Møteprotokoll 16. september 2022

Fra dagsorden: GRUs roller og produkter og formen på uttalelser etter lovens § 8 og henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper.

Sted: Kongens gate 14, Oslo
Tid: 10:00-15:30
Til stede: Irene Vanja Dahl (leder), Jan G. Bjålie, Nina Johannesen, Markus Hoel Lie, John-Arne Skolbekken, Jette Kofoed (digital deltakelse), Biplab Kumar Datta, Geir Sverre Braut, May-Brith Ohman Nielsen, Ragnhild Aursnes Dammen, Lene Os Johannessen (på agendapunkt 8) 
Forfall: Anne Ingeborg Myhr, Ida Skaar
Referent: Ragnhild Aursnes Dammen

1 - Oppstart av møtet v/leder

2 - Habilitet

Kun inhabilitet mht. agendapunkt 5. Agendapunkt 5 vil bli ledet av nestleder da leder er inhabil.

3 - GRUs roller og produkter og formen på uttalelser etter lovens § 8

Kort om saken

Oppfølging fra møte 3 agendapunkt 4. Konklusjon på møte 3:

"Konklusjon/oppfølging

-Være bevisst fremover på hva den enkelte sak GRU holder på med er. Hva er det i forhold til loven og hva er produktet fra GRU i den forbindelse.

-Sekretariatet skriver et notat om temaet som tas opp på utvalgsmøte."

Et utkast til diskusjonsnotat var vedlagt dette agendapunktet.

Diskusjonen på møtet

Det var i stor grad enighet om innholdet i notatet, men ønske om å bygge ut notatet med omtaler av andre tilliggende sider av saken.

Konklusjon/oppfølging

 • Sekretariatet gjør noen justeringer i notatet, jf. det som kom opp i diskusjonen på møtet. Nytt notatutkast diskuteres på neste møte. Utvalget ønsker å benytte notatet, når det er justert og ferdig, som et arbeidsredskap.
 • Sekretariatet finner frem katalogsaken (som er å finne på FEKsnettsider) og sender utvalget som bakgrunnsdokument til diskusjonen om notatet på neste utvalgsmøte.

4 -Kaffepause

5 -Oppfølging av utvalgsmøte 3 agendapunkt 3: Sak 2022/58 -rapport fra forskningsinstitusjon

Om saken:

Rapport fra institusjon om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper. Var satt opp som sak til utvalgsmøte 1/2022. Utvalgsleder inhabil. Utvalget konkluderte med å be om mer informasjon. Mer informasjon mottatt og behandling av rapporten satt opp på agendaen for utvalgsmøte 2/2022. Utvalgsleder fortsatt inhabil og nestleder skulle da lede møtet. Nestleder meldte imidlertid frafall ved møtestart og saken ble dermed utsatt til utvalgsmøte 3/2022. Konklusjonen på utvalgsmøte 3 var at GRU skulle stille endel spørsmål til institusjonen og be om svar i slutten av august 2022. Institusjonen svarte på spørsmålene fra Granskingsutvalget innen fristen.

Konklusjon/oppfølging:

 • Sende ny skriftlig henvendelse til institusjonen (rektor/prorektor) og be om:
  • Sak 1: Etterspørre rapporten ved å vise til at det i det siste brevet fra institusjonen til Granskingsutvalget henvises til den.
  • Sak 2: Be om de rapporter som foreligger i sak 2.
 • Sak 1 og 2 tas opp igjen på neste møte.

6 -Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper -fra PHD-kandidat ved en forskningsinstitusjon -sak 2022/116

Om saken

Saken gjaldt en henvendelse fra en PHD-kandidat ved en forskningsinstitusjon om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper. Det har vært informert om saken på utvalgsmøte 2 (4. mai) og 3 (2. juni) i 2022. På møtet 2. juni ble det konkludert med at utvalget ønsket selv å behandle spørsmålet om dette hører hjemme i Granskingsutvalget eller ikke og at sekretariatet skulle skrive et saksfremlegg til møtet her. Saksfremlegg med forslag til konklusjon var vedlagt møteagendaen.

Oppfølging/konklusjon

Utvalget støttet innholdet i saksfremlegget og foreslått utvalgskonklusjon følges:

 • Saken henvendelsen gjelder faller utenfor Granskingsutvalgets mandat å behandle.
 • Sekretariatet informerer skriftlig henholdsvis til den som har henvendt seg og til PHD-institusjonen, om at:
  • henvendelsen ble diskutert på møte i Granskingsutvalget 16. september.
  • Granskingsutvalget har konkludert med at saken faller utenfor Granskingsutvalgets mandat.

7 - Lunsj

8 - Invitasjon til å delta i FEK-prosjektet: Oppdatering og videreutvikling av opplæringsressurser

Om saken

Fra agendaen: «Som en del av FEK-prosjektet «Oppdatering og videreutvikling av opplæringsressurser», inviterer FEK v/ sekretariatet medlemmer fra komiteer og utvalg til å lese gjennom og vurdere FBIB-artikler som faller inn under deres fagfelt.» Vedlagt agendaen var invitasjon med informasjon om prosjektet, liste over aktuelle FBIB-artikler, kriterier for FBIB-artikler, forfatterveiledning og forfatteravtale. Lene Os Johannessen fra sekretariatet informerte på møtet.

Oppfølging/konklusjon

 • Hvis man er interessert bør man melde seg ganske raskt.

9 - Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper -fra forsker ved forskningsinstitusjon-sak 2022/95

Om saken

Det ble informert om denne henvendelsen på utvalgsmøte 3 under agendapunkt 7.

Sekretariatet har blitt kontaktet av en forsker ved en forskningsinstitusjon. Vedkommendeopplysteå ha blitt bedt om å lyve om plagiat og ba om råd da institusjonen ikke har opprettet noe redelighetsutvalg. Sekretariatet kontaktet på bakgrunn av henvendelsen leder for institusjonen med forespørsel om redelighetsutvalg og fikk opplyst at slikt var under opprettelse og ville være på plass fra slutten av juni. Sekretariatet informerte deretter forskeren om at redelighetsutvalg veldig snartville være på plass og at saken da skal følge prinsippet om at saker behandles først på institusjonen. Forsker ble oppfordret til å ta kontakt igjen i slutten av august dersom vedkommende ikke opplever at det skjer noe fra institusjonens side.

Status ultimo august var at redelighetsutvalg fortsatt ikke var opprettet og at saken, som en sak etter forskningsetikkloven, ikke var igangsatt på institusjonen.

Det var enighet om at veiledningen overfor institusjonen nå burde intensiveres.

Oppfølging/konklusjon

 • Leder kontakter igjen institusjonen, skriftlig, til direktør med kopi til HR-leder. Hun gjentar veiledning om hvilke plikter som påligger institusjonen etter loven. I tillegg skal det nå kommuniseres tydelig at institusjonen må sette i gang straks å behandle denne saken om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer, at slik behandling skal følge forskningsetikkloven og at saken må avgjøres uten unødig opphold. Det må også gjentas at GRU har anledning til å ta saken opp på eget initiativ.
 • Sekretariatet informerer forskeren om utfall av møtet/hva GRU nå vil gjøre overfor institusjonen.

10 - Budsjett og prioriterte FEK-temaer 2023

Dette var et 2-delt agendapunkt, henholdsvis budsjett 2023 og FEK-temaer 2023. Utvalget ble invitert til å komme med innspill til begge deler.

11 -Kaffepause

12 -Generell info fra sekretariatet

Fastsettelse av utvalgsmøtedatoer for 2023

Konklusjonen for 2023 ble at møtedatoene for våren 2023 avklares i begynnelsen av november 2022 og at møtedatoene for høsten 2023 avklares i begynnelsen av mai 2023.

Forskningsetisk forum 2022

Det ble minnet om at Forskningsetisk forum ville finne sted på førstkommende mandag i Oslo. Flere fra GRU som hadde meldt seg på. Temaer: publiseringsetikk samt arbeidet med en veileder til institusjonene for forskningsetiske spørsmål, forskningsetiske saker og uredelighetssaker som FEK-sekretariatet jobber med.

Oppdraget til GRU jf. KD's tildelingsbrev for 2022:

Som omtalt på GRU-møter tidligere i år har GRU fått i oppdrag gjennom Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2022, å vurdere i løpet av 2022 om veilederen for rapportering til GRU bør endres. Henvendelse til forskningsinstitusjonene om å komme med innspill til eventuelle revideringsbehov er sendt forskningsinstitusjonene med frist 14. oktober. Sekretariatet vil på neste utvalgsmøte gi en oppsummering av mottatte innspill fra institusjonene og GRU vil da måtte ta stilling til hvordan svare ut KDs bestilling.

13 - Oppfølging av eventueltpunkt fra utvalgsmøte 3.

Det ble gitt en kort orientering fra 2 utvalgsmedlemmer om en sak som illustrerer problemstillinger som kan være relevante for utvalget.

14 - Institusjonsbesøk

Tid og sted for et institusjonsbesøk i 2023 tas opp på og besluttes på utvalgsmøtet i november. Foreløpig forslag til tidspunkt er at besøket legges sammen med utvalgsmøte 2/2023.

15 -Eventuelt

 • 3 rapporteringer om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer samt en henvendelse, mottatt rett før møtet her, settes opp på møte 5/2022.