Møteprotokoll 27. november 2023

Møte 5 2023. Fra agendaen: Klagesaker, utkast til justert rapporteringsveileder, rapporter fra forskningsinstitusjoner.

Tid: 09:00 - 14:30 
Sted: Digitalt (Microsoft Teams)
Til stede: Irene Vanja Dahl, Geir Sverre Braut, John-Arne Skolbekken, Biplab Kumar Datta, Markus Hoel Lie, Ida Skaar (deltok fra agendapunkt 8 kl1220), May-Brith Ohman Nielsen, Nina Johannesen, Ragnhild Aursnes Dammen, 
Forfall: Jakob Elster, Jette Kofoed, Norunn S. Myklebust 

1 - Velkommen og godkjenning av agenda. 

Møtet ble konstituert. Ingen saker til eventuelt.  

2 - Habilitet 

3 - Informasjon fra sekretariatet 

Sekretariatet informerte kort om følgende temaer:  

 • Status for ressurssituasjonen i sekretariatet 
 • Årskonferansen 2024. 
 • Status møtedatoer for Granskingsutvalget vår 2023 
 • Planlagte Granskingsutvalget-aktiviteter 2024. 
 • Høring om digitaliseringsstrategi 
 • Høring om genteknologi 
 • Erfaringer med forskningsetikkloven 
 • Status fellestemaer for FEK i 2024 
 • Status oppfølging av rapport satt på vent i avvente av tolkningssvar fra Kunnskapsdepartementet - Sak 2022/58  

4 - Klagesak 2023/98 

Saken var til orientering på utvalgsmøte 4/2023 - Saken var nå til behandling. 

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/98. Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8. 

Saken var kun til orientering på utvalgsmøte 4/2023, da klager ikke hadde fått mulighet til å kommentere på de elementer som fremgikk av oversendelsesbrevet til Granskingsutvalget. 

Konklusjon: 

 • Utvalget avsluttet sin behandling av saken i møte og saken er helt ferdigbehandlet når utvalget har ferdigstilt sin skriftlige uttalelse, som vil bli lagt ut på FEK sine nettsider når den er klar.   

5 - Rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 16. juni 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt følger rapport fra en forskningsinstitusjon, uttalelse fra et felles redelighetsutvalg, mottatt 16. juni 2023. Saksnummer 2023/96/journalpostnummer 2023/283.  Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  

Konklusjon:  

 • Behandling av rapporten utsatt til møte 1/2024.  

 6 - Pause 

7 - Klagesak 2023/105 

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/105. Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8. Behandling av klagesaken ble påbegynt på møte 4/2023 og fortsatte på møtet her. 
 
Konklusjon:  

 • Saken er helt ferdigbehandlet når utvalget har ferdigstilt sin skriftlige uttalelse, som vil bli lagt ut på FEK sine nettsider når den er klar.   

8 - Ny klage - Oversendt 16. oktober 2023 - Klagesak 2023/143 

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/143. Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8.  
 
Konklusjon: 

 • Behandling av saken fortsetter på møte 1/2024. 

9 - Lunsj 

10 - Utkast til justert rapporteringsveileder 

Granskingsutvalget ble i tildelingsbrevet for 2022 bedt om å gjøre en vurdering av om det burde gjøres noen endringer i veilederen om rapportering til Granskingsutvalget, som ligger på FEK sine nettsider under GRU-sidene. Riksrevisjonens rapport om forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren var bakgrunnen for departementets forespørsel til Granskingsutvalget. Utvalget gjorde en vurdering av veilederen i 2022 og i den forbindelse ble det innhentet innspill fra forskningsinstitusjonene. Utvalget meldte i 2022 tilbake til KD at utvalget i løpet av 2023 ville foreta noen justeringer i veilederen.  
 
Utvalget ble bedt om å komme med sine merknader til arbeidsgruppens forslag.  
 
Konklusjon: 

 • Veilederen ferdigstilles snarlig etter møtet slik at justert veileder kan legges ut på nettsiden og departementet kan informeres før jul.   

11 - Evaluering av institusjonsbesøkene i Bergen i april 2023 

Liten runde rundt bordet om erfaringer fra årets institusjonsbesøk.  

12 - Evaluering av Granskingsutvalgets seminar 1. november 

Liten runde rundt bordet om erfaringer fra årets Granskingsutvalget – seminar.  

13 - Ny rapport mottatt i oktober fra forskningsinstitusjon 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Rapport mottatt fra en forskningsinstitusjon 24. oktober 2023. Saksnummer 2023/155.   Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  
 
Konklusjon: 

 • Utvalget tok rapporten til orientering og dette meldes tilbake til forskningsinstitusjonen.  

14 - Ny rapport mottatt i november fra forskningsinstitusjon 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt følger rapport fra forskningsinstitusjon mottatt 2. november 2023. Saksnummer 2023/156.   Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  
 
Konklusjon: 

 • Utvalget tok rapporten til orientering og dette meldes tilbake til forskningsinstitusjonen.  

15 - Liten diskusjon om i hvilken grad/på hvilken måte henvendelser om mulige brudd skal settes opp på agendaen fremover  

Konklusjon:   

 • Som et minimum ønsker utvalget å bli orientert om alle slike henvendelser. 
 • Det vil variere, ut i fra blant annet ressurssituasjonen og behovet for avklaring fra utvalget, om slike henvendelser også i noen grad skal behandles av utvalget.  

16 - Eventuelle oppfølginger av henvendelser om mulige brudd som var oppe på utvalgsmøte 4/2023. 

Til informasjon: Agendapunkt 19 på møte 4, sak 2023/135 - henvendelse om mulige brudd: Jakob Elster vurdert inhabil og deltok ikke på dette agendapunktet. Utvalget konkluderte med å ville se nærmere på dette, i første omgang be om en rapport.  
 
Det ble på møtet her informert om at det er blitt bedt om en rapport, men at rapport ikke er mottatt enda.   

17 - Henvendelse om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer mottatt oktober 2023 - Sak nr 2023/140 

Henvendelse om mulige brudd.  Henvendelse i to runder med to runder med svar.  Besvart med at saken må behandles på forskningsinstitusjonen først. Utvalget må si fra om det har et annet syn på dette.   
 
Konklusjon: 

 • Utvalget slutter seg til det som allerede er svart, at saken må behandles på forskningsinstitusjonen først.  

18 - Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt.