansieringssystem som bidrar til å styrke kvaliteten i forskningen i Norge, og som dermed også kan bidra til å legge til rette for tillit til forskningen.

Fortsatt rapportering

Borten Moe understreket i sin tale at fjerning av indikatoren, ikke betyr at publisering ikke er viktig.

– Dette er viktige mål på kvalitet som vi nå tydelig forventer at institusjonene selv tar ansvaret for å følge opp. Det betyr at vi ikke mener det er hensiktsmessig at disse målene skal nås via tellekanter, indikatorer og til dels ganske omfattende rapporteringssystem.

Vitenskapelig publisering skal fortsatt rapporteres, sa Borten Moe.

– Selv om vi blant annet fjerner den resultatbaserte uttellingen på publiseringspoeng, viderefører vi rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner. Publisert forskning vil fortsette å være et sentralt mål for kvalitet.