Ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Statens Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (SSA-F) er nå oppdatert og inkludert i DFØs portefølje. Den nye versjonen viser tydelig til kravet om å følge forskningsetiske retningslinjer og ivareta akademisk frihet.

SSA-F skal benyttes når forskning bestilles, og angir et skille mot for eksempel konsulentoppdrag.   

I avtalens kapittel 3 om partenes plikter, heter det nå i første punkt:

"Oppdraget skal gjennomføres i henhold til anerkjente forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis. Prinsippene om akademisk frihet skal legges til grunn innenfor rammene av det som er avtalt om emne og metode i denne Avtalen. Dette innebærer at Oppdragstaker ikke kan pålegges at Oppdraget fører frem til en bestemt konklusjon."

De nasjonale forskningsetiske komiteene har gitt innspill til arbeidet gjennom et felles høringssvar. Her ble også omrammingen av avtalen fremhevet som viktig. Denne delen av arbeidet er ennå ikke ferdigstilt. På DFØs nettside anskaffelser.no, står det blant annet: 

"Avtalen hørte tidligere til Kunnskapsdepartementet, og implementeringen av SSA-F i SSA-porteføljen skal bidra at avtalen blir mer kjent, og at flere velger riktig avtale for slike oppdrag. I tiden etter publisering vil vi jobbe videre med veiledninger for hele SSA-porteføljen. Veiledning, verktøy for valg av riktig avtale med mer vil publiseres på nye nettsider fortløpende."

FEK-direktør Helene Ingierd har tidligere oppfordret forskere og institusjoner til å engasjere seg i revisjonen av avtalen, ettersom den kan være et viktig verktøy for å øke bevisstheten om forskningsetikk i oppdragsforskning.