Årsrapport 2014

Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Last ned som pdf

Leders innledning

FEK har i løpet av året gitt betydelige bidrag til å oppfylle målsetningen om at forskning innen offentlig og privat regi skal foregå i henhold til anerkjente etiske normer og i samsvar med regelverket.

Blant FEKs viktigste produkter i 2014, helt i kjernen av vårt arbeid for overordnet måloppnåelse, vil jeg spesielt fremheve utviklingen av våre nye nettsider, publisering av generelle forskningsetiske retningslinjer og videreføringen av Forskningsetisk forum. Samtidig har mange andre små og store tiltak, fra rutinemessige og godt etablerte til nye og engangs, bidratt til en styrking av kunnskap om og bevissthet rundt forskningsetiske utfordringer.

Som leder for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er jeg totalt sett godt fornøyd med virksomhetens samlede måloppnåelse i 2014.

Espen Engh
Direktør

Hvem er vi og hva gjør vi?

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme god etiske forsvarlig forskning. Gjennom forebyggende arbeid og rådgiving, men også gjennom gransking av saker om mulig uredelig forskning, skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.
De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

De nasjonale forskningsetiske komiteene omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:

 • Den nasjonale forskningsetisk komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
 • Den nasjonale forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM)
 • Den nasjonale forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
 • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) og Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda).

FEK er lokalisert i Kongensgate 14 i Oslo sentrum og har 12 ansatte fordelt på 11,5 årsverk. Sekretariatet ledes av direktør Espen Engh.

Våre oppgaver er å:

 • fremme god og etisk forsvarlig forskning
 • gi råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål
 • arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent
 • stimulere til debatt
 • utvikle forskningsetiske retningslinjer
 • forebygge uredelighet
 • opplyse allmenheten om forskningsetikk

Økonomi

 • Samlet tildeling til FEK var i 2014 på 18.529.000. Dette inkluderer en ekstra bevilgning på 1.000.000 til dekning av ekstraordinære flyttekostnader samt lønnskompensasjon.
 • Utnyttelsesgraden av tildelingen: 96,4%
 • Driftsutgifter: 18.569.426 (inklusiv prosjektet koordinering av 22. juli-forskning)
 • Lønnsandel av driftsutgifter: 56,43%
 • Lønnskostnad per årsverk (gjennomsnitt): 952.738 (inklusiv sosiale kostnader).

Årets aktiviteter og resultater

Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever at FEK: 
- skal være en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området.
- har ansvaret for at de forskningsetiske retningslinjene til en hver tid er gode verktøy for å fremme god og etisk forsvarlig forskning. 
- skal behandle og gjøre vedtak i enkeltsaker med høg kvalitet og innen rimelig tid.
- skal styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene
- skal sikre hensiktsmessig arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene.

FEK har også i 2014 sterkt vektlagt sin rolle som kunnskapsformidler og pådriver for debatt innen forskningsetikk. Fora for dialog med aktuelle aktører og forskningsinstitusjoner, inklusiv Forskningsetisk forum, er oppretthold og videreutviklet. FEK har i 2014 opprettholdt og videreutviklet dialogen med forskningsinstitusjoner og andre forvaltningsorganer nasjonalt og internasjonalt gjennom aktiv deltakelse på møter og seminarer.

Forskningsetisk forum

En viktig oppgave for FEK er å styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene. Et av de viktigste virkemidlene er Forskningsetisk forum, et felles nasjonalt forum i forskningsetikk. Forumet koordineres av De nasjonale forskningsetiske komiteene, og er et tilbud til medlemmer i forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk. Forumet arrangeres årlig, første gang i 2012.

Forskningsetisk forum ble videreført i 2014 og har i høy grad bidratt til å opprettholde og videreføre kontakten med forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk ved institusjonene. I 2014 samlet forumet rundt 90 deltakere fra hele landet. Temaer for årets møte var forskningsetisk skjønnEUs personvernforordning og petroleumsforskning. Det ble også holdt parallelle sesjoner for henholdsvis undervisere og utvalgsmedlemmer, der man sammen arbeidet for å sikre gode undervisningsformer og håndtering av forskningsetiske spørsmål.

Åpne møter

FEK skal, i henhold til sine faste oppgaver, være en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner, myndigheter og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området. Å arrangere åpne møter, der aktuelle forskningsetiske spørsmål reises for debatt, er et sentralt virkemiddel for å oppfylle dette. I 2014 var registerforskning et tema komiteene arbeidet særskilt med. NESH og NENT arrangerte et heldagsmøte om registerforskning i samarbeid med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).Her diskuterte man sentrale utfordringer knyttet til ivaretakelse av personvern og kravet om frivillig og informert samtykke ble satt på dagsorden.

NENT jobbet med forskningsetiske vurderinger knyttet til petroleumsforskning gjennom hele året, og arrangerte et åpent møte på Litteraturhuset, der sentrale aktører deltok. Møtet skjedde i kjølvannet av NENTs uttalelse om petroleumsforskning, og inviterte til en debatt om veien videre. I 2014 ble koordineringsfunksjonen for 22.juli-forskning ved FEK avsluttet. Det ble avholdt flere frokostseminarer og en sluttkonferanse, der målet var å synliggjøre de etiske utfordringer forskning på overlevende og etterlatte etter 22. juli møter, samt legge til rette for diskusjoner av hva som er rett ferdsel. 

Åpne møter avholdt i 2014:

 • Livet etter katastrofen – frokostseminar om studier på de etterlatte etter 22/7,  20.01.2014, Litteraturhuset, Oslo
 • Åpent møte om registerforskning. Samarbeid mellom NENT, NESH og NSD 06.02.14, Litteraturhuset, Oslo
 • Minnematerialet etter 22/7 – heldagsseminar i samarbeid med Høskolen i Hedmark og Riksarkivet, 03.04.2014, Riksarkivets lokaler, Oslo
 • Forsking på høgreekstremisme etter 22. juli. Frokostmøte, 25.04.14, Litteraturhuset, Oslo
 • Forskningsetisk forum. Heldagsseminar, 18.09.14, Litteraturhuset, Oslo
 • Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?, 23.10.14, Litteraturhuset, Oslo
 • Hva har 22. juli-forskningen lært oss? Heldagskonferanse, 12.12.14, Litteraturhuset, Oslo

Forskningsetiske retningslinjer

 • FEK har utviklet og lansert felles generelle forskningsetiske retningslinjer. NESH har gitt ut Etiske retningslinjer for forskning på Internett. Begge disse retningslinjene skal etter planen revideres i løpet av 2015, på grunnlag av innspill fra relevante aktører.
 • De eksisterende forskningsetiske retningslinjene for NESH og NENT revideres i løpet av 2015.
 • NEM har igangsatt arbeid med forskningsetiske retningslinjer for genetisk forskning, og vil ferdigstille disse i løpet av våren 2015.
 • NEM har laget retningslinjer for forsvarlighetsvurdering av forskningsprosjekter som kan forvolde alvorlig skade.

Samarbeid med de forskningsutførende institusjonene

Samarbeidet med både forskningsutførende institusjoner og andre etater er styrket i løpet av 2014, i henhold til planer. Henvendelser til komiteene er fortløpende betjent i form av rådgivning og henvisning. Sekretariatslederne og komitélederne for NESH, NENT og NEM har vært i løpende dialog med institusjoner, gjennom e-post, telefon og møter. Ferdigbehandlede saker har resultert i offentliggjøring av gjennomarbeidete uttalelser. Sekretariatet for Granskingsutvalget har også i 2014 fungert som ressurs for institusjoner i aktuelle og mulige uredelighetssaker.

Møtevirksomhet

 • Sekretariatsledere for NESH, NENT, NEM og leder samt nesteleder for Granskningsutvalget deltok i april på et fellesnordisk møte om etikk i Oslo arrangert av NordForsk.
 • Sekretariatslederne for NESH, NENT og NEM har deltatt fast med observatørstatus i koordineringsgruppen for 22. juli-forskning.
 • NESH hadde møte hos NSD i Bergen 5. desember for å diskutere videre samarbeid og ansvarsfordeling.
 • Skjelettutvalget har avholdt møte med Sametinget.
 • Skjelettutvalget avholdt et møte på Svalbard 8. oktober med Sysselmannen og Svalbard museum.
 • Skjelettutvalget hadde også møte med Kulturhistorisk museum/UiO 28. november for å diskutere ansvarsfordeling og overlappende saksområder.
 • Nestleder og sekretariatsleder for Granskingsutvalget har hatt møte med sekretariatet for det tilsvarende utvalget i Danmark, som er i ferd med å evaluere den danske ordningen. Møtet ble brukt til gjensidig utveksling av nyttige erfaringer.

Samarbeidsprosjekter

 • NESH og NENT har videreført samarbeidet med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om enkeltsaker og åpne møter. Sekretariatsleder for NESH har deltatt på og holdt foredrag ved forskningsetikk-kurs for ph.d-studenter ved UiT i februar. Sekretariatsleder i NESH er medlem i nyopprettet OECD-ekspertgruppe om Big Data.
 • Sekretariatsleder i NEM og koordinator for NEM/REK har drevet erfaringsutveksling og arbeid for å effektivisere saksbehandling med Datatilsynet og Statens legemiddelverk. Fokus har vært på myndighetsorganenes overlappende saksområder. 
 • NEM har igangsatt utredningsarbeid i forbindelse med helseforskningslovens virkeområde. I dialog med NSD og forskere fra idrettsmiljøet, arbeidsmedisin og fysiologi har det fremkommet eksempler på forskning som innebærer risiko for deltakerne, men som i dag faller utenfor lovens saklige virkeområde.
 • Leder, nestleder og sekretariatsleder for Granskingsutvalget, samt sekretariatslederne for NENT, NESH og NEM, har bidratt med innspill til Kunnskapsdepartementet om etterkontroll av forskningsetikkloven. Etterkontrollen ble også drøftet med representanter for KD på Samarbeidsutvalgsmøte og med Granskingsutvalget.      

www.etikkom.no

FEK har som mål å øke trafikken til hjemmesiden www.etikkom.no. Økt frekvens på nettnyheter og nyhetsbrev, samt aktivitet i sosiale medier ser ut til å ha gitt resultater. Nettsidene ble relansert 21. oktober 2014, med nytt design, ny struktur og en rekke nye funksjoner. Målsetningen var å lage et nettsted som er bedre tilpasset brukernes behov.

Nye funksjoner:

 • ny toppmeny
 • forbedret søkefunksjon
 • A–Å-meny med emneord
 • arrangementskalender
 • ofte stilte spørsmål-side
 • tilbakemeldingsskjema
 • delingsknapper på alle sider

 Webstatistikk fra Google Analytics

2014*: Unike brukere, 94 721. Antall besøk, 151 067. Mobil, 14 274.
2013: Unike brukere, 92 318. Antall besøk, 149 224. Mobil, 11 568.

* Grunnet endringer i struktur og url-adresser i forbindelse med omlegging av nettsidene, er det trolig en del feilkilder i tallene for 2014.

Antall abonnenter på nyhetsbrevet økte med 23 % i 2014. Antall som liker De nasjonale forskningsetiske komiteene på Facebook økte med 193 %, og antall følgere på Twitter økte med 78 %.

Fagbladet forskningsetikk

Fagbladet Forskningsetikk har kommet med fire utgaver i 2014:

 • Nummer 1: Registerforskning og personvern
 • Nummer 2: Redelighet og etikk i forskningen
 • Nummer 3: Klimaetikk i oljelandet
 • Nummer 4: Museum og etikk

Antall abonnenter stiger jevnt. Artiklene legges også ut på www.etikkom.no. I tillegg publiseres 2-4 artikler fra hvert nummer på forskning.no.

Forskning.no og sciencenordic.com

FEK er medlem og medeier i forskning.no, og publiserer jevnlig stoff der. Årets mål om 15 artikler på forskning.no ble nådd, med 16 publiserte artikler. I tillegg har FEK publisert 3 engelskspråklige artikler på den nordiske forskningsnettavisensciencenordic.com.

Kronikker, debattinnlegg og andre artikler

En av FEKs faste oppgaver er å være "en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner, myndigheter og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området".

I 2014 publiserte vi følgende kronikker og debattinnlegg:

Tittel: Når kan forskning skje uten samtykke. Tema: Registerforskning. Kanal: forskning.no
Tittel: Working Against Plagiarism. Tema: Plagiering. Kanal: Integrity in the Global Research Arena.
Tittel: Fusk og åpenhet. Tema: Vitenskapelig uredelighet. Kanal: Aftenposten
Tittel: Uvitende om tradisjonell kunnskap. Tema: Tradisjonell kunnskap. Kanal: Aftenposten
Tittel: Ikke ukritisk. Tema: Tradisjonell kunnskap. Kanal: Aftenposten
Tittel: Universiteter må ta ansvar. Tema: Petroleumsforskning. Kanal: DN
Tittel: Hvem tar ansvar? Tema: Petroleumsforskning. Kanal: DN
Tittel: Technology and Commitment. Tema: Ansvarlig teknologiutvikling. Kanal: Integrity in the Global Research Arena.
Tittel: Forskningen får sin egen Vær Varsom-plakat. Tema: Generelle forskningsetiske retningslinjer. Kanal: Aftenposten
Tittel: Ny retning på forskningsfinansieringen. Tema: Forskningsfinansiering. Kanal: Aftenposten
Tittel: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken. Tema: Obduksjonsforskning. Kanal: Morgenbladet
Tittel: Skap bevissthet om forskningsetikk. Tema: Generelle forskningsetiske retningslinjer. Kanal: Forskerforum

Foredrag og innlegg

Innlegg om vitenskapelig uredelighet/god vitenskapelig praksis og uredelighetssaker for Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger, Norsk studentorganisasjon og forskning.no

Innlegg om museumsetikk og forskningsetikk på Museumsforbundets årskonferanse

Innlegg om forskningsetikk på: HF/UiO, Trafikkøkonomisk institutt (TØI), TIK-senteret ved UiO og UiT

Innlegg om forskningsetiske aspekter knyttet til forskningskommunikasjon hos Norges forskningsråd

Deltakelse på internasjonale konferanser

Association for Practical and Professional EthicsAnnual Conference i Jacksonville, Florida

12 th World Congress of Bioethics, Mexico City

British Society for the History of Science conference, St. Andrews

10th Global Summitt of National Ethics/Bioethics Committees

SIS-RRI conference: science, innovation and society – achieving responsible research and innovation, Roma

Internasjonale verv

Sekretariatslederen for NESH medlem i  OECD-ekspertgruppe om Big Data

Sekretariatsleder for NENT er oppnevnt i ekspertgruppe til FP7-prosjektet DRIVER

Sekretariatsleder for Granskingsutvalget deltar aktivt i ENRIO (European Network of Research Integrity Officest) 

Sekretariatsleder for NEM er medlem i EUREC (European Network of Research Ethics Committees)

Komitémøter og saksbehandling

NEM og Granskingsutvalget gjør enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, mens NENT, NESH og Skjelettutvalget gir rådgivende uttalelser. Oversikt over alle uttalelser og vedtak finner du på siden til den enkelte komité.

Antall møter

 • NEM*: 7 møter
 • Granskingstuvalget: 6 møter
 • NESH: 5 møter
 • NENT: 7 møter
 • Skjelettutvalget: 4 møter
 • Felles:

* Klager har i gjennomsnitt fått saksutfallet bekjentgjort innen 6 uker etter at sekretariatet mottok klagen. Lengst saksbehandlingstid var 11 og 10 uker på saker mottatt i begynnelsen av juli.

Arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene

FEK har i 2014 videreutviklet samarbeidet og arbeidsdelingen mellom komiteene og mellom komiteene og sekretariatet. Samarbeidet mellom fagkomiteene har fungert meget tilfredsstillende i 2014. Samarbeidet omfatter også Granskingsutvalget og dets sekretariat. Dette gjelder ikke minst forebygging av vitenskapelig uredelighet.

Samarbeidsprosjekter har inkludert fellesmøter, felles høringssvar der flere komiteer har forenelige synspunkter, deltakelse på eksterne møter som er relevante for flere parter, publisering av felles generelle forskningsetiske retningslinjer, samt samarbeid om Forskningsetisk forum.

Årskonferansen

Årskonferansen er FEKs årlige møte der samtlige komiteer og utvalg deltar. På møtet er komiteenes felles prioriterte temaer gjenstand for diskusjon og gjensidig erfaringsutveksling . I 2014 var temaene forskningsetisk skjønn og EUs kommende personverndirektiv.

NEM har fått ansvar for kvalitetssikring av forvaltningspraksis av helseforskningsloven, bl.a. med harmonisering av praksis i de syv REK-ene, ansvar for opplæring av og kompetanse-økning for REK-medlemmer, samt ledelsen av fellesmøter for REK/NEM.

Hva gjør vi fremover?

FEKs evne til å nå fastsatte mål og forventende resultater på kortere og lengre sikt vurderes som god. Med grunnlag i virksomhetens risikovurdering og de tiltak som er gjennomført og igangsatt for å begrense risikoen, er det grunn til å forvente at FEK også i framtiden vil kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte med liknende ressurser som vi rår over i dag.

Det arbeides med en 3-årig strategiplan for FEK. Planen vil omfatte kartlegging, utvikling og utnyttelse av nødvendig kompetanse for å møte framtidige oppgaver. FEK rår i dag over stor faglig kompetanse over et bredt felt, dels gjennom ansatte i sekretariatet og ikke minst gjennom et stor faglig repertoar blant komitemedlemmene. Denne kompetansen må vedlikeholdes og videreutvikles for å møte framtidens behov.

Oppgaven med koordinering av det regionale komitesystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Så langt vurderes at vi bare i begrenset grad har lykkes med denne oppgaven. På bakgrunn av de erfaringer vi har høstet så langt i dette arbeidet, forventes at FEK i nært samarbeid med REK-ene selv, men også med KD og HOD, vil måtte bruke betydelige arbeidsressurser for å lykkes. Vi ser derfor fram til at nytilsatt koordinator vil påbegynne dette viktige arbeidet.

Flere internasjonale undersøkelser tyder på at 1-4 % av forskningen kan være uredelig, og helt opp til en tredjedel av forskningen kan innebære mindre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. Hvis disse tallene også er dekkende for norske forhold, vil også en betydelig andel av de prosjektene som finansieres av Norges Forskningsråd være problematiske. FEK/ Granskingsutvalgets sekretariat vil derfor søke å få en dialog med NFR om denne utfordring.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har valgt ut fire prioriterte faglige temaer for 2015:

 • forskningens samfunnsansvar
 • vitenskapelig uredelighet
 • big data/internettforskning
 • proporsjonalitetsvurdering og akseptabel risiko

Disse temaene søkes belyst og fokusert gjennom bl.a. diverse arrangementer og publikasjoner. Temaene vil bli gjenstand for ny vurdering for 2016 og kommende år, men flere av dem vil sannsynligvis videreføres som prioriterte temaer inn i framtiden.

Våre nettsider har vært i rivende utvikling. Likevel skulle vi gjerne forsert utviklingen ytterligere, ikke minst gjennom en engelskspråklig versjon. Dette jobber vi videre med i 2015.

Årsregnskap, styring og kontroll av virksomheten

Styring og kontroll i virksomheten

Virksomhetens overordnede vurdering av styring og kontroll i virksomheten
Risikovurdering med hensyn til måloppnåelse ble revidert våren 2014 og benyttes som grunnlag for FEKs virksomhetsstyring. Risikovurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål og beskriver kritiske suksessfaktorer, samt konsekvensene av og sannsynligheten for at målene ikke oppnås. Tiltak for å sikre måloppnåelse har blitt prioritert i henhold til alvorlighet og sannsynlighet. Virksomheten har i 2014 hatt betydelig fokus på disse tiltakene.

Det blir utviklet aktivitetsplaner med tiltak for hver av komiteene basert på risikovurderingen, de årlige tildelingsbrevene fra KD, samt de faste oppgavene. Disse aktivitetsplanene, inklusiv oppfølging av tiltak, blir gjennomgått og revidert med jevne mellomrom. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte i løpet av 2014.

Virksomheten er relativt ny som bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og arbeiderer med å få etablert stadig bedre rutiner for kontroll og styring. I løpet av 2014 har flere rutiner blitt godt etablert i driften av FEK.

Disponeringsplan for virksomheten er oversendt KD og har ligget til grunn for den interne oppfølging av økonomien. Månedlige regnskapsrapporter er avlevert rettidig. KD har gjennomført to etatsstyringsmøter med FEK i løpet av 2014.

Virksomhetsleders vurdering er at styring og kontroll av virksomheten er fullt ut forsvarlig, men at det i tiden framover vil være behov for etablering av ytterligere styringsrutiner samt oppfølging og videreutvikling av disse.

Årsregnskap 2014

Bekreftelse: Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten. Virksomhetsleder mener regnskapet gir et dekkende bilde av FEKs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurderinger av vesentlige forhold

I 2014 har FEK disponert tildelinger på til sammen kroner 18.529.000,-. Beløpet inkluderer en ekstraordinær tildeling på 1 million i samband med flytting av kontoret.

Virksomheten har i 2014 styrt mot et beregnet overskudd grunnet utsatt ferdigstilling av retningslinjer for komiteene og avlyst oppdrag om veileder for lokal behandling av uredelighetssaker. Dessuten ble to publikasjoner som i henhold til disponeringsplan/ styringsbudsjett var budsjettert i 2014 ikke trykt og vil bli belastet driften i 2015. Disse utsatte produktene bidro til et underforbruk i 2014, og FEK har søkt om å få overført midlene til gjennomføring av tiltakene i 2015.

Virksomheten har omdisponert midler internt til videreutvikling av våre nettsider i 2014.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor for De nasjonale forskningsetiske komiteene og bekrefter årsregnskapet. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d., men fullstendig revisjons-beretningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2015. Beretningen vil bli publisert på nett, så snart den er godkjent.

Prinsippnote til årsregnskapet

Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115. Det er for 2014 ingen tilleggskrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

a) Regnskapet følger kalenderåret

b) Regnskapet inneholder alle rapporter utgifter og inntekter for regnskapsåret

c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp

d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet.

Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomhet står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kap/post.

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet og vises i kolonnen for regnskap.

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen.

Artskontorapporteringen

Artskontorapporteringen viser regnskapstall De nasjonale forskningsetiske komiteene har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen.

Note 7 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Last ned årsregnskapet: arsregnskap-2014-til-web-fek.pdf