Møteprotokoll 15. februar 2023

Fra agendaen: Rapporter fra forskningsinstitusjoner, ny henvendelse om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer, institusjonsbesøk og GRU-seminar.

Tid: 09:00 - 15:30 
Sted: Hotel Sommerro, Oslo 
Til stede: Irene Vanja Dahl (leder), Geir Sverre Braut (nestleder), Nina Johannesen, John-Arne Skolbekken, Jette Kofoed, Skaar, Ida, Biplab Kumar Datta, May-Brith Ohman Nielsen, Jakob Elster (frem til 1145), Ragnhild Aursnes Dammen (sekretariatet, referent)
Forfall: Markus Hoel Lie, Anne Ingeborg Myhr 

1 - Konstituering av møtet 

Ny nestleder og nytt medlem ble ønsket velkommen. Ingen kommentarer til dagsorden. Ingen saker til eventuelt.  

2 - Habilitet 

Leder fortsatt inhabil i sak agendapunkt 8.
Nestleder ikke inhabil i sak agendapunkt 8 jf. skriftlig beslutning av utvalget om dette.  

Nestleder fortsatt inhabil i sak agendapunkt 10.   

3 - Endelig godkjenning av notatet om GRUs roller og produkter og formen på uttalelser etter § 8

Kort om saken
Det vises til omtale av saken i protokoll fra utvalgsmøte 5/2022.  
 
Konklusjon 
Det ble besluttet å vente med å gjøre notatet endelig blant annet til etter at tolkningssvar om rapporteringsplikten er mottatt fra Kunnskapsdepartementet.  

4 - Granskingsutvalgets rapporteringsveileder 

Kort om saken
Kunnskapsdepartementet ba i sitt tildelingsbrev for 2022 til FEK, Granskingsutvalget om i løpet av 2022 å vurdere om det bør gjøres endringer i utvalgets veileder til forskningsinstitusjonene om rapportering av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Utvalget konkluderte slik på utvalgsmøte 5/2022: 

 • Utvalget har vurdert at det er behov for å gjøre justeringer i veilederen.   
 • Brev sendes Kunnskapsdepartementet før jul med info om at utvalget i 2022 har vurdert behovet for å gjøre endringer i veilederen og at utvalget i løpet av 2023 vil gjøre enkelte justeringer i denne.   
 • Sekretariatet utarbeider til utvalgsmøte 1-2023 en endelig sammenstilling av de mottatte svarene med en vurdering av disse og forslag til hvilke justeringer som bør gjennomføres.   
 • På utvalgsmøte 1 diskuteres forslagene inkludert om det er behov for å nedsette en egen arbeidsgruppe for det videre arbeidet med å justere veilederen.   

Konklusjon/oppfølging 
Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Ida Skaar, John-Arne Skolbekken, Jakob Elster, Nina Johannesen og sekretariatet.  

5 - Kaffepause 

6 - Ny rapport mottatt 01.12.22 - fra forskningsinstitusjon 

Kort om saken 
Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. En rapport ble mottatt fra en forskningsinstitusjon 1. desember 2022.  Saksnummer 2023/19. Utvalget skulle på møtet ta stilling til rapporten.  
 
Konklusjon/oppfølging 

 • Rapporten tas til orientering og svar om dette sendes institusjonen.   

7 - Ny rapport mottatt 16.12.22 - fra forskningsinstitusjon 

Kort om saken
Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Forskningsinstitusjonen sendte den 16. desember 2022 en rapportering av fire saker til Granskingsutvalget. Saksnummer 2022/58.  

Konklusjon/oppfølging

 • Rapporteringen av alle de fire sakene tas til orientering og svar om dette sendes institusjonen.  

8 - Rapporten mottatt fra forskningsinstitusjon i 2022 - status 

Kort om saken 
Denne rapporten fra en forskningsinstitusjon har vært behandlet på flere utvalgsmøter i 2022. Det vises til protokollene fra 2022 for detaljer om dette.  
 
Det ble på møtet orientert om at det nå er sendt en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om lovtolkning og rekkevidden av rapporteringsplikten. Det avventes nå svar fra Kunnskapsdepartementet før utvalget ser på saken igjen. 

Konklusjon/oppfølging:  

 • Utvalget tok informasjonen til orientering.  

9 - Lunsj

10 - Rapporten om en sak mottatt og svart ut i 2022 – orientering  

Kort om saken 
En rapport som omhandlet protokollbrudd ble behandlet på utvalgsmøte 5/2022. Utvalget hadde følgende konklusjon/oppfølging: 

 • Utvalget tar rapporten til orientering og sender svar om dette.  
 • Sekretariatet sørger for å innhente og videreformidle rapportene fra de andre myndighetene når disse foreligger.

Det ble orientert om hvordan andre myndigheter har behandlet saken.  

Konklusjon/oppfølging 
Sekretariatet videresender til utvalget når informasjon fra flere myndigheter foreligger.  

11 - Finnes det en ny rapport hos forskningsinstitusjonen? – Spørsmålet tatt opp under eventuelt på utvalgsmøte 5/2022 

Kort om saken
På eventuelt på utvalgsmøte 5/2022 ble det stilt spørsmål, basert på et oppslag i forskning.no, om det foreligger en ny rapport hos forskningsinstitusjonen/om det er foretatt en ny vurdering i saken som artikkelen omhandler. Utvalget konkluderte da med følgende:  

 • Sekretariatet kontakter forskningsinstitusjonen og ber om å få tilsendt den rapporten, henvise til oppslaget i forskning.no. 

Det ble orientert om at forskningsinstitusjonen er kontaktet og at det ikke er foretatt noen ny vurdering i saken. Saken ble avsluttet fra institusjonens side i desember 2021. Det var kun en innsynsbegjæring og et innsyn i   dokumentene fra før desember 2021 som var bakgrunnen for artikkelen i forskning.no.  

Konklusjon/oppfølging

 • Utvalget tok informasjonen til orientering 

12 - Ny rapport mottatt – fra forskningsinstitusjon 

Kort om saken 
Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon. Saksnummer 2023/21. 
 
Konklusjon/oppfølging 

 • Utvalget tar rapporten til orientering.  
 • Svaret til institusjonen skal inneholde følgende:  
  • Takke for rapporten 
  • Informere om at utvalget har tatt rapporten til orientering 
  • Veilede om at institusjoner, når saker om mulige brudd behandles, også skal vurdere om det foreligger systemfeil ved institusjonen. Vise til § 8 i forskningsetikkloven samt til rapporteringsveilederen.  

13 - Ny rapport mottatt - fra forskningsinstitusjon 

Kort om saken 
Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon. Saksnummer 2023/22.   

Konklusjon/oppfølging

 • Dette er ikke forskning og faller dermed utenfor Granskingsutvalget sitt mandat. 
 • Svar sendes institusjonen. Følgende elementer tas med i svaret: 
  • Takke for informasjonen 
  • Dette er ikke forskning og faller dermed utenfor Granskingsutvalgets mandat. Vise til virkeområdebestemmelsen § 2 i forskningsetikkloven.  
  • I saken her er det snakk om en sammenstilling av eksisterende forskningsbasert kunnskap. Det handler ikke primært om ny kunnskap, om det å skape original kunnskap. Derfor er det ikke forskning, derfor faller det utenfor forskningsetikklovens virkeområde og derfor er dette heller ikke omfattet av forskningsetikklovens bestemmelse om rapporteringsplikt til Granskingsutvalget.  

14 - Informasjon om nye henvendelser til Granskingsutvalget om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer 

Kort om saken 
Orienteringssak. Utvalget har ønsket at det på utvalgsmøtene informeres om alle mottatte henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.  
 
Sekretariatet har siden forrige utvalgsmøte mottatt 1 ny henvendelse om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Sekretariatet orienterte kort om denne.  Person tok kontakt gjennom 2 telefonsamtaler. En forskningsartikkel er skrevet av en forsker ved en forskningsinstitusjon og i artikkelen anklages henvender og en person til.  Henvender mener at forskningsinstitusjonen ikke har gjort en skikkelig vurdering i saken eller at denne ikke gir mening og mener det er en trussel mot arbeidsmiløet/HMS at institusjonen ikke håndterer disse tingene skikkelig. Sekretariatet har vist til at saker etter forskningsetikkloven primært skal søkes løst på institusjonen og oppfordret henvender til å undersøke om saken var avsluttet på institusjonen og hvis ja stille spørsmål til denne om rapport om behandlingen er sendt Granskingsutvalget. Om dette ikke fører frem kan henvender også sende en epost til Granskingsutvalget med fakta. Rett før utvalgsmøtet her sendte henvender en epost til Granskingsutvalget. Denne blir satt opp på neste møte.  

Konklusjon/oppfølging

 • Utvalget tok informasjonen til orientering. 
 • Den mottatte e- posten settes på agendaen for neste utvalgsmøte.

15 - Institusjonsbesøk og utvalgsmøte 2 - Bergen 24.-25. april

Kort om saken 
Utvalgsmøte 2 samt institusjonsbesøk skal avholdes i Bergen 24.-25. april.  Komiteer og utvalg avholder en gang per år sitt utvalgs-/komitemøte sammen med det å besøke en eller flere forskningsinstitusjoner for gjensidig informasjonsutveksling. På møtet ble både praktiske forhold rundt oppholdet samt spørsmålet om hvem som skulle besøkes, tatt opp.  

16 – Kaffepause 

17 - Orienteringer fra sekretariatet 

Seminar Granskingsutvalget
Det har vært vanlig at Granskingsutvalget, ca hvert 1 ½ år har holdt et seminar, primært med forskningsinstitusjonenes redelighetsutvalg o.l. som målgruppe. Å avholde slike seminarer har vært betraktet som en god måte å gi veiledning på, noe som er en av utvalgets 5 roller. Forrige seminar ble avholdt i november 2021.

På møtet skulle utvalget ta stilling til om utvalget ønsker å gjennomføre et slikt seminar samt tidspunkt for seminaret. 

Konklusjon/oppfølging: 
Utvalget ønsker å gjennomføre et slikt seminar.  
Program for seminaret kan diskuteres på senere utvalgsmøte.  

Årsmelding Granskingsutvalget 2022 
Årsmelding Granskingsutvalget 2022 skal ferdigstilles innen 1. april jf. § 8 i forskningsetikkforskriften (FOR-2018-03-05-321). Fristen er før neste utvalgsmøte og utvalget vil derfor få mulighet til å kommentere skriftlig på et utkast.  

Forskningsetisk forum 2023 
Årets forskningsetiske forum blir 19. september på Litteraturhuset i Oslo. For de som ønsker å delta, hold av datoen. Programmet er ikke spikret ennå, men pleier å være relatert til årets FEK-temaer.  

18 - Veileder for institusjonenes arbeid med forskningsetikk 

Nytt utkast til veileder for institusjonenes arbeid med forskningsetikk ble lagt frem på årskonferansen dagen før utvalgsmøtet. Agendapunktet var satt opp for eventuelle innspill til veilederen.

 • Det ble vist til institusjonenes mulighet til selv å ha et utvalg og at veilederen evt. kan si noe om det å ha ett vs. flere utvalg på en institusjon.  
 • Ved noen institusjoner er ikke all aktivitet som gjøres forskning. Kanskje kan også veilederen gjøre oppmerksom på at det kan være slik.  
 • Veilederen bør inneholde en link til Granskingsutvalgets rapporteringsveileder.  
 • Slik veilederen ble presentert på årskonferansen så ser den lovende ut. Utvalget ser gjerne på et utkast.

19 - Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt.