Årsmelding 2017

Årsmelding for De nasjonale forskningsetiske komiteene 2017.

Direktørens innledning

Last ned fullstendig årsrapport som pdf her.

«De nasjonale forskningsetiske komiteene skal være den fremste ressursen for etisk god og ansvarlig forskning i Norge» i henhold til vår  strategi. Også i 2017 har vi arbeidet med denne visjonen som ledestjerne.

2017 har vært et godt arbeidsår for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Vi har i løpet av virksomhetsåret i høy grad bidratt til å oppfylle målsetningen om at forskning i offentlig og privat regi skal foregå i henhold til anerkjente etiske normer og i samsvar med regelverket. Virksomhetsleder er godt fornøyd med FEKs samlede måloppnåelse i løpet av året.

I løpet av virksomhetsåret har vi fortsatt å etablere rutiner, fora og dokumenter for styring. Styringsdialogen og de interne rutiner for oppfølging fungerer i all hovedsak tilfredsstillende. Økonomistyringen har også fungert tilfredsstillende, og vårt årsregnskap viser et moderat underforbruk.

FEK legger en gjennomgående risikovurdering til grunn for vår virksomhetsstyring. Den systematiske risikovurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål, og beskriver kritiske suksessfaktorer og konsekvensene av og sannsynligheten for at målene ikke oppnås. Tiltak for å sikre måloppnåelse blir prioritert i henhold til alvorlighet og sannsynlighet.

Koordineringsfunksjonen mellom NEM og REK har blitt nedprioritert i 2017 pga. nødvendige rolleavklaringer og koordinators overgang til annen stilling. Forøvrig rapporteres ingen avvik i forhold til mål og resultatkrav i denne årsrapporten.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har spesielt fulgt opp tre prioriterte faglige temaer i 2017:
• interessekonflikter
• research integrity/redelighet
• internasjonalt samarbeid

Disse temaene ble belyst og fokusert gjennom bl.a. diverse arrangementer og publikasjoner.

Mange større og mindre tiltak har bidratt til å styrke kunnskap om og bevissthet rundt forskningsetiske utfordringer. Forskningsetiske retningslinjer og veiledere har blitt videreutviklet og publisert. Forskningsetisk forum, storfellesmøtet og årskonferansen er viktige årlige fora for å sette viktige forskningsetiske tema på dagsorden innen ulike målgrupper.

FEKs virksomhet har i 2017 vært preget av at Stortinget har vedtatt en ny forskningsetikklov. Gjennom loven har komitesystemets rolle blitt presisert og justert. FEK mottok i etterkant av dette et tillegg i tildelingsbrevet fra KD hvor nye oppgaver ble utdypet.

Espen Engh
Direktør

Kort om De nasjonale forskningsetiske komiteene

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme etisk god og ansvarlig forskning.

Gjennom forebyggende arbeid og rådgiving, men også gjennom gransking av saker om mulig uredelig forskning, skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

Komiteer og utvalg i FEK

FEK omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:
• Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
• Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
• Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
• Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget)

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Mål og virkemidler

De nasjonale forskningsetiske komiteene arbeider gjennom et bredt spekter av virkemidler mot en overordnet målsetning om at forskning i offentlig og privat regi skal planlegges og utføres i henhold til anerkjente etiske normer. Komiteenes langsiktige oppgaver har framkommet av et dokument med oversikt over faste oppgaver som vedlegg til vårt årlige tildelingsbrev.

FEK i tall

FEK er lokalisert i Kongens gate 14 i Oslo sentrum og har 11 ansatte (6 menn og 5 kvinner) fordelt på 9,32 årsverk. Sekretariatet ledes av direktør Espen Engh.

Samlet tildeling til FEK var i 2017 på 18.484.000,-. Dette inkluderer lønnskompensasjon.
Utnyttelsesgraden av tildelingen: 96,17
Driftsutgifter: 17.760.256,-
Lønnsandel av driftsutgifter: 65,74 %
Lønnskostnad per årsverk (gjennomsnitt): 1.252.651,-

Virksomhetsleders overordnede vurdering er at FEK i høy grad oppfyller de mål som er satt for virksomheten og utfører sine oppgaver fullt ut tilfredsstillende.

Oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2017 vurderes i all hovedsak som gjennomført gjennom målrettede og hensiktsmessige tiltak. NEM, NENT, NESH, Granskingsutvalget og Skjelettutvalget drives aktivt og med faglig dyktighet, og arbeidet gir resultater i tråd med vår overordnede målsetning.

Samlet sett har FEK grunn til å være godt fornøyd med resultater og måloppnåelse i 2017. Komiteene utarbeider på basis av tildelingsbrevet årlige aktivitetsplaner med mange og varierte tiltak. Tiltakene har i 2017 blitt sammenholdt med våre mål og styringsparametere og vurdert som hensiktsmessige. De planlagte tiltakene er i det alt vesentlige gjennomført i løpet av virksomhetsåret.

Ny lov om organiseringen av forskningsetisk arbeid trådte i kraft fra 1. mai 2017. Loven gir nye føringer for både forskere, forskningsinstitusjonene og for komitesystemet. Konsekvensene for FEK og relevante tiltak er utredet og noen tiltak igangsatt.

Mål og styringsparametere

FEK mottok 2. juni 2017 et tillegg til årets tildelingsbrev. Her gis nye samfunnsmål og brukereffektmål for virksomheten. Målformuleringene var et resultat av en dialog mellom departementet og virksomheten om mål- og resultatstyring som har blitt videreført og konkludert. Tillegget til tildelingsbrevet ga også føringer for særskilte aktiviteter som blir rapportert på.

For øvrig følger årsrapporten det opprinnelige tildelingsbrevets disposisjon.

Kunnskapsformidling og debatt

1. FEK skal være en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området

Våre styringsparametere her er:
a) FEK har relevante fora for dialog med aktuelle aktører/forskningsinstitusjoner
b) Antall brukere av FEKs nettsted har økt
c) FEK gjennomfører debattmøter og publiseringsaktivitet

Forskningsetisk forum

Forskningsetisk forum er FEKs viktigste møteplass for dialog med forskningsinstitusjonene. Forumet samler medlemmer av de lokale institusjonenes forskningsetiske utvalg samt undervisere i forskningsetikk.

I 2017 ble forumet avholdt i Operaen i Oslo i september, med ca 130 påmeldte deltagere. Tema var blant annet personvern og internasjonalt samarbeid. 

Årskonferanse

FEK arrangerte årskonferanse for alle medlemmer i komiteer og utvalg 21. mars 2017. Årskonferansen er et tiltak for å styrke samarbeidet mellom komiteer og utvalg og for å tilby faglig påfyll om prioriterte temaer FEK jobber med. Årskonferansen legger også til rette for dialog med andre inviterte og aktuelle aktører.

Denne gangen fikk vi blant annet presentert The European Code of Conduct for Research Integrity, utarbeidet av All European Academies (ALLEA). 

Nettsiden

Også i 2017 har trafikken på nettsiden fortsatt å øke, i tråd med våre målsettinger. Økningen i antall brukere var betydelig, ca 24 prosent sammenlignet med 2016. Særlig mye trafikk knytter seg til forskningsetiske retningslinjer for de ulike fagområdene, samt til våre opplæringsressurser i Forskningsetisk bibliotek. Dette innholdet fortsetter vi å oppdatere og utvikle.

Antall økter i 2017 var 238 282. Tallet har steget med ca. 17 prosent fra foregående år. En god del av økningen har kommet på mobile plattformer, men det er fortsatt desktop som er vår fremste brukerplattform (74 prosent). Vi har i 2017 jobbet mye med strukturforbedring på nett, et prosjekt vi ønsker å fullføre i 2018 og som skal gjøre nettsidene enklere å navigere i. Prosjektet er en oppfølging av vår brukerundersøkelse i 2016.

Når det gjelder bruk av engelske nettsider, har antall sidevisninger økt med nesten 85 prosent (67 410 visninger i 2017). Det er en meget stor økning, og den kan muligens dels forklares av komiteenes sterke tilstedeværelse under Verdenskongressen for integritet i forskning (WCRI) i Amsterdam i mai.

Sosiale medier og forskning.no

Også i 2017 har vi hatt en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier. Antall følgere på Twitter økte med 18 prosent, og på Facebook med 22 prosent. Vi ser at dette er særlig viktige kanaler for å spre informasjon om arrangementer. Også abonnenter på nyhetsbrev har hatt en økning siste år (6 prosent).

De nasjonale forskningsetiske komiteene publiserte fem blogginnlegg og 22 artikler på forskning.no i 2017. Artiklene var både fra bladet Forskningsetikk, og spesielt produsert for forskning.no. I tillegg har vi bidratt med aktualiteter, særlig arrangementer, som forskning.no har omtalt i egen regi (Nytt fra akademia).

Fagbladet Forskningsetikk

Fagbladet Forskningsetikk kom ut med tre nummer i 2017. Det første nummeret var et temanummer om internasjonalt samarbeid. Nummer to gikk grundig til verks blant annet på utfordringer ved vitenskapelig publisering og fenomenet bortkastet forskning, mens nummer tre blant annet tok for seg divergerende tolkninger av helseforskningsloven, forskning på skjeletter og forskning på internett. Bladet fikk i mai ny redaktør. Ida Irene Bergstrøm fungerer som vikar for Elin Fugelsnes frem til mai 2018.

Antall abonnenter på den trykte utgaven av bladet øker jevnt, og teller per  utgangen av 2017 over 3000 papirabonnenter. Antall digitale abonnenter har økt kraftig, til nesten 350 ved utgangen av året. Anslagsvis litt over av halvparten av disse abonnerer imidlertid også på papirutgaven. Bladet har også i 2018 fått flere institusjonsabonnenter som får tilsendt opptil 100 blader til samtlige ansatte. Totalt sendes det ut over 3500 blader av hver utgave.

Forskningsetikk leses også via nettsidene www.etikkom.no, og blaversjonen som ligger tilgjengelig på FlippingBookCloud. Et flertall av artiklene publiseres på forskning.no, der Forskningsetikk når flere ulike målgrupper. Bladet er i tillegg fra og med 2018 med i Fagpressens nye medieportal, som medfører publisering av sakene våre på fagpressenytt.no.

Foredrag og innlegg 2017

Våre medarbeidere har bidratt med en lang rekke foredrag og innlegg i inn- og utland i løpet av året, både under egne og andres arrangementer.

Temaene har blant annet vært forskningsetikk nasjonalt og internasjonalt, uredelighet, akademisk ytringsfrihet, helseforskningsloven og forskning i et postfakta-samfunn. (For en uttømmende liste, se årsrapporten i PDF-format.) 

I tillegg har vi skrevet en rekke kronikker og debattinnlegg (se årsrapporten i PDF-format for eksempler).

Åpne arrangementer avholdt 2017

Sant, usant, irrelevant? Forskning i et postfaktasamfunn, Litteraturhuset, 21.04.2017. Arrangert av NENT.
Forskningsetisk forum, Den norske opera, 19.08.17. Arrangert av FEK.
Hvor lang er "en armlengdes avstand" i forskningspolitikken?, Gamle festsal, UiO, 25.10.17. Arrangert av NESH og UiO.
Digital Research: Contemporary Methods and Ethics, UiO, IMK, 01.12.17. Arrangert av NESH, UiO og AoIR.

Virksomhetsleder vurderer at tiltakene gjennomført i 2017 samlet sett er godt egnet til å nå målsetningen og til å oppfylle styringsparametrene under mål 1.

Retningslinjer

2. FEK har ansvaret for at de forskningsetiske retningslinjene til enhver tid er gode verktøy for å fremme god og etisk forsvarlig forskning

Tillegget til tildelingsbrevet, sommeren 2017, ga FEK i oppdrag å utarbeide felles forskningsetiske retningslinjer. Arbeidet er igangsatt i henhold til bestillingen.

NENT er i ferd med å ferdigstille arbeidet med Forskningsetiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning, som har vært etterspurt fra relevante miljøer, og disse har vært på høring.

NESHs Veileder for Internettforskning ble ferdigbehandlet av NESH på møte 30. november 2017. Arbeidet ble deretter presentert på et åpent møte, i samarbeid med Centre for Research on Media Innovations, UiO og Association of Internet Researchers (AoIR), i Forskningsparken på Blindern 1. desember. De siste merknadene fra NESH og fra den internasjonale forskningsgruppen innarbeides, og den nye NESH-komiteen (2018-2021) blir forelagt den endelige versjonen for godkjenning på møte 1. mars 2018.

Skjelettutvalgets Veileder for funn av menneskelige levninger har vært på nasjonal høring høsten 2017. Responsen er i hovedsak positiv, og den endelige versjonen av veilederen ferdigstilles våren 2018.

NEMs forslag til ny forskrift til helseforskningsloven, for mindreåriges samtykkekompetanse til forskning, var på høring våren 2017 og er nå vedtatt.

NEM har igangsatt et arbeid med å utvikle retningslinjer for forskning i lav- og mellominntektsland. NEM har hatt møte med Helsedirektoratet i desember for å diskutere løsninger for å informere befolkningen om reservasjonsregisteret for forskning på biologisk materiale, jf. hfl. § 28.

På komitemøtet i desember vedtok NEM en presisering av definisjonen av virkeområdet for helseforskningsloven. Det er ment at noen flere saker med dette skal behandles av REK.

Virksomhetsleder vurderer at FEK også i 2017 lyktes med å innfri målsetningen om at forskningsetiske retningslinjer skal fremme god, etisk forsvarlig forskning.

Samarbeid med institusjonene

3. FEK skal styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene

Styringsparameter her er: 
a) FEK opprettholder og styrker sitt institusjonelle kontaktnett

Samarbeidet med både forskningsutførende institusjoner og andre etater er styrket i løpet av 2017. Henvendelser til komiteene er fortløpende betjent i form av rådgivning og henvisning. Sekretariatslederne og komitélederne for NESH, NENT og NEM har vært i løpende dialog med institusjoner, gjennom e-post, telefon og møter. Ferdigbehandlede saker har resultert i offentliggjøring av gjennomarbeidete uttalelser.

Granskingsutvalget er i løpende kontakt med forskningsinstitusjoner. Fra andre halvdel av 2017 gjelder dette særlig veiledning om den nye forskningsetikkloven, herunder institusjonenes rapporteringsplikt til Granskingsutvalget. Utvalget arbeider med en veileder for rapporteringsplikten, og en beta-versjon ble sendt enkelte forskningsinstitusjoner for innledende kommentarer og uttesting i desember 2017. Granskingsutvalget fortsetter å oversende henvendelser som gjelder brudd på anerkjente forskningsetiske normer til relevante forskningsinstitusjoner for lokal behandling. Erfaringene fra siste halvdel av 2017 er at Granskingsutvalget mottar færre av denne typen henvendelser.

Flere komitémedlemmer og ansatte i sekretariatet underviser om forskningsetikk ved universiteter og høyskoler og bidrar til at institusjonene blir mer selvhjulpne også på dette området. Se også oversikten over foredrag side 5-6. Foredrag og forelesninger bidrar i høy grad til vår utstrakte kontakt med institusjonene.

Forskningsetisk forum er videreført, og det var stor oppslutning om møtet i 2017 (ca. 150 deltakere). Årets temaer var personvern, internasjonalt samarbeid og forskningens integritet.
Kontakt med forskningsetiske utvalg og undervisere i forskningsetikk ved institusjonene ble opprettholdt og videreført gjennom dette forumet.

Planlegging av et lederforum i 2018 med målgruppe administrativ ledelse på forskningsinstitusjonene er igangsatt i 2017.

Fagfeltet forskningsetikk er i stadig utvikling, ikke minst internasjonalt. FEKs deltakelse og bidrag på den internasjonale scenen er derfor avgjørende. Samtlige sekretariatsledere, store deler av sekretariatet og mange medlemmer av komiteer og utvalg deltok på Verdens-kongressen for Research Integrity i Amsterdam i slutten av mai. FEK bidro med foredrag og postere.

Sekretariatsleder for NESH har deltatt på to workshoper i regi av European University Association (EUA), i hhv. Lisboa i januar og i Bergen i april, på Nordforsk-konferanse i Stockholm i juni samt på internasjonal telefonkonferanse i juni om forvaltning av samfunnsvitenskapelig forskning i regi av Office for Human Research Protection, US Department of Health and Human Services. I løpet av høsten har han også deltatt på møter om mer spesifikke problemstillinger med TØI (aug), ISF (okt), NSD (nov) og Forskningsrådet (des), samt Centrale etikprövningsnämden fra Sverige (sept).

Skjelettutvalget deltok i september på en nordisk workshop i Lund om «Mennskliga kvarlevor». Utvalget har vært i dialog med NTNU, Vitenskapsmuseet og REK Midt angående utstillingen Body Worlds Vital, og utvalgsleder bidro på et åpent møte om utstillingen i Trondheim 26. sept. Utvalget har også hatt et dialogmøte med Institutt for medisinske basalfag vedrørende prosesser, rollefordeling, kuratering og rutiner for forvaltningen av materialet ved De Schreinerske samlinger (DSS).

Sekretariatslederen for NENT har deltatt på workshop i Ljubljana med det europeiske SATORI-prosjektet og på workshop om digital etikk i EU-parlamentet, arrangert av the European Data Protection Supervisor (EDPS) and the Ethics Advisory Group (EAG). Sammen med to av medlemmene i NENT, har sekretariatsleder dessuten igangsatt arbeid med en antologi om interessekonflikter i forskning og skrevet innlegg om tematikken, basert på erfaringer i NENT, som ble presentert på WCRI i Amsterdam i mai. Sekretariatslederen for NENT har også deltatt i arbeidsgruppen for prosjektet RINO, et samarbeid mellom FEK, UiB og HVL for å kartlegge omfang av og holdninger til vitenskapelig uredelighet og etisk problematiske praksiser i Norge.

Sekretariatsleder i NEM har fra 1.1.17 jobbet i 60% stilling for FEK pga. sideoppdrag fra HOD. Det har medført noe redusert aktivitet for NEM. NEM har like fullt hatt kontakt med et stort antall forskningsinstitusjoner og andre myndighetsorganer, nasjonalt og internasjonalt. Foredrag og aktiv deltakelse på møter og konferanser har bidratt til denne brede kontaktflaten i tråd med departementets mål for virksomheten. Sekretariatsleder for NEM deltok på Nordic Trial Alliance Stakeholders Meeting 2017 og var medlem i Helsedatautvalget som leverte sin rapport i juni. Sekretariatsleder er oppnevnt i referansegruppen for Helsedataprogrammet. Sekretariatsleder deltok på sluttkonferansen for SATORI-prosjektet i Brussel i september og 20-års jubileum for OVIEDO-konvensjonen i Strasbourg i oktober.

Granskingsutvalget avsluttet primo 2017 med en uttalelse i en granskingssak som utvalget var anmodet å granske av en institusjon. Det gamle utvalget avviste i tillegg å granske en sak etter en nærmere vurdering, herunder høring av part. Saken hadde pågått over flere år med stor medieoppmerksomhet lokalt. 2017 har vært preget av at ny forskningsetikklov trådte i kraft 1. mai 2017. Granskingsutvalgets leder deltok aktivt i utarbeidelsen av FEKs høringssvar til forslag til ny forskningsetikkforskrift. Den forrige forskriften opphørte da den nye loven trådte i kraft. Granskingsutvalget besluttet å behandle saker i tråd med den opphørte forskriften så langt det går, inntil ny forskrift blir gitt av KD.

Utvalgsleder deltok på Nordforsk-seminar i Stockholm sammen med sekretariatsleder for Granskingsutvalget og for NESH.

Sekretariatsleder for Granskingsutvalget deltok i februar på Science Europe workshop i Brussel om Research Integrity med fokus på (nasjonal) implementering av tidligere anbefalinger. Sekretariatsleder deltok også på ENRIO-møter, og han leder der en arbeidsgruppe med ansvar for igangsetting av arbeid omkring «Best European Practice» for gransking av saker og beskyttelse av varslere.

Gjennom de rapporterte tiltak og ytterligere kommunikasjon med institusjonene vurderer virksomhetsleder at FEK i 2017 i betydelig grad har innfridd målsettingen om å styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene. Utvalgte tiltak er basert på risikovurdering i forhold til måloppnåelse.

Saksbehandling

4. FEK skal behandle og gjøre vedtak i enkeltsaker med høy kvalitet og innen rimelig tid

Styringsparameter:
a) Saksbehandlingstid klagesaker NEM

NEM har avholdt syv ordinære komitemøter og ferdigbehandlet 17 klagesaker i 2017. Klager har fått saksutfallet bekjentgjort innen ca. syv uker etter at sekretariatet mottok klagen, flere i løpet av kun tre uker. Saksbehandlingstiden har for noen saker vært noe lenger enn tidligere år. Dette skyldes redusert bemanning i sekretariatet og noen flere klagesaker enn tidligere.

Granskingsutvalget har avholdt totalt fire møter i 2017; to i første halvår (hhv. ett i det tidligere utvalg og ett i det nye) og to i andre halvår. På første møte i det nye utvalget ble aktuelle saker behandlet. På grunn av sen oppnevning var det dessverre ikke mulig å samle det nye utvalget til flere møter i første halvår. Dette har påvirket saksbehandlingstiden, men partene fikk informasjon om dette. Utvalget har avvist en henvendelse fra videre behandling fordi den etter utvalgets oppfatning var åpenbart grunnløs. Den nye forskningsetikkloven har bidratt til uklarhet om det er klageadgang på utvalgets avvisningsavgjørelser. Granskingsutvalget har hatt uformelle sonderinger med KD om dette, men har vurdert at det er slik klageadgang, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd og Kunnskapsdepartementets veileder for Granskingsutvalgets arbeid fra 2006 (ikke opphevet eller revidert).

Virksomhetsleder vurderer at målsettingen om å behandle og gjøre vedtak i enkeltsaker med høy kvalitet innen rimelig tid har blitt innfridd i 2017.

Arbeidsdeling

5. FEK skal sikre hensiktsmessig arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene

Styringsparametere:
a) Opplæring og andre tiltak som sikrer kvalitet, kompetanse, arbeidsdeling og samarbeid i og mellom komiteer og sekretariat
b) Økt andel felles uttalelser/produkter fra komiteene

Samarbeidet mellom de tre fagkomiteene og utvalget har fungert meget tilfredsstillende i 2017. Møte i fellesorganet Samarbeidsutvalget for FEK er gjennomført i henhold til plan.

Sekretariatet har i 2017 lagt til grunn en prosedyre for utarbeidelse av felles høringssvar og andre felles produkter. Samarbeidsprosjekter har inkludert fellesmøter, felles høringssvar, deltakelse på eksterne møter som er relevante for flere parter og samarbeid om Forskningsetisk forum.

NEM har ansvar for kvalitetssikring av forvaltningspraksis etter helseforskningsloven, bl.a. med harmonisering av praksis i de syv REK-ene, ansvar for opplæring av og kompetanseøkning for REK-medlemmer, samt ledelsen av fellesmøter for REK/NEM. På grunn av stort frafall ble det ikke gjennomført møte i arbeidsutvalget til NEM/REK (AU) om våren, men et møte ble avholdt i desember. Sekretariatslederforum i REK har avholdt fem møter, og koordinator deltok på de fire første, før han sluttet i stillingen. I tillegg har koordinator og sekretariats-leder i NEM deltatt aktivt i forarbeid og gjennomføringen av Introduksjons-dagene for nye komitemedlemmer i REK. Sekretariatsleder deltok på REKs sekretariatssamling i København 4.-6. september. I oktober arrangerte NEM i samarbeid med REK vest storfellesmøte i Bergen. På møtet deltok ca. 90 deltakere fra REK og NEM, samt inviterte gjester fra KD, HOD, Helsetilsynet og fra komiteer i Sverige og Danmark. Møtet fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne og vurderes som vellykket.

FEK har i tillegget til tildelingsbrev fått i oppdrag å utarbeide felles forskningsetiske retningslinjer og oppdatere forskningsetisk sjekkliste. Arbeidet med begge oppgavene er igangsatt, men enkelte viktige avklaringer må foretas.

Nye komitemedlemmer vil bli oppnevnt fra 2018 og FEK har prioritert planleggingen av opplæringen av disse framfor kompetanseutvikling for utgående komitemedlemmer. Årskonferansen og oppstartmøtene i komiteene i februar og mars 2018 planlegges med tanke på introduksjon av nye medlemmer.

Etter virksomhetsleders vurdering har FEK, gjennom fora for samhandling og nedfelt prosedyre, gjort fremskritt når det gjelder å sikre hensiktsmessig arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene.

Personalpolitikk og arbeidsmiljø

Personalreglement og lokal tilpasningsavtale til hovedavtalen legges til grunn for personalpolitikken. Ledelse vurderer både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet som godt. Inntrykket er bekreftet i medarbeidersamtaler med de ansatte.

Andre sentrale føringer i tildelingsbrevet

Risikovurdering

Risikovurdering mht. måloppnåelse benyttes som grunnlag for FEKs virksomhetsstyring. Risikovurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål og beskriver kritiske suksessfaktorer samt konsekvensene av og sannsynligheten for at målene ikke oppnås. Tiltak for å sikre måloppnåelse har også i 2017 blitt prioritert i henhold til alvorlighet og sannsynlighet. FEK har igangsatt arbeid med oppdatering og revisjon av risikovurderingen.

Samfunnssikkerhet og beredskap

En sammenstilling av FEKs beredskapsdokumenter ble ferdigstilt og oversendt KD i februar. Våren 2017 ble det gjennomført en evakueringsøvelse i Kongens gate 14 for samtlige ansatte i bygget. Brannvarlingssystemet ble også testet i løpet av våren. En intern arbeidsgruppe fortsetter arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, inklusiv databeredskap. Beredskapen ble skjerpet i samband med FEKs deltakelse på WCRI i Amsterdam.

Lærlinger

Siden høsten 2015 har FEK i samarbeid med NFR hatt en lærling i sekretariatet i flere perioder. Lærlingen har i 2017 bl.a. gjennomgått opplæring i regi av FEK innen forvaltning, fått praktisk erfaring gjennom den administrative driften, deltatt på komitemøter og Forskningsetisk forum.

Effektivisering

I 2017 har FEK tatt ut effektiviseringsgevinster av det arkivsystemet som ble innført i 2016. DFØs utvikling av sine tjenester har medført en effektiviseringsgevinst for ansatte i FEK.

Arbeidet med systematisering og publisering av NEMs vedtak er ferdigstilt og utgjør en betydelig forenkling og effektivisering både for brukere og for forvaltningen selv.

Hva gjør vi fremover?

De nasjonale forskningsetiske komiteene vurderer at vi allerede har kommet et langt stykke på vei til å etablere oss som et fullverdig forvaltningsorgan etter reformen i 2013, da FEK ble etablert som en egen virksomhet.

Ny forskningsetikklov

Den nye forskingsetikkloven innebærer endringer som får følger for FEK, og vi har igangsatt tiltak for oppfølging av den nye loven på flere områder og planlegger ytterligere. Loven pålegger institusjonene et tydelig ansvar for å tilrettelegge for god forskningsetikk. FEK tar mål av seg til å være en ressurs for institusjonene i dette arbeidet, særlig med tanke på veiledning.

Granskingsutvalget har fått en ny funksjon som klageorgan for lokal behandling av saker som omhandler vitenskapelig uredelighet, men vil også fortsatt kunne ta saker på eget initiativ. De administrative konsekvensene av nyordningen er fortsatt uviss.

Strategi

FEK har i 2017 arbeidet videre med implementeringen av vår overordnede strategi for perioden 2016-2020. Strategien har munnet ut i en ny utforming av FEKs visjon, hovedmål og delmål. Vi har arbeidet for at de nye målformuleringene blir lagt til grunn i våre styringsdokumenter og har lagt strategien til grunn i våre aktivitetsplaner. Gjennom dialog med KD er det sikret et samsvar mellom strategien og departementets mål- og resultatstyring. Strategien skal følges opp gjennom tiltak i de kommende år, og skal reflekteres i FEKs budsjetter.

Koordinering av REK

Oppgaven med koordinering av det regionale komitesystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Oppgaven har måttet nedprioriteres i 2017 grunnet koordinators overgang til annen jobb og rolleavklaring med REK. Koordineringen vil bli en viktig oppgave i årene som kommer.

Legemiddelstudier og personvern

Implementering av EUs forordninger for legemiddelstudier og personvern vil fortsatt kreve betydelige arbeidsressurser i tiden framover. Tilrettelegging for god og etisk forsvarlig forskning på biobanker og helseregistre er også et prioritert felt. Norden har store muligheter med registre, biobanker og høy kompetanse. NEM er engasjert i arbeid med å utrede hvordan det kan tilrettelegges for nordisk forskningssamarbeid.

Oppdatering av nettsider

Våre nettsider har vært i stadig utvikling og vil fortsette med det. I 2017 har arbeidet med omlegging til ny plattform blitt igangsatt. Dette arbeidet vil videreføres i tiden framover.

Forskning på uredelighet og integritet

FEK har sammen med Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet gjennomført en survey som skal gi oss oppdatert kunnskap om omfanget av uredelighet og mindre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer i Norge. Den siste omfattende undersøkelsen ble foretatt for 20 år siden.

FEK har et tydelig behov for å være bedre i stand til å beskrive den forskningsetiske tilstanden – hvor godt fungerer forskningssystemet i praksis «der ute»? Vi ser fram til at resultater fra surveyen blir publisert og påregner oppfølging.

Kompetanse og GDPR 

FEK har i all hovedsak fått på plass de stillingshjemler og den kompetanse som på kort og mellomlang sikt anses som nødvendig for å forvalte forskningsetikk på en god måte. Vi rår over stor faglig kompetanse over et bredt felt, dels gjennom ansatte i sekretariatet og ikke minst blant komitémedlemmene. Denne kompetansen må vedlikeholdes og videreutvikles for å møte fremtidens behov.

Implementeringen av EUs personvernforordning, GDPR, forventes å bli et arbeid som vil kreve både økonomiske og tidsmessige ressurser i tiden framover.

God evne til å nå mål

FEKs evne til å nå fastsatte mål og forventende resultater på kortere og lengre sikt vurderes som god. Med grunnlag i virksomhetens risikovurdering og de tiltak som er gjennomført og igangsatt for å begrense risikoen, er det grunn til å forvente at FEK også i fremtiden vil kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.

Årsregnskap, styring og kontroll

Virksomhetsleders vurdering er at styring og kontroll av virksomheten er forsvarlig. Det samme gjelder ressursbruk og økonomistyring.

Styring og kontroll i virksomheten - leders vurdering
Risikovurdering med hensyn til måloppnåelse har ikke blitt justert i løpet av virksomhetsåret, og 2016-utgaven har vært benyttet som grunnlag for FEKs virksomhetsstyring. Risikovurderingen tar utgangspunkt i virksomhetens mål og beskriver kritiske suksessfaktorer, samt konsekvensene av og sannsynligheten for at målene ikke oppnås. Tiltak for å sikre måloppnåelse har blitt prioritert i henhold til alvorlighet og sannsynlighet. Virksomheten har også i 2017 hatt betydelig fokus på disse tiltakene.

Det blir utviklet aktivitetsplaner med tiltak for hver av komiteene basert på strategien, risikovurderingen, de årlige tildelingsbrevene fra KD, samt de faste oppgavene. Aktivitetsplanene, inklusiv oppfølging av tiltak, blir gjennomgått og rapportert på.

Disponeringsplan for virksomheten er oversendt KD og har ligget til grunn for den interne oppfølging av økonomien. KD har gjennomført to etatsstyringsmøter med FEK i løpet av 2017.

Virksomhetsleders vurdering er at styring og kontroll av virksomheten er forsvarlig.

Ledelseskommentar til årsregnskapet 2017

Formål

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet og skal fremme etisk god og ansvarlig forskning. Gjennom forebyggende arbeid og rådgiving, men også gjennom gransking av saker om mulig uredelig forskning, skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Virksomheten skal drives i samsvar med forskningsetikkloven med forskrifter. Etter loven skal det oppnevnes nasjonale forskningsetiske komiteer som til sammen dekker alle fagområder, og et Granskingsutvalg. Loven slår fast prinsippet om at komiteer og utvalg skal være faglig uavhengige statlige organer.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Kunnskapsdepartementet gjennom instruks for økonomi-styring.

Virksomhetsleder anser at regnskapet gir et dekkende bilde av FEKs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurderinger av vesentlige forhold

I 2017 har FEK disponert tildelinger på til sammen kroner 18.484.000,-. Virksomheten har i 2016 hatt et moderat underforbruk med en utnyttelsesgrad på 96.17%. Ressursbruk og økonomistyring vurderes som forsvarlig.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor for De nasjonale forskningsetiske komiteene og bekrefter årsregnskapet. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d., men fullstendig revisjonsberetning antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2018. Beretningen er unntatt offentlighet frem til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på FEKs nettsider så snart dokumentet er offentlig.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som FEK har rapportert til statsregnskapet. Det er stilt opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som FEK har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser FEK står oppført med i statens kapitalregnskap. Etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet har vi i 2017 ikke sendt månedlige S-rapporter.

Artskontorapportering

Artskontorapporteringen viser regnskapstall FEK har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.