Storfellesmøtet 2022: Hvordan fungerer helseforskningsloven?

Årets Storfellesmøte tar blant annet for seg helsebegrepet - hva ligger i det? Og hvordan fungerer dagens helseforskningslovgivning?

Storfellesmøtet er et faglig forum for medlemmer og sekretariater i den nasjonale (NEM) og de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det tar opp aktuelle problemstillinger og konkrete saker til felles diskusjon. I år er møtet i Oslo, 18.-19. oktober. Helseforskningsloven står særlig sentralt på programmet. 

– Storfellesmøtet er en viktig arena for å diskutere spørsmål i fellesskap med ulike aktører. Dette er avgjørende for at vi skal jobbe sammen mot en enhetlig praksis i saksbehandlingen, sier Camilla Bø Iversen, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, som i år står bak arrangementet sammen med REK Sør-øst B.

Hun forteller at NEM er i gang med en bred evaluering av helseforskningsloven.

– På møtet får vi anlending til å diskutere noen av lovens bestemmelser med medlemmene i REK og høste av deres erfaringer.

I tillegg blir det diskusjoner om overføring av myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikt, og hva dette vil bety for REKs vurderinger. Og Helsetilsynet forteller om sitt arbeid med tilsyn knyttet til medisinsk og helsefaglig forskning. 

– I fjor kom Helsetilsynets rapport som blant annet avdekker mangler ved rutiner for oppfølging av helseforskningsprosjekter. På Storfellesmøtet får vi blant annet høre hvordan PVO og forsknignsstøtteavdelingen ved Ahus jobber for å ivareta krav fra REK i sine forskningsprosjekter, sier Bø Iversen.

For spørsmål, kontakt Camilla Bø Iversen, sekretariatsleder i NEM.