Hopp til hovedinnhold

Felles uttalelser

Felles uttalelser gitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (6)
 • (2)
 • (1)
 • (5)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (4)

Innspill til ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) viser til invitasjonen fra Unit til å delta i en åpen innspillsrunde til ny digitaliseringsstrategi. FEK er et nasjonalt rådgivende organ for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet på alle fagområder. Dette innspillet er utformet av sekretariatet i FEK.

Høringsuttalelse om Forskningsrådets strategi 2020-2024

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) viser til Forskningsrådets invitasjon til innspill om Forskningsrådets strategi 2020-2024 (24.01.2020), og gir her sitt innspill. (...) Komitéene har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer innenfor sine fagfelt og andre ressurser, som er relevante for Forskningsrådet å se hen til i det videre arbeidet med ny strategi. Våre vurderinger og innspill er basert i retningslinjene. Som kommentar til innledningen gir FEK et overordnet innspill til innledningen og til strategien i sin helhet. Innspill til mer konkrete momenter som tas opp under målene og strategiene, gis som kommentar til målene og strategiene.

NOU 2005:1 God forskning - bedre helse

Høringssvar avgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til Helse- og omsorgsdepartementet, avgitt 6. mai 2005

Spørsmål om uberettiget forfatterskap

Det vises til e-post av 13. juli 2006, med vedlegg fra saksbehandling ved Universitetet i Tromsø. De forskningsetiske komiteer bes om en vurdering av saken.

Høringsvar ad NOU 2006:19 "Akademisk frihet"

Forskningsetiske komiteer ser i hovedsak positivt på utredningen og dens konkluderende tilrådning. Komiteene vil likevel knytte kommentarer til enkelte av punktene, særlig de som gjelder forskerrollen.

Høringsuttalelse siteringsindikator

«Vekt på forskningskvalitet – En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator» - Høringssvar fra De nasjonale forskningsetiske komiteene