Møteprotokoll 16. oktober 2023

Møte 4, 2023. Fra agendaen: Rapporteringer til Granskingsutvalget - tolkningssvar mottatt fra Kunnskapsdepartementet, rapporter, klagesaker og henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. 

Tid: 10:00 - 15:00
Sted: Digitalt (Microsoft Teams) 
Til stede: John-Arne Skolbekken, Biplab Kumar Datta, Irene Vanja Dahl, Geir Sverre Braut (frem til kl. 14), Jakob Elster (frem til kl. 14), Markus Hoel Lie, Ida Skaar, May-Brith Ohman Nielsen, Nina Johannesen, Ragnhild Aursnes Dammen (referent) 
Forfall: Jette Kofoed

1 - Velkommen og godkjenning av agenda 

Nina Johannesen ble gratulert med opprykk fra vara til medlem og det ble informert om at Kunnskapsdepartementet også har utnevnt en ny vara, Norunn Sæther Myklebust, som blir del av utvalget fra etter utvalgsmøte 4.  
 
Det ble informert om at klagesak 2023/98 kun var til informasjon på møtet.
 
En sak til eventuelt, med bakgrunn i mottatt tolkningssvar fra Kunnskapsdepartementet jf. agendapunkt 4.  
 
Agenda ble godkjent.  

2 - Habilitet 

Jakob Elster vurdert inhabil i sak 2023/135, agendapunkt 19.  
Nina Johannesen vurdert inhabil i sak 2023/130, agendapunkt 16.  

3 - Informasjon fra sekretariatet 

Sekretariatet informerte kort om følgende punkter:  
 
- Ressurssituasjonen i sekretariatet.  
- Avklaring av møtedatoer i Granskingsutvalget.   
- Evaluering av institusjonsbesøkene i Bergen flyttes til neste utvalgsmøte.  
- Budsjett FEK 2024 - planlagte Granskingsutvalget-aktiviteter for neste år.  
- Ny ENRIO-håndbok er nå lagt ut på ENRIO sine nettsider.  
- Spørsmålet kan en norsk forskningsinstitusjon behandle saker om mulig uredelighet knyttet til artikler som ble publisert da forskeren var ansatt ved og publiserte for en utenlandsk forskningsinstitusjon? Poster presentert på ENRIO-konferansen 2023.  
- NEM skal prøve ut en ny måte å forberede saker på.  
- Status for arbeidsgruppen som jobber med å foreslå justeringer i rapporteringsveilederen.  
- Åpent webinar om kunstig intelligens 30. oktober 15-16 arrangert av NENT  

4 - Rapporteringer til Granskingsutvalget - tolkningssvar mottatt fra Kunnskapsdepartementet 

Granskingsutvalget sendte 31. januar 2023 en lovtolkningshenvendelse til Kunnskapsdepartementet. Saksnummer 2023/18. Konkret foranledning var en rapport mottatt i Granskingsutvalget, men henvendelsen var generell og uavhengig av konkret rapport.  Spørsmålet gjaldt hvor langt rapporteringsplikten etter lovens § 6 fjerde ledd strekker seg.  Henvendelsen og svaret mottatt fra departementet i juli, var vedlagt agendaen. 
 
Svaret fra Kunnskapsdepartementet ble diskutert på møtet.    

5 - Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 4. juli 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt agendaen fulgte rapport fra en forskningsinstitusjon, mottatt 4. juli 2023. Saksnummer 2023/129.   Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  
 
Oppfølging og konklusjon:   

 • Rapporten ble tatt til orientering og svar sendes institusjonen med takk for mottatt rapport samt informasjon om at utvalget har tatt rapporten til orientering.  

6 - Pause 

7 - Årsrapport mottatt fra forskningsinstitusjon 10. august 

Granskingsutvalget mottok en årsrapport fra en forskningsinstitusjon den 10. august. Sak 2023/117. Det er ingen plikt om å sende årsrapporter til GRU, det bør likevel vurderes om dette er å anse som en rapportering til GRU etter forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd.   
 
Oppfølging og konklusjon:  

 • Det er ikke et lovkrav å sende årsrapport, men årsrapporten gir foranledning til å etterspørre rapportering til Granskingsutvalget etter forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd for 1- 2 saker som omtales i den oversendte årsrapporten.  
 • Sende svar til institusjonen med følgende innhold:  
  • Takke for tilsendt årsrapport og samtidig understreke at det ikke er noen lovpålagt plikt til å sende årsrapporter. 
  • Informere om at det imidlertid er en rapporteringsplikt etter forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Denne plikten er formulert slik i loven: «Forskningsinstitusjoner skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer til Granskingsutvalget.» 
  • Be institusjonen vurdere om rapporteringsplikten i § 6 fjerde ledd gjelder for saken som omtales i årsrapportens pkt. 3.2 og som er blitt behandlet ved et fakultet.
  • I årsrapporten henvises det også til en annen sak ved samme fakultet, som også kan være ferdigbehandlet nå. Be institusjonen vurdere rapporteringsplikten etter § 6 fjerde ledd også for denne saken.   
  • Informere om veileder for rapportering til Granskingsutvalget som kan gi veiledning om hvordan rapporteringen etter § 6 fjerde ledd skal gjennomføres.  

8 - Ny rapport mottatt fra en forskningsinstitusjon 16. juni 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt agendaen fulgte rapport fra en forskningsinstitusjon, uttalelse fra et felles redelighetsutvalg, mottatt 16. juni 2023. Saksnummer 2023/96/journalpostnummer 2023/283.  Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  

Oppfølging og konklusjon:  

 • Behandling av rapport utsettes til utvalgsmøte 5 så den kan behandles på samme møte som relatert klagesak 2023/98.  

9 - Klagesak 2023/98 

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/98. Klagen er oversendt av lederen for et felles redelighetsutvalg.  Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8.  
 
For å ivareta hensynet til kontradiksjon var saken kun til orientering på dette møtet.  Saken settes opp til behandling på utvalgsmøte 5/2023.  

10 - Lunsjpause 

11 - Klagesak 2023/105 

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/105. Klagen er oversendt fra direktøren for forskningsinstitusjonen.  Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8. 
Klagen ble diskutert på møtet og behandlingen fortsetter på neste utvalgsmøte.  
 
Oppfølging og konklusjon:  

 • Saken settes opp på utvalgsmøte 5/2023 hvor behandlingen av saken fortsetter.  

12 - Granskingsutvalgets seminar 1. november på Litteraturhuset 

Det er behov for å diskutere og gjøre beslutninger rundt den nærmere organiseringen og gjennomføringen av seminaret inkludert hvem bidrar med hva på selve dagen.   
 
Utvalget gjorde de siste justeringer før utsendelse av program til de påmeldte.   

13 - Pause 

14 - Henvendelse om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer - sak 2023/118 

Informasjon om mottatt henvendelse gjennom dokument vedlagt agendaen.  
 
Konklusjon/oppfølging:  

 • Utvalget tok informasjonen til orientering.  
 • Henvendelsen besvares med å takke for informasjonen og at utvalget merker seg temaet som taes opp.  

15 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer - på agenda på møte 3 - Sak 2023/86 

Henvendelsen ble diskutert på utvalgsmøte 3 agendapunkt 12 nr.1. Ingen dokumenter var da vedlagt agendaen. 
 
Konklusjonen på møte 3 var at:   

 • Forskningsinstitusjonen og/eller institusjonens redelighetsutvalg, i henhold til institusjonens retningslinjer, må ferdigbehandle saken.   
 • Svar sendes henvender med informasjon om at forskningsinstitusjonen og/eller institusjonens redelighetsutvalg, i henhold til Institusjonens retningslinjer, må ferdigbehandle saken.  

Til møtet nå var alle dokumentene som forelå 7. juni vedlagt agendaen. I tillegg var det vedlagt et dokument mottatt i saken etter utvalgsmøte 3 den 7. juni.  
 
Konklusjonen på møtet her:  

 • Svare henvender med at saken faller utenfor Granskingsutvalgets ansvarsområde etter lov av 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). 

16 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer - Sak 2023/130 

Nina Johannesen vurdert inhabil i sak 2023/130, agendapunkt 16, og deltok ikke på dette agendapunktet.   
 
Det ble informert om at dette var en henvendelse som allerede var besvart av sekretariatet og som hadde resultert i svar om at saken må behandles på forskningsinstitusjonen først.   

Oppfølging/konklusjon:  

 • Utvalget tok informasjonen til orientering.  

17 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer - Sak 2023/132 

Henvendelse allerede besvart av sekretariatet og som resulterte i svar om at saken må behandles på forskningsinstitusjonen først.  
 
Oppfølging/konklusjon:  

 • Utvalget tok informasjonen til orientering.  

18 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper - sak 2023/134 

Informasjon om mottatt henvendelse gjennom dokument vedlagt agendaen. 
 
Utvalget tok informasjonen til orientering og mener Helsetilsynet er rett instans for en slik henvendelse.  
 
Konklusjon/oppfølging:  

 • Utvalget tok informasjonen til orientering og mener Helsetilsynet er rett instans. 
 • Henvendelsen besvares med å henvise til å ta kontakt med Helsetilsynet.  

19 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer - Sak 2023/135 

Jakob Elster vurdert inhabil i sak 2023/135, agendapunkt 19, og deltok ikke på dette agendapunktet.   
 
Informasjon om mottatt henvendelse gjennom dokument vedlagt agendaen. 
 
Utvalget bør se nærmere på dette. I første omgang be om en rapport.  
 
Konklusjon/oppfølging:  

 • Utvalget bør se nærmere på dette, i første omgang be om en rapport.  
 • Sekretariatet kontakter forskningsinstitusjonen om mottak av rapport om saken jf. rapporteringsplikten i forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd.  

20 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer - Sak 2023/131 

Informasjon om mottatt henvendelse gjennom dokument vedlagt agendaen. 
 
Sekretariatet vil svare henvender at saken er avsluttet fra Granskingsutvalgets side og at det ikke er tilkommet nye opplysninger i saken som endrer på dette.  Utvalget sluttet seg til dette.   
 
Konklusjon/oppfølging: 

 • Utvalget tok informasjonen til orientering.   

21 - Spørsmål om en institusjons plikt til å varsle om potensiell vitenskapelig uredelighet - sak 2023/136 

Mottatt spørsmål fra en forskningsinstitusjon om en institusjons plikt til å varsle om potensiell vitenskapelig uredelighet - sak 2023/136.  
 
Konklusjon/oppfølging:  

 • Henvendelsen besvares med at utvalget ikke kan se at det foreligger noen slik varslingsplikt.  

22 - Hva bør være fellestemaer for FEK i 2024? 

Utvalget diskuterte mulig innspill til hva som bør være fellestemaer for FEK i 2024.  

23 - Eventuelt 

En sak til eventuelt, med bakgrunn i mottatt tolkningssvar fra Kunnskapsdepartementet (KD) jf. agendapunkt 4.  
 
Selv om henvendelsen til KD i januar (jf. agendapunkt 4) var en generell tolkningshenvendelse, lå det en konkret rapport bak. Behandlingen av denne rapporten ble av utvalget besluttet satt på vent frem til tolkningssvar forelå. Nå foreligger tolkningssvaret og utvalget besluttet at arbeidet med å ferdigstille behandlingen av rapporten nå burde fortsette.   
 
Konklusjon/oppfølging:  

 • Sekretariat i samråd med nestleder utarbeider en henvendelse til forskningsinstitusjonen der tolkningssvaret fra KD vedlegges og hvor det vises til tidligere henvendelser og bes om å få tilsendt tidligere etterspurt informasjon slik at Granskingsutvalget kan utøve sin rolle som mottaker av rapport der også vurdering av om en sak skal tas opp på eget initiativ inngår i vurderingen.