Møteprotokoll 2. juni 2022

Fra dagsorden: Prinsipiell diskusjon om hvor langt institusjonenes rapporteringsplikt strekker seg/hva kan GRU be om innsyn i. Formen på uttalelser fra Granskingsutvalget.

Tid: 10:00 - 15:30
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Irene Vanja Dahl (leder), Jan G. Bjålie, Nina Johannesen, Markus Hoel Lie, John-Arne Skolbekken, Jette Kofoed (deltok digitalt), Ida Skaar, Anne Ingeborg Myhr, Biplab Kumar Datta, Geir Sverre Braut, May-Brith Ohman Nielsen (deltok digitalt), Ragnhild Aursnes Dammen (referent), Ingrid Torp og Elin Fugelsnes (de to siste deltok kun på agendapunkt 7)

1. Habilitet

Utvalgsleder inhabil i sak 3. Har deltatt i et ad-hoc-redelighetsutvalg og skrevet en rapport.

Annet medlem/vara ikke inhabil i sak 3.  At man er ansatt ved den samme institusjonen som saken gjelder er ikke tilstrekkelig til å si at det foreligger inhabilitet.  Noe mer må til, som vennskap, familietilknytning, publisert sammen med, eller andre forhold som påvirker tillit og tap/ulempe.

2. Prinsipiell diskusjon om hvor langt institusjonenes rapporteringsplikt strekker seg/hva kan GRU be om innsyn i?

Om saken
Med bakgrunn i saken agendapunkt 3, hadde det oppstått et behov for at utvalget prinsipielt diskuterte hvor langt institusjonenes rapporteringsplikt strekker seg/hva GRU kan be om innsyn i når en rapport sendt til GRU skal gjennomgås av utvalget.  

Konklusjon/oppfølging
Dette var satt opp som en diskusjonssak og ikke en beslutningssak, så det ble ikke endelig konkludert på noen måte.  Essensen i svaret på spørsmålet om hvor langt institusjonenes rapporteringsplikt strekker seg, ble likevel oppsummert slik:

 

 • Utgangspunktet må være Granskingsutvalgets veileder om rapportering som nærmere beskriver hva det skal rapporteres om. GRU bør aktivt bruke denne veilederen når utvalget skal følge opp rapporter og dokumentetterspørsel skal handle om de elementene som fremgår av veilederens pkt. 2.5.
 • Dette prinsipielle spørsmålet vil også følges opp i GRUs arbeid i 2022 med å vurdere veilederens innhold i samsvar med oppdraget gitt fra KD til GRU i tildelingsbrevet for 2022.

3. Sak 2022/58 - rapport fra forskningsinstitusjon 

Leder inhabil og gikk ut av møtet ved behandling av dette agendapunktet. Nestleder ledet dette agendapunktet.

Om saken
Rapport fra forskningsinstitusjon om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper. Var satt opp som sak til utvalgsmøte 1/2022. Utvalgsleder inhabil. Utvalget konkluderte med å be om mer informasjon. Mer informasjon mottatt og behandling av rapporten satt opp på agendaen for utvalgsmøte 2/2022.  Utvalgsleder fortsatt inhabil og nestleder skulle da lede møtet. Nestleder meldte imidlertid frafall ved møtestart og saken ble dermed utsatt til utvalgsmøte 3/2022.

Diskusjonen på møtet
Følgende hovedelementer kom frem på møtet:

 • I rapporten er det trukket konklusjoner som det er vanskelig å forstå. Når vi ser på den grunnleggende problemstillingen så er hovedbekymringen at det ikke går klart frem hva som er gransket.
 • Utvalget fant det relevant å henvende seg til institusjonen med spørsmål som det ikke går å svare ja eller nei på.
 • Det rapporteres om to forskjellige saker. Den ene handler om et veldig høyt antall publikasjoner. Den andre handler om selvplagiering. Utvalget diskuterte disse hver for seg.

Konklusjon/oppfølging

Sekretariatet lager et utkast til svar til institusjonen med følgende innhold: Hovedinnhold i brevet: Vise til mottatt rapport og stille følgende spørsmål til de to sakene: 

Spørsmål til saken om høyt antall publikasjoner:

 • §  Utvalget vil be om begrunnelsen for (vurderingene bak) konklusjonen om at dette ikke er uredelig.
 • §  Utvalget har fått tilsendt institusjonens egne retningslinjer for arbeid med saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper. Utvalget vil be om en nærmere beskrivelse av prosessen for arbeidet med denne saken (saksgang og granskingsmetodikk), der det vises til de relevante punktene i institusjonens retningslinjer.

Spørsmål til saken om selvplagiering:

 • §  Utvalget vil be om begrunnelsen for konklusjonen om at dette ikke er uredelig.
 • §  Utvalget vil også be om en nærmere beskrivelse av prosessen (saksgang og granskingsmetodikk) for arbeidet med denne saken, der det vises til de relevante punktene i institusjonens retningslinjer.

Brevet adresseres til rektor ved institusjonen.

Utkastet sendes for utsjekk til utvalget.

4. Formen på uttalelser fra Granskingsutvalget

Etter ønske fra utvalgsmedlem hadde utvalget en diskusjon om formen på uttalelser fra Granskingsutvalget.

Diskusjonen dreide seg om forskningsetikkloven § 8 som lyder slik:

«§ 8. Uttalelser i uredelighetssaker

I uttalelser fra forskningsinstitusjoner etter § 5, redelighetsutvalg etter § 6 annet ledd og Granskingsutvalget etter § 7 i saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal det alltid tas stilling til:

a.
om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke,

b.
om det foreligger systemfeil ved institusjonen og

c.
om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.
Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.»

Konklusjon/oppfølging
Sekretariatet skriver et notat om temaet som tas opp på et utvalgsmøte.

5. Utkast til svar på 2 spørsmål fra Forskningsrådet

Om saken
I forbindelse med at sekretariatslederne for NEM og GRU snakket til Forskningsrådet 7. april 2022, noterte de seg 2 spørsmål som de ikke svarte ut i møtet:

Spørsmål 1: Hva med tvilsomme forskningspraksiser som ikke er uredelighet?   

Spørsmål 2: Preregistrering av studier – en garanti for publisering?/ivaretakelse av publiseringsetikk?

Utvalget hadde ønsket å bidra med innspill til svaret til Forskningsrådet.

Oppfølging/konklusjon

 • Til spørsmål 1: GRU ønsker at det i svaret til Forskningsrådet understrekes GRU-ståstedet som er at GRU er usikker på hva utvalget skal gjøre i sånne situasjoner.
 • Til spørsmål 2: GRU ser ikke helt nytten i dette /mener at det er uhensiktsmessig.

6. Lunsj

7. Informasjon fra sekretariatet

Om kommunikasjon i FEK (v/Ingrid Torp, kommunikasjonsrådgiver og webredaktør)

Om Magasinet Forskningsetikk (v/Elin Fugelsnes, redaktør for Magasinet Forskningsetikk)

Status oppdrag til GRU i KD's tildelingsbrev for 2022:
Henvendelse til forskningsinstitusjonene vil bli sendt ut før septemberutvalgsmøtet, om å komme med innspill til eventuelle revideringsbehov i Granskingsutvalgets veileder for rapportering fra institusjonene til utvalget.

Informasjon om mottatte henvendelser - saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.
Det ble informert kort om to mottatte henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper.

 • I den første henvendelsen har sekretariatet blitt kontaktet av en forsker ved et institutt. Han opplyste å ha blitt bedt om å lyve om plagiat og ba om råd da instituttet ikke har opprettet noe redelighetsutvalg. Sekretariatet har på bakgrunn av henvendelsen kontaktet leder for institusjonen med forespørsel om redelighetsutvalg og har fått opplyst at slikt er under opprettelse og vil være på plass fra slutten av juni. Sekretariatet har nå informert forskeren om at redelighetsutvalg veldig snart vil være på plass og at saken da skal følge prinsippet om at saker behandles først på institusjonen. Dersom forsker ikke opplever at det skjer noe frem til midten av august kan vedkommende igjen kontakte sekretariatet for Granskingsutvalget.
 • Den andre henvendelsen ble det første gang informert om på utvalgsmøte 2. Da var status at henvendelsen kom til sekretariatet per telefon og ble svart ut av NESH-sekretariatsleder om at saken skal behandles på institusjonen først.  Etter dette har den samme forskeren på nytt kontaktet NESH-sekretariatsleder, denne gang skriftlig. Blant opplysningene var at institusjonens redelighetsutvalg har sett på saken og uttalt at saken ikke hører hjemme hos dem da det ikke er en uredelighetssak. På bakgrunn av sekretariatets gjennomgang av de vedlagte dokumenter konkluderte sekretariatet med at dette likevel ikke ser ut til å handle om uredelighet og sakstype som faller under Granskingsutvalget, men at det samtidig kan være grunn til å veilede institusjonen i en telefonsamtale om at saken må behandles et sted på institusjonen så den ikke faller mellom to stoler. Slik sekretariatet vurderte den innsendte dokumentasjon virker dette snarere som en sak som handler om HR.
  • GRU ønsker selv å gjøre denne vurderingen av hvor saken hører hjemme.
  • Konklusjon: Sekretariatet forbereder saken for behandling på neste GRU-møte.

Forskningsetisk forum 2022
Dette årets Forskningsetiske forum skjer 19. august. Agenda for forumet, samt detaljer om påmelding, vil bli lagt ut på FEK sine nettsider i løpet av juni. FEK sine prioriterte temaer for 2022, publiseringsetikk og akademisk frihet, vil stå sentralt på agendaen. Det ble oppfordret til å melde seg på.

8. Spørsmål om lovens anvendelsesområde - hvor langt strekker en forskningsinstitusjons behandlingsansvar seg 

Om saken
Utvalgsleder informerte på møte 2/2022 om en sak på eventuelt (agendapunkt 9), en henvendelse som hadde kommet inn rett før møtet. Et konkret tilfelle har foranlediget et mer prinsipielt spørsmål om lovtolkning og hva som er lovens anvendelsesområde. Spørsmålet er hvor langt en forskningsinstitusjons behandlingsansvar strekker seg. Jf. årsmelding GRU for 2021 gjorde GRU en prinsipiell avklaring rundt spørsmålet om hvor langt en institusjons ansvar strekker seg. GRU kom da til at det skal lite til før institusjonen har et ansvar for å behandle en sak. I det konkrete tilfellet som lå bak uttalelsen i 2021 var det snakk om at det forelå en emeritusavtale, men det var ikke mye realitet utover det. Bak henvendelsen nå er et faktum at en person vil få bedømt sin doktorgrad av institusjonen, uten å ha noen annen tilknytning til institusjonen. Vedkommende er altså en slags privatist i forhold til institusjonen.

Møtet her skulle diskutere utkast til svar og beslutte hvilket svar som skal gis institusjonen. Vedlagt til møtet var et drøftingsnotat som inkluderte et utkast til svar.

Oppfølging/konklusjon

 • Utvalget sluttet seg til foreslåtte utkast til svar (om at forskningsinstitusjonen har behandlingsansvar), med følgende to tilføyelser:
  • Dette er Granskingsutvalgets fortolkning av en institusjons forpliktelse til å håndtere egen sak. Det er Kunnskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for forskningsetikkloven og tolkning av denne.
  • Utvalget vil understreke at dette dreier seg om forholdet mellom produktet og institusjonen.

9. Høringer

Om saken
Følgende 3 høringer var lagt frem til møtet primært til informasjon og med liten endringsmulighet på dette stadiet:

 • Finansiering av universiteter og høyskoler:

Første utkast ble diskutert på utvalgsmøte 2/2022. GRU sendte deretter skriftlig innspill til utkastet. I tillegg har NENT og NESH kommet med skriftlige innspill til utkastet. Nytt utkast, basert på innspillene, skulle diskuteres på møtet.

 • Akademisk ytringsfrihet: Utkast til høringssvar var vedlagt sammen med forrige innspill fra FEK 16.11.2021, da de fleste argumentene bygger videre på dette. 
 • Eksportkontrollforskriften: Utkast til høringssvar var vedlagt og til orientering. Antatt ikke i GRU sitt kjerneområde.

Konklusjon
Ingen merknader fra GRU til de 3 utkastene.

10. Institusjonsbesøk

Granskingsutvalget har pleid å legge et møte per år sammen med et institusjonsbesøk. Et slikt besøk bør planlegges i god tid. Sekretariatet foreslår at det planlegges et institusjonsbesøk i tilknytning til et av møtene våren 2023. Sted og tid for et slikt besøk diskuteres i møtet. 

Oppfølging/konklusjon
Vi kommer tilbake til dette temaet til høsten.