Tildelingsbrev 2022: Forventer oppfølging av Riksrevisjonens rapport

"De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) har en viktig rolle å fylle som rådgiver for forskningsmiljøene i det forskningsetiske arbeidet."

"KD viser til Dokument 1 (2021–2022) der Riksrevisjonen påpeker at de statlige universitetene og høyskolene ikke har etablert systemer som legger til rette for at alle ansatte som arbeider med forskning, får tilstrekkelig opplæring. Institusjonene har heller ikke gode nok systemer for å sikre at mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer blir oppdaget, behandlet og rapportert. Riksrevisjonen påpeker videre at det kan være ulike oppfatninger av hva som er nødvendig opplæring og god forskningsetikk.

Departementet forventer at FEK har kontakt med institusjonene og andre forskningsmiljøer for å bidra til at de både får på plass systemer for godt forskingsetisk arbeid, herunder opplæring, og bidrar til nødvendige drøftinger av hva som er god forskningsetikk."

Det fremgår av tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet til De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). 

For øvrig er FEKs samfunnsmål som før: Etisk god og ansvarlig forskning. Når det gjelder mål på brukereffektnivå, skal særlig følgende mål prioriteres, heter det: "Forskere og forskningsinstitusjoner fremmer etisk god og ansvarlig forskning".

Les hele tildelingsbrevet her: Statsbudsjettet for 2022 Tildelingsbrev for De nasjonale forskningsetiske komiteene.pdf