Møteprotokoll 28. februar 2024

Fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Fra agendaen: Nytt varamedlem, klagesaker og rapporter fra institusjonene.

Tid: 10:00 - 15:30 
Sted: FEK sine lokaler i Kongens gt. 14 
Til stede: Geir Sverre Braut, Biplab Kumar Datta, Jakob Elster (fra agendapunkt 9 klokken 1230), Jette Kofoed, Markus Hoel Lie, Ida Skaar, May-Brith Ohman Nielsen, Nina Johannesen, Norunn S. Myklebust, Ragnhild Aursnes Dammen (referent), Anna Holmesland 
Forfall: John-Arne Skolbekken, Irene Vanja Dahl 
 
1 - Velkommen og godkjenning av agenda 
 
Nytt varamedlem i Granskingsutvalget og ny medarbeider i sekretariatet, ble ønsket velkommen. Møtet ble konstituert. Ingen saker til eventuelt.  
 
2 - Informasjon fra sekretariatet 
 
Diverse internorganisatorisk informasjon ble gitt fra sekretariatet. Det ble også minnet om FEK sitt årlige forskningsetiske forum, åpent for alle interesserte, som avholdes 16. september.  
 
3 - Habilitet 
 
Inhabilitet på agendapunkt 4 og agendapunkt 9.   

4 - Fortsettelse av behandling - Klagesak 2023/143  

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/143. Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8. 
 
Utvalgsmedlem Jette Kofoed inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.  
 
Utvalget startet behandlingen av saken på utvalgsmøte 5/2023 og behandlingen ble ikke ferdigstilt på møtet her.  
 
Konklusjon: Behandling fortsetter på neste møte.   

5 - Kaffepause 

6 - Utsatt behandling - Rapport mottatt fra forskingsinstitusjon 16. juni 2023 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Saksnummer 2023/96/journalpostnummer 2023/283.  Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd. 
 
Rapporten ble tatt til orientering av utvalget.  
Svar sendes institusjonen med følgende innhold: 

 • Takke for rapporten og orientere om at utvalget har tatt rapporten til orientering.  
 • Vise til at utvalget om kort tid vil komme med en uttalelse i den relaterte klagesaken. 

7 - Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 18. desember 2023. Saksnummer 2024/12 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Ny rapport mottatt18. desember 2023. Saksnummer 2024/12.   Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd. 
 
Rapporten ble tatt til orientering av utvalget.  
 
Svar sendes institusjonen med følgende innhold: 

 • Takke for rapporten og orientere om at utvalget har tatt rapporten til orientering. 

8 - Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 19. desember 2023. Saksnummer 2024/13 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt følger rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 19. desember 2023. Saksnummer 2024/13.   Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  
 
Rapporten ble tatt til orientering av utvalget.  
 
Svar sendes institusjonen med følgende innhold: 

 • Takke for rapporten og orientere om at utvalget har tatt rapporten til orientering.   

9 - Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 21. desember 2023. Saksnummer 2024/14 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt følger rapport fra forskningsinstitusjon mottatt 21. desember 2023. Saksnummer 2024/14. Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  

Konklusjon: 

 • Utvalget vurderte seg organinhabilt og KD bes oppnevne et setteutvalg for behandling av rapporten 

10 - Lunsj 

11 - Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 5. januar 2024 - Saksnummer 2024/6 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 5. januar 2024.  Saksnummer 2024/6. Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  
 
Rapporten ble tatt til orientering av utvalget.  
 
Svar sendes institusjonen med følgende innhold: 

 • Takke for rapporten og orientere om at utvalget har tatt rapporten til orientering.   

12 - Tilleggsinformasjon relevant for rapport sak 2024/18 - Saksnummer 2024/21 

Sekretariatet opplyste om å ha mottatt en henvendelse om saken i agendapunkt 13 og om at henvendelsen var blitt besvart med at rapporten skulle behandles på møtet her.   

13 - Ny rapport mottatt 24. januar 2024 fra forskningsinstitusjon - Saksnummer 2024/18 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Ny rapport mottatt 24. januar 2024.  Saksnummer 2024/18. Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.  
 
Rapporten ble tatt til orientering av utvalget.  
 
Svar sendes institusjonen med følgende innhold: 

 • Takke for rapporten og orientere om at utvalget har tatt rapporten til orientering.  

14 – Ferdigstilling av behandling av rapport 

Utvalget mottok en rapport i 2022 (jf. rapporteringsplikten i forskningsetikkloven) fra en forskningsinstitusjon.  Granskingsutvalget ønsket mer informasjon fra institusjonen, for å kunne ferdigstille sin behandling av rapporten, men institusjonen var usikker på om oversendelse av mer informasjon ville stride mot personvernhensyn. Granskingsutvalget sendte da en lovtolkningshenvendelse til Kunnskapsdepartementet og mottok svar, i 2023. Lovtolkningssvaret ble videreformidlet til institusjonen, institusjonen oversendte deretter den etterspurte tilleggsinformasjonen og saken ble ferdigbehandlet.  
 
Rapporten ble tatt til orientering av utvalget.  
 
Svar sendes institusjonen med følgende innhold: 

 • Takke for rapporten, takke for tilsendte tilleggsopplysninger og orientere om at utvalget har tatt rapporten til orientering.  

15 - Evaluering av Granskingsutvalgets arbeid etter halvgått løp av inneværende utvalgsperiode 
 
En intern vurdering av arbeidet i utvalget etter halvgått utvalgsperiode ble gjennomført, der det var fokus på både hva som fungerte bra og hva utvalget vil gjøre mere av de to neste årene.   

16 - Erfaringer med forskningsetikkloven 

Utvalget hadde en kort rundt på erfaringene med gjeldende forskningsetikklov.  
 
17 - Kaffepause 
 
18 - Helseforskningsloven 

Den nasjonale forskingsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) jobber med evaluering av Helseforskningsloven og utvalget diskuterte hvilke innspill som skulle videreformidles til NEM.  

19 - Til informasjon – henvendelse om presentasjon av forskningsresultater - sak 2024/2 

Utvalget mottok en henvendelse bestående av 2 teorispørsmål om presentasjon av forskningsresultater. Vedlagt agenda var henvendelsen og svaret som ble gitt til henvender fra sekretariatet. 

20 - Henvendelse til Granskingsutvalget 12.01.24 - Sak 2024/2 
 
Det ble informert om en mottatt henvendelse som gjaldt formidling av forskningsresultater ved et forskningsinstitutt.  Sak 2024/2.  
 
Konklusjon: 

 • Be forskningsinstitusjonen om å sende rapporten om institusjonens behandling av saken, til GRU, jf. rapporteringsplikten i forskningsetikkloven.  
 • Be forskningsinstitusjonen om å sende institusjonens retningslinjer for behandling av slike saker, til GRU, jf. kravet i forskningsetikkloven om å ha slike retningslinjer.  
 • Informere henvender om ovennevnte samt svare ut henvenders øvrige spørsmål.   

21 - Henvendelse til Granskingsutvalget 23.01.24 - Sak 2024/11 
 
Konklusjon:  

 • Svare henvender om at saken må behandles ferdig på forskningsinstitusjonen.  

22 - Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt.